grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost

v.d. Sekretar: Dejan Radonić

zvanje: dipl. pravnik

tel. : 031/321-052

е-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

е-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

е-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


 

Izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, 17.12.2019 godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost, Objavljeno dana 30.01.2019. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost 10.09.2019 godine

Izvještaj o radu za 2018. godinu i Plan rada za 2019. godinu Sekretarijata za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost


Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/17 од 13.10.2017)


Члан 17

Sekretarijat za komunalne djelatnosti, ekologiju i energetsku efikasnost vrši poslove uprave koji  se odnose na:

 •      Izradu propisa iz komunalne i stambene oblasti, saobraćaja i puteva, propisa kojima se utvrđuju uslovi i način obavljanja komunalnih djelatnosti i organizovanja poslova u vršenju komunalnih djelatnosti i uslovi korišćenja komunalnih usluga odnosno komunalnih proizvoda, pripremanje-izradu propisa o uslovima korišćenja, čuvanja i održavanja komunalnih objekata, održavanje čistoće, uređivanje opštine  i drugih naselja, pripremanje-izradu propisa kojima se utvrđuju komunalne takse;

 •      Obezbjeđivanje razvoja komunalnih djelatnosti (snabdijevanje vodom za piće, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda, javna čistoća, javna rasvjeta, uređivanje i održavanje parkova i drugih javnih površina, održavanje pijaca i pružanje usluga na njima, održavanje i uređivanje groblja, azila za napuštene životinje, lokalne putne infrastrukture) i praćenje realizacije investicionih programa u ovoj oblasti koje finansira Opština;

 •      Izradu programa razvoja komunalnih djelatnosti i praćenje ostvarivanja istih;

 •     Utvrđivanje opštih uslova i izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina, utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za raskopavanje javnih površina;

 •     Vođenje evidencije naziva i granica naselja, ulica i trgova i određivanje brojeva zgrada;

 •     Vođenje evidencije komunalnih i otpadnih voda, korisnika i zagađivača vodoprivrednih objekata i postrojenja;

 •     Izradu  propisa i drugih akata iz stambene oblasti, praćenje stanja održavanja stambenih zgrada, rješavanje u slučaju useljenja u zajedničke ili posebne dijelove stambene zgrade bez zaključenog ugovora o zakupu stana ili ako je ugovor o zakupu istekao;

 •      Vođenje upravnog  postupka i izdaje vodne uslove, vodnu saglasnost i vodnu dozvolu i vodi evidenciju vodotokova;

 •     Učestvovanje u izradi lokalog  plana upravljanja otpadom, vođenje registara zagađivača, davanje saglasnosti na plan upravljanja otpadom proizvođača komunalnog otpada, izdavanje dozvole za preradu ili odstranjivanje komunalnog otpada, davanje saglasnosti na sakupljanje odnosno transport komunalnog otpada, vođenje evidencije o komunalnom otpadu, donošenje upravnih akata iz oblasti iz zaštite životne sredine, na unapređenje i zaštitu okoline, prirode i prirodnih dobra, utvrđivanje uslova za rad na zaštićenim objektima prirode, sprovođenje postupka i davanje ekološke saglasnosti na plansku dokumentaciju, koordiniranje aktivnosti na unapređenju zaštite životne sredine od štetnih uticaja, obezbjeđivanje uslova za sprovođenje dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije;

 •     Pripremanje-izradu propisa kojima se uređuju poslovi razvoja, izgradnje, rekonstrukcije, održavanja, zaštite, korišćenja i upravljanja opštinskim putevima (lokalni putevi, ulice u naseljima i nekategorisani putevi) i komunalnim objektima, propise kojima se uređuje javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom i vanlinijskom saobraćaju;

 •     Izradu predloga projekta regulacije saobraćaja i izmjene u režimu saobraćaja, određivanje vrste parkirališta, izdavanje odobrenja i uslova za parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila ili naknade za parkiranje i čuvanje vozila, izdavanje odobrenja i utvrđivanje uslova za izgradnju privremenih parkirališta, izdavanje odobrenja i uslova za privremeno rezervisanje mjesta na parkiralištu ili drugim javnim površinama pravnim licima, izdavanje saobraćajne saglasnosti, utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za privremeno postavljanje zaštitnih ograda i drugih komunalnih objekata duž saobraćajnih površina, izdavanje odobrenja za postavljanje oglasno-reklamnih panoa duž saobraćajnih površina na lokalnim putevima, ulicama u naseljima i nekategorisanim putevima, donošenje odluke o potpunoj ili djelimičnoj zabrani saobraćaja i izmjeni režima saobraćaja za vrijeme izvođenja radove na putevima (lokalni putevi, ulice u naseljima i nekategorisani putevi), izdavanje odobrenja za kretanje motornih vozila u zabranjenim zonama u skladu sa zakonom i drugim propisima;

