grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Stigao prvi dio pomoći iz pobratimskog, kineskog grada Hđina

 • petak, 24 april 2020 15:58

prvi dio pomoci iz KineNSLDanas je isporučen prvi dio donacije kineskog grada Hđina koja će Herceg Novom pomoći u borbi protiv korona virusa.

Opširnije...

Turizam i kultura povezuju Herceg Novi i Sankt Peterburg

NAsSPHN01062018Saradnja u oblasti turizma i kulture povezivaće ubuduće Herceg Novi sa ruskim gradom Sankt Peterburgom, dogovoreno je tokom posjete delegacije našeg grada drugom najvećem gradu u Rusiji. Predstavnici Herceg Novog bili su počasni gosti na otvaranju Međunarodnog pozorišnog festivala u tom gradu, a na poziv Pozorišta za mlade, drugog po veličini teatra u tom gradu.

Opširnije...

Godišnji presjek rada Opštine Herceg-Novi: Efikasno rješavanje zaostalih problema, stvoreni preduslovi za dalji razvoj

 • ponedjeljak, 26 decembar 2016 15:29

NasJanRad MProtekla godina bila je uspješna za Opštinu Herceg-Novi, a posvećena brojnim aktivnostima na saniranju zatečenog stanja u lokalnoj samoupravi, zatim normiranju i uređenju preduslova za sprovođenje planiranih projekata, te redovnom ispunjavanju obaveza koje lokalna uprava ima kao servis građana, kazao je na današnjoj konferenciji za novinare predsjednik Skupštine opštine Herceg-Novi Andrija Radman.

Opširnije...

Kancelarija za međunarodnu saradnju

 • srijeda, 03 jun 2015 21:48
 

 

Trideset godina od prve pozorišne predstave Hercegnovskog pozorišta

 • petak, 31 oktobar 2014 13:35

новско позориште

Na današnji dan prije 30 godina hercegnovska publika imala je prilike da vidi prvjenac novoosnovanog pozorišnog ansambla - "Stilske vježbe" Rejmona Kenoa u režiji Momira Mićunovića.
Hercegnovsko pozorište je osnovano početkom februara 1984. godine, a pripreme za prvu predstavu su trajale devet mjeseci.

Opširnije...

Agencije

 • četvrtak, 27 februar 2014 11:14

"Agencija za gazdovanje gradskom lukom" doo

v.d. izvršni direktor: Ukropina Božo

 "Agencija za izgradnju i razvoj Herceg-Novog" doo

v.d. direktora: Boro Lučić
zvanje: mr primjenjenih nauka za pomorska ispitivanja
tel: 350-900
portal  www.agencijahnovi.co.me
e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Kabinet Predsjednika opštine

 • četvrtak, 27 februar 2014 11:12

Rukovodi: Stevan Katić - Predsjednik opštine
 
tel: 031 350-625, 031 321-564
faks: 031 323-517

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Radi obezbjeđenja efikasnog, ekonomičnog i efektivnog vršenja poslova iz djelokruga Kabineta predsjednika opštine obrazuju se u okviru Kabineta:

Odsjek za informacione sisteme i informisanje

Služba za kadrove

Kancelarija za međunarodnu saradnju 

 


 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta predsjednika opštine, Objavljeno dana 28.05.2020. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 21.09.2018. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 05.02.2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 20.09.2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 07.10.2020. godine


 

 Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 30/18 od 24.08.2018)

Član 24

Kabinet predsjednika opštine obavlja stručne, informativno-analitičke, administrativne i druge poslove za predsjednika i potpredsjednike opštine, a naročito:

