На основу члана 2. став 1. Закона о локалним комуналним таксама ("Сл. лист РЦГ", број 27/06), члана 45. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. лист РЦГ, бр. 42/03 и 28/04) и члана 36. став 1. тачке 3. и 9. Статута Општине Херцег Нови ("Сл. лист РЦГ - општински прописи", бр. 15/04 и 31/06), Скупштина општине Херцег Нови, на сједници одржаној дана 19.10.2006. године, донијела је

Одлуку о локалним комуналним таксама

Одлука је објављена у "Службеном листу РЦГ - општински прописи", бр. 42/2006 од 8.11.2006. године.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе, утврђује њихова висина, начин и рокови плаћања.

Члан 2.

Локалне комуналне таксе уводе се за коришћење права, предмета и услута.

 

Члан 3.

Локалне комуналне таксе у Општини Херцег Нови, уводе се за:

1. коришћење простора на јавним површинама, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и умјетничких заната и домаће радиности;

2. држање (приређивање) музике у угоститељским објектима, осим музике која се репродукује механичким средствима (грамофон, магнетофон, радио, ТВ и сл.);

3. коришћење рекламних паноа и билборда, осим поред магистралних и регионалних путева;

4. коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила, мотоцикала и бицикала, на уређеним и обиљеженим мјестима;

5. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог карактера;

6. коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;

7. држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води;

8. држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води;

9. држање асвалтних и бетонских база и база за дробљење и прераду камена и производњу пијеска;

10. коришћење слободних површина за картинг стазе, забавне паркове и циркусе.

 

Члан 4.

Јавним површинама, у смислу ове одлуке, за чије се коришћење може увести локална комунална такса сматрају се површине утврђене планском документацијом Општине, које су доступне свим корисницима под једнаким условима (улице, тргови, јавни пролази, јавна степеништа, мостови, подвожњаци, надвожњаци, паркинг простори, тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце, паркови, травњаци, површине за рекреације и сл.).

Члан 5.

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

 

Члан 6.

Таксена обавеза из члана 3. ове одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Члан 7.

Висина, начин и рокови плаћања такса утврђују се посебним Таксеним тарифником (у даљем тексту: Тарифник) који је саставни дио ове одлуке .

За дјелатности које се обављају одређени период у току године (сезонски послови), локалне комуналне таксе плаћају се унапријед за цијели период обављања дјелатноети.

Члан 8.

Висина локалних комуналних такси прописаних Тарифником, умањује се 50%, за подручја: Жвиња, Суторине, Пријевора, Сушћепана, Ратишевине, Мојдежа, Требјесина, Пода, Сасовића, Кута и Луштице (осим приобалних насеља и излетишта), а 70% за подручја Крушевица, Врбања, Мокрина, Каменог, Убала и Бијелских Крушевица.

Члан 9.

Локалне комуналне таксе су сопствени извор средстава Општине Хецег Нови, а утврђује их и наплаћује Управа локалних јавних прихода Општине Херцег Нови.

Задужење комуналном таксом се доноси на основу акта издатог од стране надлежног органа, службене евиденције или на основу записника Комуналне полиције.

Члан 10.

Општина може висину локалне комуналне таксе усклађивати са годишњом стопом раста цијена на мало, према подацима надлежног органа за послове статистике, ако је та стопа већа од 2%.

Члан 11.

У погледу начина утврђивања локалних комуналних такси, принудне наплате, рокова плаћања, обрачуна камате, застарјелости, повраћаја, жалбе и осталог што није посебно уређено овом одлуком сходно се примјењују одредбе Закона о локалним комуналним таксама и одредбе закона којим је уређен порески поступак.

 

Члан 12.

Изузетно од одредаба члана 3. ове одлуке, Општина Херцег Нови, до краја 2007. године уводи обавезу плаћања локалне комуналне таксе и по основу:

1. коришћења објеката којима се врши пренос електричне енергије и то за:

 

- стубова за пренос

10,00

по комаду

- стубова за дистрибуцију

2,00

"

- трафо станица (ТС) 35/10 КВ

150,00

"

- трафо станица (МБТС, БТС, ЗТС, ДТС)

80,00

"

- стубних трафостаница (ЦТЦ)

15,00

"

- нисконапонских ормара (ХХ ормари)

25,00

"

2. коришћења телекомуникационих објеката, и то за:

- базних станица у мобилној телефонији

100,00

по комаду

- микробазних станица у мобил. телефонији

50,00

"

- базних станица

30,00

"

- предајника (пасивних репетитора)

10,00

"

- стубића

4,00

"

- шахта

4,00

"

- телефонских говорница

4,00

"

- телефонских ормарића

4,00

"

3. постављања ТВ и радио примопредајника

50,00

по комаду

4. коришћења морске обале у пословне сврхе

0,05 по m2 корисне површине.

