На основу члана 39. ст. 2. и 3. Закона о туристичким организацијама ("Сл. лист РЦГ", број 11/04) и члана 36. став 1. тач. 3 Статута Општине Херцег-Нови ("Сл. лист РЦГ - општински прописи", број 15/04), Скупштина Општине Херцег Нови, на сједници одржаној дана 28. децембра 2004. године, доноси

Одлуку о висини, начину обрачунавања и плаћања чланског доприноса у Туристичкој организацији Општине Херцег Нови

Одлука је објављена у "Службеном листу РЦГ - општински прописи", бр. 3/2005 од 24.1.2005. године.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се висина, начин обрачунавања и плаћања чланског доприноса којег плаћају сва правна и физичка лица која на територији Општине Херцег-Нови имају своје сједиште или организациони дио, а која остварују приход обављањем туристичких, угоститељских и с туризмом непосредно повезаних дјелатности.

Члан 2.

Основни елементи за утврђивање висине чланског доприноса су:

- групе дјелатности и

- обим прихода који члан оствари у години која претходи години за коју се утврђује члански допринос.

Обим прихода из става 1 овог члана, представља укупни приход остварен обављањем дјелатности за које је утврђена обавеза плаћања чланског доприноса.

 

Члан 3.

Висина чланског доприноса за дјелатности које су разврстане Правилником о разврставању дјелатности за које се плаћа члански допринос туристичким организацијама ("Сл. лист РЦГ", број 30/04), утврђује се на следећи начин:

 

 

ГОДИШЊИ ОБИМ
ПРИХОДА

ГОДИШЊИ ИЗНОС ЧЛАНСКОГ ДОПРИНОСА

 

I група

II група

III група

IV група

V група

0-10.000

50

50

50

50

50

10.000-50.000

100

90

80

70

60

50.000-100.000

200

180

160

140

120

100.000-500.000

500

450

400

350

300

500.000-1.000.000

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000.000-3.000.000

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

Преко 3.000.000

7.000

6.300

5.600

4.900

4.200

 

Члан 4.

Обвезник плаћања чланског доприноса током године, аконтацију чланског доприноса из члана 2. ове Одлуке, плаћа мјесечно до краја текућег мјесеца за претходни мјесец у висини 1/12 утврђене висине чланског доприноса.

Ако се у зависности од оснивања или престанка рада локалне туристичке организације, односно почетка или престанка обављања дјелатности обвезника, током године обрачун саставља за краћи период, мјесечна аконтација за наредни период утврђује се тако да се утврђени износ из члана 3 дијели са одговарајућим бројем мјесеци за период за који се саставља обрачун.

 

Члан 5.

Обвезник плаћања чланског доприноса уплаћује:

70% чланског доприноса Туристичкој организацији Општине Херцег-Нови, и 30% чланског доприноса Националној туристичкој организацији.

 

Члан 6.

Сви обвезници плаћања чланског доприноса из члана 1 ове одлуке, дужни су да у року од 30 дана, надлежном пореском органу, доставе завршни рачун, пореску пријаву, односно други акт којим се утврђује висина прихода оствареног у претходној години обављањем туристичке, угоститељске и с туризмом непосредно повезане дјелатности.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Републике Црне Горе - општински прописи".

 

 

Број: 01-3/98-04

Херцег-Нови, 28. децембра 2004. год.

 

 

Скупштина општине Херцег Нови

 

 

Предсједник,

др Данило Д. Вујадиновић, с.р.