grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Finansiranje đačkog prevoza

 

Stranka uz Zahtjev prilaže:

• Potvrdu o redovnom statusu učenika
• Potvdu o zaradama zaposlenih
• Potrdu ili uvjerenje nadležnog organa o statusu nezaposlenih članova porodice(Poreska uprava PJ Herceg Novi ili Biro rada Herceg-Novi)
• Potvrdu ili uvjerenje Fonda PIO o visini novčanog iznosa za korisnike penzije članova porodice
• Potvrda Centra za socijali rad da su korisnici MOP-a