 

Члан 13.

Локалне комуналне таксе за коришћење предмета, односно права плаћају се мјесечно до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 14.

Новчаном казном у износу од десетоструког до двјестоструког износа минималне зараде у Републици, казниће се за прекршај порески обвезник - правно лице и предузетник, ако не пријави или нетачно пријави настанак таксене обавезе прописане Таксеним тарифником.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се порески обвезник - физичко лице и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од једноструког до десетоструког износа минималне зараде у Републици.

 


Члан 15.

Новчаном казном у износу од десетоструког до двјестоструког износа минималне зараде у Републици, казниће се за прекршај порески обвезник - правно лице и предузетник, ако не обавијести надлежни порески орган о промјенама које се односе на податке уписане у порески регистар, као и о промјенама на основу којих се врши утврђивање висине обавезе локалних комуналних такса.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се порески обвезник - физичко лице и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном од једноструког до десетоструког износа минималне зараде у Републици.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 16.

 

Даном примјене ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл. лист РЦГ - општински прописи", број 27/05).

 

Члан 17.

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу РЦГ - општински прописи", а примјењиваће се од 1. јанаура 2007. године.

 

Број: 01-3/54-06

Херцег Нови, 19. 10. 2006. год.

 

Скупштина општине Херцег Нови

Предсједник,

др Данило Д. Вујадиновић, с.р.

 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА
за локалне комуналне таксе у Општини Херцег Нови

Тарифни број 1.

За коришћење простора на јавним површинама, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и умјетничких заната и домаће радиности, плаћа се мјесечна комунална такса, и то:

 

1.1. за постављање привремених пословних објеката по објекту

13,10

1.2. за постављање столова и столица:

 

I - од 1-10 столова, по столу (4 столице по столу)

2,10

II - преко 10 столова по столу (4 столице по столу)

2,50

1.3. за постављање штандова, по штанду

13,10

1.4. за постављење конзерватора за сладолед, по конзерватору

13,10

1.5. за постављање тезги и апарата, по тезги-апарату (за кокице, за точење сладоледа, покретне објекте, апарате за продају освежавајућих напитака, сјеменки, казана за кукуруз и сл.)

6,60

1.6. грађевинских радова, раскопавања, депоновања грађевинског и другог материјала плаћа се дневно по m2 заузете површине:

 

1.6.1. при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање јавних површина

1,00

1.6.2. за заузимање коловoза које онемогућава кретање возила или пјешака, депоновањем грађевинског или другог материјала

1,50

1.6.3. за заузимање тротоара или паркинга које онемогућава кретање возила или пјешака, депоновањем грађевинског или другог материјала

1,30

1.7. за коришћење површина за стоваришта, аутоотпада, магацинске и сличне просторе утврђује се мјесечна такса од сваког цијелог или започетог m2 у износу од

0,15

1.8. за коришћење простора у остале сврхе које нису обухваћене овим тарифником

2,00

по m2 површине која се користи.

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за коришћење површине у пословне сврхе, на основу службене евиднције или на основу записника комуналне полиције и иста се утврђује сразмјерно времену њеног коришћења.

Орган надлежан за издавање одобрења дужан је један примјерак рјешења доставити Управи локалних јавних прихода.

Тарифни број 2.

2.1. за држање (приређивање) музике у угоститељским објектима, (баштама, терасама и сл.), осим музике која се репродукује механичким средствима (грамофон, магнетофон, радио, ТВ, и сл.) плаћа се комунална такса мјесечно

272,00 .

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за извођење музичког програма, на основу службене евиденције или записника комуналне полиције.

Орган надлежан за издавање одобрења дужан је један примјерак рјешења доставити Управи локалних јавних прихода.

Тарифни број 3.

За коришћење (истицање) рекламних паноа (натписа-табли) и билборда плаћа се локална комунална такса мјесечно, и то:

3.1. за коришћење једностраних свјетлећих рекламних паноа плаћа се такса по сваком цијелом или започетом m2

5,50

3.2. за коришћење двостраних свјетлећих рекламних паноа плаћа се такса по сваком цијелом и започетом m2

5,80

3.3. за коришћење једностраних рекламних табли плаћа се такса по сваком цијелом и започетом m2

4,00

3.4. за коришћење двостраних рекламних табли плаћа се такса по сваком цијелом и започетом m2

4,50

3.5. за исписивање сопствених и туђих реклама, на спољашњем дијелу пословних просторија, укључујући и тенде, плаћа се такса по сваком цијелом или започетом m2

