На основу члана 6 ст. 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. лист РЦГ", бр. 43/03) и члана 38 ст.1. тачка 5. Статута Општине Херцег -Нови ("Сл. лист РЦГ-општински прописи", бр. 1/96, 13/98 и 5/01), Скупштина општине Херцег -Нови, на сједници одржаној 15. 12. 2003. године, доноси

 

ОДЛУКА

 

о прирезу порезу на доходак физичких лица

 

("Сл. лист РЦГ - општински прописи", бр. 37/03 од 31.12.2003, 08/04 од 24.03.2004)

 

Члан 1.

     Овом одлуком уводи се прирез порезу на доходак физичких лица на територији Општине Херцег -Нови ( у даљем тексту прирез), утврђује стопа приреза као и вршење послова контроле обрачунавања и плаћања приреза.

 

Члан 2.

     Прирез порезу, на доходак физичких лица плаћа се на порез на приходе од личних примања, порез на доходак од самосталне дјелатности, порез на приходе од имовине и имовинских права и порез на приходе од капитала.

 

Члан 3.

     Стопа приреза износи 13% пореске обавезе из претходног члана Одлуке.

 

Члан 3а.

     Порески обвезник је дужан да прирез обрачуна и уплати истовремено са уплатом пореза на доходак физичких лица.

 

Члан 3б.

     Обрачун приреза врши се на обрасцу ОПП-НД -мјесечној пријави за обрачун приреза порезу на доходак физичких лица која је саставни дио ове одлуке.

     Мјесечна пријава из ст. 1 овог члана доставља се надлежном пореском органу општине истог дана када се врши уплата приреза.

 

Члан 4.

     Послове контроле обрачунавања и плаћања приреза обавља надлежни порески орган општине.

 

Члан 5.

     Правна и физичка лица ,банке и друге финансијске организације дужне су на захтјев надлежног пореског органа општине доставити податке,односно омогућити увид у пословне књиге и евиденције због контроле обрачунавања и плаћања приреза.

 

Члан 6.

     Уплата приреза врши се на рачун за локалне приходе Буџета Општине сходно Наредби о начину уплате јавних прихода.

 

Члан 7.

     У погледу начина обрачунавања и плаћања приреза сходно се примјењују одредбе Закона о порезу на доходак физичких лица.

     Порески поступак спроводи се према одредбама Закона о пореској администрацији.

 

Члан 8.

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу РЦГ - општински прописи", а примјењиваће се од 1. јануара 2004. године.

 

     Број: 01-3/96-03

     Херцег Нови, 15. 12. 2003. године

 

    

Скупштина општине Херцег Нови

    

Предсједник Општине,

     Ђуро Ћетковић, с.р.