 •    Određivanje autobuskih i taksi stajališta, izdavanje odobrenja za postavljanje autobuskih stajališta, donošenje plana linija i raspisivanje i sprovođenje konkursa za izbor prevoznika za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, izdavanje privremenog odobrenja drugom prevozniku za obavljanje javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, za linije od kojih je prevoznik sam odustao ili koje su mu oduzete, utvrđivanje, registrovanje i ovjeravanje reda vožnje po pojedinim linijama, praćenje cijena usluga prevoza u linijskom i vanlinijskom prevozu putnika i davanje mišljenja i priprema predloga akata o davanju saglasnosti na iste,  izdavanje odobrenja za lokaciju i saobraćajne uslove za privremena taksi stajališta ;

 • Praćenje stanja izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite puteva iz nadležnosti lokalne samouprave kao i komunalnih objekata, vođenje evidencije i izdavanje licence za obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju iz nadležnosti lokalne uprave, izdavanje odobrenja za prevoza za lične potrebe;

 • Vršenje upravnog nadzora kod privrednih subjekata kojima je povjerena funkcija obavljanja javnog prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, subjekata koji vrše poslove izgradnje, rekonstrukcije i održavanja lokalnih puteva, puteva u naseljima i nekategorisanih puteva, prema subjektima kojima su povjereni poslovi;

 • Vršenje upravnog nadzora prema javnim službama koje obavljaju komunalne djelatnosti (Komunalno stambeno doo, Čistoća doo, Vodovod i kanalizacija doo, Parking servis doo, Agencija za gazdovanje gradskom lukom doo, ako i drugi privredni subjekti čiji je osnivač SO Herceg Novi koji obavljaju komunalne djelatnosti shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima), davanje mišljenja i priprema predlog akata o davanju saglasnosti na statut, program rada i izvještaje o radu javnih službi;

 • Pripremanje godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem akata na sajtu Opštine, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja o ostvarivanju funkcije Sekretarijata;

 • Obavljanje poslova u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Sekretarijata;

 • Sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine, izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine i izrada i praćenje implementacije lokalnih planova zaštite životne sredine, pripremanje izvještaja o stanju životne sredine, izradu plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine,

 • Uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača, poslove zaštite i i poboljšanja kvaliteta vazduha i sprovođenje mjera zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha, predlaganje organizovanja monitoringa životne sredine, donošenje programa praćenja kvaliteta vazduha u lokalnoj mreži ukoliko je ta mreža uspostavljena,

 • Vođenje registra izvora zagađivanja, predlaganje nadležnom organu uvođenje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine saradnju sa institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave poslovima iz oblasti zaštite životne sredine i vršenje drugih poslova u skladu sa zakonom; Davanje mišljenja na plan upravljanja otpadom proizvođača otpada u skladu sa Zakonom;

 • Donošenje odluke o izradi strateške procjene za planove i programe kada je strateška procjena obavezna, nakon pribavljenog mišljenja; donošenje odluke o potrebi izrade strateške procjene odnosno odluke o nepreduzimanju izrade strateške procjene za planove i programe kada strateška porocjena nije obavezna; odlučivanje o izboru nosioca izrade izvještaja o strateškoj procjeni,davanje odnosno odbijanje davanja saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština, organizovanje i sprovođenje javne rasprave o strateškoj procjeni uticaja;

 • Odlučivanje po zahtjevima o potrebi procjene uticaja za projekte koji mogu imati uticaja na životnu sredinu, odlučivanje o zahtjevima za procjenu uticaja za projekte za koje je procjena obavezna i sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnosti odobrenja i dozvole izdaju drugi organi Opštine, odlučivanje o sadržini elaborata, organizovanje javne rasprave na elaborat, donošenje odluke o obrazovanju Komisije za utvrđivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata, donošenje odluke o davanju saglasnosti odnosno odluke o odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat, vođenje evidencije o postupcima o odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborate;