   - Pripremanje odluke, rješenja i drugih akata koje donosi predsjednik u sprovođenju funkcije izvršnog organa opštine i u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova;
   - Pripremanje akata koje donosi predsjednik, a kojima se obezbjeđuje izvršenje Budžeta opštine;
   - Razmatranje nacrta i predloge propisa i drugih akata koje donosi Skupština, a čiji je predlagač predsjednik opštine i dostavlja stručna mišljenja o istim;
   - Učestvovanje u izradi propisa kojima se uređuje organizacija i način rada organa uprave;
   - Utvrđivanje kadrovskog plana;
   - Učestvovanje i davanje stručnih mišljenja u vezi sa izradom razvojnog programa opštine;
   - Učestvovanje u izradi programa rada Skupštine opštine;
   - Pripremanje izvještaja o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu prethodno dostavljenih izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi;
   - Praćenje realizacije zaključaka i naloga predsjednika opštine u ostvarivanju njegove izvršne funkcije upućenih organima lokalne uprave;
   - Pripremanje stručnih mišljenja predsjedniku opštine u vezi sa usmjeravanjem i usklađivanjem rada organa lokalne uprave, javnih službi i ustanova čiji je osnivač opština radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga i priprema akte iz ove oblasti iz nadležnosti Predsjednika;
   - Pripremanje akata iz oblasti vršenja nadzora Predsjednika opštine nad radom lokalne uprave;
   - Pripremanje i organizovanje sastanaka Kolegij uma predsjednika opštine; izradu zapisnika sa Kolegij uma Predsjednika opštine, praćenje realizacije akata i naloga Predsjednika opštine kao i zaključaka sa Kolegijuma Predsjednika, davanje stručnih mišljenja organima lokalne uprave u ostvarivanju funkcija lokalne uprave, čuvanje izvornika svih akata koje donosi Predsjednik opštine; pripremanje sastanaka predsjednika i potpredsjednika opštine i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
   - Organizovanje i realizaciju prijema građana i zainteresovanih subjekata kod Predsjednika Opštine u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava;
   - Vršenje poslove prevođenja dopisa, dokumenata i drugih akata proslijeđenih Predsjedniku opštine;
   - Pripremanje saopštenja za javnost i informisanje medija o radu organa lokalne uprave po nalogu Predsjednika opštine i obezbjeđuje lektorsko i metodološko jedinstvo i ispravnost u postupku donošenja i izrade akata i drugih materijala prije konačne obrade, donošenja i objavljivanja svih pisanih dokumenata (akata) lokalne uprave;
   - Vršenje protokolarnih poslova za potrebe predsjednika opštine, organizovanje poslova oko proslave 28. oktobra, Dana Opštine Herceg Novi;
   - Obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, državnim i pravosudnim organima, opštinama Crne Gore i drugim opštinama i gradovima u inostranstvu, vršenje poslova u vezi sa ostvarivanjem prekogranične i druge međunarodne saradnje i pripremanje odnosno učestvovanje u pripremi projekta iz ove oblasti, ostvarivanje svih oblika saradnje sa institucijama i tijelima Evropske unije, predstavnicima državnih i lokalnih vlasti u inostranstvu, ambasadama i drugim predstvništvima stranih država u Crnoj Gori, priprema sastanke predsjednika opštine sa predstavnicima drugih država i lokalnih vlasti iz drugih država i aktivno učestvuje u radu;
   - Postupanje po predstavkama i pritužbama građana i pravnih lica na rad organa lokalne uprave;
   - Utvrđivanje činjenica u vezi sa osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore za Predsjednika opštine, obavlja saradnju sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama;
   - Upravljanje kadrovima koje se ostvaruje kroz sprovođenje zakona i drugih propisa o lokalnim službenicima i namještenicima, izradu propisa iz oblasti službeničkih i namješteničkih odnosa, praćenje ocjenjivanja rada službenika i namještenika, pripremu programa usavršavanja službeničkog kadra i pripravnika nakon sagledavanja i analiziranja potrebe organa za usavršavanjem i obukom, organizovanje obuka i usavršavanja, koordinaciju aktivnosti oko obuke zaposlenih kroz saradnju sa državnim organom Uprave za kadrove i Zajednicom opština, pripremu izvještaja i informacija u oblasti upravljanja kadrovima, uspostavljanje centralne kadrovske evidencije, evidencija internog tržišta rada, službenika na raspolaganju, programa posebnog stručnog osposobljavanja, saradnju sa Službom za zajedničke poslove i informacione sisteme radi uspostavljanja centralne kadrovske evidencije, saradnju sa Sekretarijatom za finansije;
   - Vršenje poslova vezanih za primjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima, izrada internih propisa i proceduza vezanih za prava iz oblasti rada, sprovođenje postupka javnog oglašavanja slobodnih radnih mjesta i njihova realizacija, donošenje rješenja o zasnivanju, prestanku radnog odnosa i raspoređivanju službenika i namještenika, rrješavanje o pravima i obavezama zaposlenih, praćenje rada pripravnika, kao i vršenje svih administrativno-stručnih poslova u vezi praćenja stanja iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosom, kao što su evidencije, izvještaji, prijave i odjave u vezi radnog odnosa i prestanka radnog odnosa;
   - Evidentiranje dolazaka i odlazaka na posao i sa posla kao i izlazaka tokom radnog vremena radi sačinjavanja liste radnih sati i obrade podataka za obračun zarada zaposlenih i dostavljanje lista organu nadležnom za poslove finansija;
   - Preduzimanje aktivnosti u vezi sa reorganizacijom i racionalizacijom lokalne uprave u saradnji sa nadležnim organom uprave;
   - Priprema nacrt i konačni kadrovski plan;
   - Vršenje drugih poslova koje joj povjeri predsjednik opštine u sprovođenju funkcije izvršnog organa u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.
   - Obezbjeđivanje javnosti i transparentnosti rada organa Opštine i učešća stanovništva u vršenju javnih poslova, vođenje i ažuriranje web-sajta Opštine, objavljivanje nacrta akata koje donosi Skupština i predsjednik opštine, objavljivanje Plana i programa učešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, objavljivanje obavještenja o organizovanju tribina i okruglih stolova, objavljivanje izvještaja o rezultatima javne rasprave, dnevnog reda sjednica Skupštine, donijetih akata, obavještavanje o aktivnostima koje preduzimaju organi lokalne samouprave i uprave;
   - Organizovanje funkcionisanja službe informatike za organe lokalne uprave, javne službe i ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema;
   - Planiranje i učestvovanje u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u opštini i pozivnog centra, izrađivanje plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih;
   - Davanje uputstva za korišćenje podsistema: izrađivanje planova za opremanje, nabavljanje opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sredstava, staranje o funkcionisanju računarske mreže i razmjeni podataka u njima;
   - Sprovođenje i organizovanje mjera zaštite podataka;
   - Slobodan pristup informacijama.
Radi obezbjeđenja efikasnog, ekonomičnog i efektivnog vršenja poslova iz djelokruga Kabineta predsjednika opštine obrazuju se u okviru Kabineta:
- Odsjek za informacione sisteme i informisanje;
- Služba za kadrove;
- Kancelarija za međunarodnu saradnju.

