На основу чл. 1. и 7. Закона о боравишној такси ("Сл. лист РЦГ" бр. 11/04) и члана 36. став 1. тач. 3 Статута Општине Херцег-Нови ("Сл. лист РЦГ - општински прописи", број 15/04), Скупштина Општине Херцег-Нови, на сједници одржаној дана 28. децембра 2004. године, доноси

Одлуку о висини боравишне таксе

Одлука је објављена у "Службеном листу РЦГ - општински прописи", бр. 3/2005 од 24.1.2005. године.

Члан 1.

Овом одлуком уводи се боравишна такса на територији Општине Херцег-Нови.

 

Члан 2.

Висина боравишне таксе утврђује се у следећим износима:

 

ПЕРИОД ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ

БОРАВИШНА ТАКСА ПО ОСОБИ И НОЋЕЊУ

ОД 15. ЈУНА ДО 15. СЕПТЕМБРА

0,70

У ОСТАЛОМ ПЕРИОДУ ГОДИНЕ

0,50

 

Члан 3.

На сва питања која нијесу уређена овом Одлуком примјењују се одредбе Закона о боравишној такси.

 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу РЦГ - општински прописи".

 

 

 

Број: 01-3/94-04

Херцег-Нови, 28. децембар 2004. год.

 

 

Скупштина општине Херцег Нови

 

Предсједник,

др Данило Д. Вујадиновић, с.р.