 • Praćenje sprovođenja Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine i vođenje postupka izdavanja integrisanih dozvola za postrojenja za koje dozvolu ili odobrenje za izgradnju i početak rada odnosno obavljanje aktivnosti izdaje nadležni organ lokalne uprave(nacrta dozvole, obavještavanje zainteresovanih organa, organizacija i javnosti, izdavanje dozvole, reviziju dozvola po službenoj dužnosti, vođenje registra izdatih dozvola kao dijela informacionog sistema životne sredine;

 • Učestvovanje u izradi propisa kojima se uredjuje privremeno skladištenje otpada

 • Unapređenje i zaštitu okoline, zaštitu prirode i prirodnih dobara; obavljanje poslova koji se odnose na razvrstavanje zaštićenih prirodnih dobara od lokalnog značaja na osnovu Studije zaštite, vođenje postupka radi proglašenja zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji opštine po pribavljenoj saglasnosti i mišljenja nadležnih organa, i za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara koje se nalazi na teritoriji dvije ili više opština; utvrđivanje uslova upravljača u pogledu stručne kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova zaštite, unapređenja promovisanja i održivog razvoja zaštićenog prirodnog dobra, pripremanje Plana upravljanja za regionalni park, park prirode, spomenik prirode i predio izuzenih odlika, davanje saglasnosti na Godišnji program upravljanja koji donosi upravljač i Izvještaj o realizaciji godišnjeg programa upravljanja, davanje saglasnosti na akt upravljača kojim se određuje visina, način obračuna i plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog prirodnog dobra, pripremanje i izrada Izvještaja o stanju prirode, dostavljanje podataka o stanju i zaštiti prirode, obavještavanje zainteresovanme javnosti o početku pripreme akata o proglašenju i planu upravljanja zaštićenih prirodnih dobara, vršenje nadzora nad radom upravljača;

 • Učestvovanje u vršenju akustičkog zoniranja radi određivanja akustičkih zona u cilju zaštite ljudi od buke, dostavljanje podataka o određenim akustičnim zonama Agenciji, organizovanje praćenja stanja nivoa buke / monitoring buke / pripremne poslove na izradi Akcionih planova za aglomeracije, organizovanje javne rasprave i sačinjavanje izvještaja o javnoj raspravi na Akcioni plan, utvrđivanje ispunjenosti uslova i mjera zaštite od buke u tehničkoj dokumentaciji za objekte za koje se ne izrađuje procjena uticaja na životnu sredinu;

 • Pripremanje izvještaja, informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu i Predsjednika Opštine, pripremanje stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Opštinskih propisa iz oblasti za koje je nadležan / odluka o donošenju lokalnih planskih dokumenata i dr) davanje mišljenja na nacrte zakonskih i podzakonskih akata u oblasti planiranja, građenje objekata i zaštite životne sredine, obezbjeđivanje obavljanja poslova na formiranju informacione osnove za upravljanje prostorom / GIS sistem/, saradnju sa odgovarajućim nevladinim organizacijama, primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama (izrada Vodiča i donošenje rješenja);

 • Izradu i sprovođenje Programa poboljšanja energetske efikasnosti jedinica lokalne samouprave;

 • Izradu Plana poboljšanja energetske efikasnosti u opštini;

 • Izvještavanje o sprovođenju Plana poboljšanja energetske efikasnosti; dostavljanje podataka o godišnjoj potrošnji energije i o sprovedenim mjerama energetske efikasnosti

 • Vođenje informacionog sistema energetske efikasnosti;

 • Koordiniranje aktivnosti za potrebe pribavljanja sertifikata o energetskim karatkeristikama za objekte jedinice lokalne samouprave i objekte javnih službi čiji je osnivač opština;

 • Obezbjeđenje podataka za potrebe energetskog pregleda;

 • Izradu podsticajnih mjera za unapredjenje energetske efikasnosti;

 • Saradnju sa Javnim preduzećem za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore, učestvovanje u postupku utvrđivanja i sprovođenja planova i programa razvoja obale i  kupališta, davanje predloga, sugestija i mišljenja u pogledu vršenja poslova i unapređivanja  kupališnih i javnih površina u zoni morskog dobra,

 • Vršenje i drugih poslova u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.