Potpredsjednici Opštine

 • četvrtak, 27 februar 2014 11:10

Potpredsjednici opštine:

 - Vesna Samardžić, MSc turizma

 - Miloš Konjević, dipl. menadžer

Biografije:

 - Vesna Samardžić, rođena 5.10.1979. godine u Kotoru. Osnovnu školu završila u Risnu, a srednju turističku školu u Herceg Novom. Diplomirala, a nakon toga i magistrirala na Univerzitetu Crne Gore - Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, u Kotoru 2012. godine.
Od 2001. do 2009. godine radila kao sekretar u Mjesnoj zajednici Baošići. Nakon toga, do 2013. i od 2016. do 2017. bila zaposlena kao Koordinator za mjesne zajednice u Opštini Herceg Novi. Od 2013. do 2015. i od 2017. do danas bila sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu.
U periodu od 2012. do 2019. pohađala 13 obuka iz oblasti društvenih djelatnosti, Ipa programa prekogranične saradnje, socijale i socijalnog stanovanja. Učestvovala u studijskoj posjeti Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Sudžuu, Kina 2008. u okviru međunarodnog tehničkog treninga o zaštiti životne sredine u trajanju od 45 dana.
Objavila naučne radove: „Značaj hidrografskih resursa za održivi turistički razvoj Crne Gore“, VII Međunarodni naučni skup Mediteranski dani Trebinje 2012, Turizam: izazovi i mogućnosti – Turistička privreda i povezane teme, str. 343-351, Tematski zbornik ISBN 978-86-7329-096-6, COBISS.BH-ID 2222360, (štampano izdanje), Trebinje i „Hidrografski resursi kao determinanta održivog turističkog razvoja“, Zbornik radova VIII Majske konferencije o strategijskom menadžmentu MKSM012, str. 759-767, ISBN 978-86-80987-96-5 (štampano izdanje), Bor.
Član SNP Crne Gore od 2000.god., član Glavnog odbora i Izvršnog odbora SNPCG, potpredsjednik Opštinskog odbora SNP, bila  odbornik u lokalnom parlamentu u 2 mandata.