2,50

3.6. за коришћење једностраних рекламних паноа тзв. билборда (преко 10 m2), плаћа се такса по билборду

90,00

3.7. за коришћење двостраних рекламних паноа тзв. билборда (преко 10 m2), плаћа се такса по билборду

140,00

3.8. за коришћење тространих рекламних паноа тзв. болборда (преко 10 m2), плаћа се такса по билборду

190,00

3.9. за коришћење рекламних паноа-натписа на фасадама зграда (мурали, панои, писане рекламе и сл.) плаћа се такса по сваком цијелом или започетом m2

5,00

3.10. за коришћење рекламних застава (на јарболу, стубу, зиду итд.), плаћа се такса по застави

12,00 .

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за коришћење површине у пословне сврхе, на основу службене евиденције или на основу записника комуналне полиције и иста се утврђује сразмјерно времену њеног коришћења.

Орган надлежан за издавање одобрења дужан је један примјерак рјешења доставити Управи локалних јавних прихода.


Тарифни број 4.

За коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила, мотоцикала и бицикала, на уређеним и обиљеженим мјестима, која су одређена од стране Општине Херцег Нови, плаћа се такса у износу од 20% од наплаћене накнаде за коришћење паркинг простора.

Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник паркинг простора. Наплату таксе врши предузеће одређено за чување, организовање и држање паркинга. Наплаћену таксу предузеће је дужно да уплаћује на одговарајући уплатни рачун Буџета Општине Херцег Нови мјесечно, до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

Тарифни број 5.

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката привременог карактера плаћа се дневно такса, и то:

5.1. за шатор

0,60

5.2. за камп приколице

1,00

5.3. за моторно и друмско прикључно возило

0,35 .

Таксу из овог тарифног броја плаћа лице које користи слободну површину у циљу постављања привременог објекта, а наплату врше угоститељске, туристичке и друге организације које држе просторе за камповање, постављање шатора и других објеката привременог карактера.

Тарифни број 6.

6.1. за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, плаћа се такса по витрини, мјесечно, у износу од

13, 00 .

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за постављање истих, на основу службене евиденције или на основу записника комуналне полиције.

Тарифни број 7.

7.1. за држање пловних постројења и пловних направа на води плаћа се такса у годишњем износу по једном постројењу - направи у износу од

145, 00 .

Обвезник таксе је власник или корисник пловног постројења или направе.

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за коришћење пловних постројења и направа, на основу службене евиденције или записника комуналне полиције.

Орган надлежан за издавање одобрења за коришћење пловних постројења и направа, дужан је одмах по издавању одобрења, обавијестити Управу локалних јавних прихода.

7.2. за коришћење чамаца, глисера и јахти, осим оних које користе државни органи, органи локалне управе и организације које врше одржавање и обиљежавање пловних путева, плаћа се такса по сваком пловном објекту, и то:

7.2.1. за чамце до 6 m регистроване за привредну дјелатност

6,00

7.2.2. за чамце до 6 m регистроване за личне потребе

15,00

7.2.3. за чамце преко 6 m регистроване за привредну дјелатност

12,00

7.2.4. за чамце преко 6 m регистроване за личне потребе

30,00

7.2.5. за глисере регистроване за привредну дјелатност

24,00

7.2.6. за глисере регистроване за личне потребе

60,00

7.2.7. за јахте регистроване за привредну дјелатност

30,00

7.2.8. за јахте регистроване за личне потребе

150,00 .

Обвезник комуналне таксе по тарифном броју 7.2. плаћа таксу приликом регистрације пловног објекта, и доказ о извршеној уплати уз остала документа прилаже органу надлежном за регистрацију пловних објеката.

Тарифни број 8.

8.1. за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води плаћа се такса у годишњем износу од

80,00 .

Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања одобрења од стране надлежног органа, на основу службене евиденције или записника комуналне полиције.

Настанак таксене обавезе, орган надлежан за издавање одобрења, дужан је пријавити Управи локалних јавних прихода.

Тарифни број 9.

9.1. за држање асвалтних и бетонских база и база за дробљење и прераду камена и производњу пијеска плаћа се такса, мјесечно, у износу од 35,00 .

Тарифни број 10.

10.1. за коришћење слободних површина за картинг стазе, забавне паркове и циркусе плаћа се такса мјесчно, од сваког цијелог или започетог m2

1,50 .

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за коришћење површине у пословне сврхе, на основу службене евиденције или на основу записника комуналне полиције, и иста се утврђује сразмјерно времену њеног коришћења.

Орган надлежан за издавање одобрења дужан је један примјерак рјешења доставити Управи локалних јавних прихода.