grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

v.d. Sekretar: Vladislav Velaš

zvanje: diplomirani geodetski inženjer

tel: 031 321-052, lokal 215

е-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

е-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, Objavljen dana 30.10.2019. godine

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju, Objavljen dana 16.11.2021. godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Program uređenja prostora Opštine Herceg-Novi za 2019. godinu Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju

 


Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 30/18 od 24.08.2018, 10/19, 39/19)

Član 14

 Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnjuvrši poslove uprave koji se odnose na:  

- Izradu propisa koji se odnose na uređivanje i finansiranje građevinskog zemljišta;  

- Pripremne poslove na izadi i donošenju urbanističkih projekata, odnosno donošenja lokalnih planskih dokumenata po skraćenom postupku u skladu sa Zakonom, učešće u postupku izrade planskog dokumenta u skladu sa Zakonom; 

- Izdavanje urbanističko tehničkih uslova, izdavanje građevnske i upotrebne dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekta za koje je nadležna opština u započetim postupcima;izdavanje odoborenje za građenje i upotrebu objekta od opšteg interesa; izdavanje odobrenja za postavljanje  odnosno građenje pomoćnih objekata; 

- sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata u skladu sa Zakonom, vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka Katastra odnosno Geoportala, sistematizacija i utvrđivanje liste  bespravnih  objekata,  za  koje  nije  podnijet  zahtjev  za  legalizaciju  odnosno  koji  nisu  ispunili uslove za legalizaciju;  

- Izradu propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade, vođenje upravnog postupka za pretvanje zajedničkih  i  posebnih  dijelova  zgrade  u  stan  ili poslovni prostor;   

- Priprema  programa  privremenih objekata, utvrđivanje tehničkog –estetskih uslova, tehnički pregled, izdavanje odobrenje za postavljanje i upotrebu montažnih objekata privrenog karaktera, izdavanje   odobrenja   za   postavljanje   odnosno   gradjenje   i   uklanjanje   objekata   privremenog karaktera,  

- Utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za izgradnju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;
- Dostavljanje planske dokumenacije  organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine radi popisa   i   evidencije   drugih   loklalnih  dobara  od  opšteg  interesa  kojima  raspolaže  opština (građevinskog zemljišta u okviru generalno urbanističkog plana, odnosno prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije) i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa čiji popis i evidencija Zakonom ili drugim propisom nije stavljena u nadležnost drugim organima;  

- Dostavljanje  planske  dokumentacije  organu  lokalne  uprave  nadležnom  za  poslove  razvoja preduzetništva radi popisa i evidencije lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže Opština (poljoprivrednog, vodnog, šumskog zemljišta i šuma koje nisu obuhvaćene posebnom šumskom osnovom  a  u  okviru  generalno  urbanističkog  plana,  odnosno  prostorno  urbanističkog  plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije);

- Pripremu izvještaja  i inforamcija iz svoje nadležnosti; 

- Pripremu  izvještaja  i  informacija  o  stanju  u  oblastiza  koju  je  nadležan,   kao   i   pripremu informativnih  i  drugih  stručnih  materijala  za  skupštinu,predsjednika  Opštine    i    glavnog administratora;  

- Upravni nadzor nad radom Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog doo;   

- Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;

- Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.Radi  obezbjeđivanja efikasnog, ekoničnog i efektivnog  vršenja poslova iz djelokruga Sekretarijata obrazuju se u okviru Sekretarijata:   

1.Sektor za izgradnju i legalizaciju objekata,    

2. Sektor za pravne poslove,   

3. Sektor za prostorno planiranje.