- Miloš Konjević, rođen 12.08.1977.godine u Kotoru. Diplomirao je poslovni menadžment na fakultetu u Beogradu i stekao zvanje menadžera. Svoj radni staž započeo je 1997.godine od kad radi u više privatnih firmi. Od 2005.godine je privatni preduzetnik i suvlasnik je dva ugostiteljska objekta. U periodu od 2012/13 bio je upravnik Sportskog centra Igalo 2013-2015, predsjednik OFK Igalo 2015-2016, volontirao je u Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novi. Biran je u Skupštinu Opštine u tri mandata. Oženjen je i otac dva sina.

 


Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Herceg-Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 001/19 od 09.01.2019.)

Član 89

Potpredsjednik Opštine

Opština ima dva potpredsjednika.

Član 90

Potpredsjednik Opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.
Potpredsjednik Opštine koga odredi predsjednik Opštine zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja funkciju, u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri.
Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika Opštine.
Izuzetno, u slučaju prestanka mandata predsjednika Opštine, potpredsjedniku Opštine koga odredi Skupština da vrši funkciju predsjednika Opštine, mandat traje do izbora novog predsjednika Opštine, u skladu sa zakonom.

Član 91

Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran razrješenjem, podnošenjem ostavke i po sili zakona.

Član 92

Potpredsjednik Opštine može biti razrješen prije isteka mandata ukoliko poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine ne obavlja u skladu sa zakonom.
Potpredsjednik Opštine može podnijeti ostavku, o čemu obavještava predsjednika Opštine.
Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat po sili zakona u slučajevima utvrđenim za prestanak mandata po sili zakona predsjedniku Opštine.

Питајте Предсједника општине!

 • četvrtak, 27 februar 2014 11:08

Форма

Izvještaji o radu Predsjednika opštine u ostvarivanju funkcije lokalne samouprave

 • četvrtak, 27 februar 2014 11:07

 

Izvještaj za period januar - decembar 2018. godine (.pdf, 1.42 Mb)

Informacija o aktivnostima u periodu od aprila 2014 dо februara 2015 (.pdf, 100kB)

Izvještaj za period januar - decembar 2012. godine (.pdf, 118kB)
(dat na IX redovnoj sjednici Skupštine opštine održanoj 17.4.2013. godine)

Izvještaj za period januar - decembar 2011. godine (.pdf, 118kB)
(dat na IV redovnoj sjednici Skupštine opštine održanoj 14.9.2012. godine)

Izvještaj za period januar - decembar 2010. godine  (.pdf, 111kB)
(dat na XXIV redovnoj sjednici Skupštine opštine održanoj 6.7.2011. godine)

Izvještaj za period januar - decembar 2009. godine  (.pdf, 174kB)
(dat na XVI redovnoj sjednici Skupštine opštine održanoj 16.4.2010. godine)

Odluke Predsjednika opštine

 • četvrtak, 27 februar 2014 11:04

 

Poštovani posjetioci,

na ovoj  stranici nalaze se Odluke Predsjednika opštine, poređane hronološki u okviru godine, sa informacijom o datumu objavljivanja u Službenom listu i njegovim brojem. Možete ih preuzeti sa stranica Službenog lista Crne Gore - opštinski propisi.

 

 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg-Novi
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/15 od 27.02.2015, 11/15 od 06.04.2015.)
 • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Herceg-Novi
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/15 od 27.02.2015)
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Lustreca 2 “ za zapadni dio na Luštici, Opština Herceg-Novi
 • Odluka o izradi Urbanističkog projekta „Mimosa Estate“ u Igalu
 • Odluka o izradi Urbanističkog projekta za hotelski kompleks „Orjen“ na Vrbanju
 • Odluka o izradi Lokalne studije lokacije „Mrkovi – Bijela Stijena“ na Luštici
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna DUP-a „Stara Banja – Igalo“ za UP122 i UP168
 • Odluka o izradi Urbanističkog projekta hotelski kompleks "Stara maslina" u Baošićima
 • Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Duglas-Brguli" na Luštici
 • Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Kapa-Dobra Luka" na Luštici
 • Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Mrkovi-Njivice" na Luštici
 • Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu Lokalne studije lokacije "Uvala Veslo" na Luštici
 • Odluka o povjeravanju obavljanja javne funkcije prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju d.o.o "Blue line" Herceg-Novi
 • Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "Duglas – Brguli" na Luštici
 • Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "Mrkovi – Njivice" na Luštici
 • Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "UVALA VESLO" na Luštici
 • Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "KAPA – DOBRA LUKA" na Luštici
 • Odluka o nepreduzimanju izrade Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Urbanistički projekat kompleksa mješovite namjene "VILDOR" u Igalu
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i novčanu pomoć koju mogu ostvariti porodica ili poje­dinac koji se nalazi u stanju izuzetno teške materijalne situacije
 • Odluka o izradi Urbanističkog projekta za kompleks Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa objektom Stare škole-Sutorina
      ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 36/13 od 06.12.2013.)
 • Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i novčanu pomoć koju mogu ostvariti porodica ili pojedinac koji se nalazi u stanju izuzetno teške materijalne situacije
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 29/13 od 2.10.2013.)
 • Odluka o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja vozila
 • Odluka o ukidanju Odluke o izmeni Odluke o izradi DUP "Igalo - od šetališta do Njegoševe i Sava Ilića"
  ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 36/13 od 14.8.2013.)
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila i o opremi komunalne policije
 • Odluka o izradi Urbanističkog projekta kompleksa mješovite namjene “VILLDOR“ u Igalu
       ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 23/13 od 26.07.2013.)
 • Odluka o izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije "Sasovići"
        ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 20/13 od 05.07.2013.)
 • Odluka o utvrđivanju zvanja i radnopravnom statusu savjetnika predsjednika Opštine
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 15/13 od 16.05.2013.)
 • Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "Sasovići"
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 13/13 od 19.04.2013.)
 • Odluka o organizaciji vršenja povjerenih poslova premještanja vozila
 • Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za dio naselja Rose
 • Odluka o izradi Lokalne studije lokacije "Kotobilj"
 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/13 od 15.02.2013.)
       
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 37/12 od 18.12.2012.)
("Sl.list Crne Gore - opštinski propisi " , br 37/12 od 18.12.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 28/12 od 07.09.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 29/12 od 24.09.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 29/12 od 24.09.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 29/12 od 24.09.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 31/12 od 12.10.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 32/12 od 29.10.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 21/12 od 10.07.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 20/12 od 29.06.2012.)
("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 19/12 od 22.06.2012.)
 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 17/12 od 05.06.2012.)
 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 10/12 od 30.03.2012.)
 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/12 od 02.03.2012,21/12 od 10.07.2012.)
 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/12 od 02.03.2012.)
 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/12 od 02.03.2012)
 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 16/12 od 21.02.2012.)

 


("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 36/11 od 05.12.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 36/11 od 05.12.2011)

("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 34/11 od 18.11.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 34/11 od 18.11.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 30/11 od 06.10.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 28/11 od 13.09.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 19/11 od 16.06.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 14/11 od 28.04.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 10/11 od 24.03.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 10/11 od 24.03.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 10/11 od 24.03.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/11 od 23.02.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 07/11 od 23.02.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 06/11 od 15.02.2011)

 ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 03/11 od 19.01.2011, 14/11 od 28.04.2011)

  

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 37/10 од 10.11.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 25/10 од 19.07.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 23/10 од 05.07.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 15/10 од 22.04.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 12/10 од 29.03.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 09/10 од 05.03.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 09/10 од 05.03.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 07/10 од 19.02.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 01/10 од 04.01.2010, 20/10 од 31.05.2010)

 ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 01/10 од 04.01.2010)

Još članaka...
Predsjednik Opštine

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi