grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo

v.d. Sekretarka: Memarović Suzana

zvanje: dipl. ekonomistkinja

tel: 031/321 052 lok. 272

e-adresa : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Objavljeno dana 01.11.2018. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Objavljeno dana 31.01.2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Objavljeno dana 01.02.2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Objavljeno dana 05.03.2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Objavljeno dana 23.08.2019. godine

Izvještaj o radu za 2018. i 2019. godinu Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo

Godišnji plan i program rada Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo za 2020. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Objavljeno dana 05.03.2021. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Objavljeno dana 01.06.2021. godine 

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo, Objavljeno dana 24.11.2021. godine

    


 

Nadležnosti

Izvod iz  Odluke  o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 30/18 od 24.08.2018)

Član 17

Sekretarijat za turizam, ekonomski razvoj i preduzetništvo vrši poslove uprave koji se odnose na:

   - Pripremanje propisa i predloga aktivnosti za podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja Opštine prilagođavanjem potreba razvoja na opštinskom i regionalnom nivou sa prioritetima razvoja na nivou Crne Gore u skladu sa sredstvima obezbijeđenim na nivou Države, Opštine i sredstvima za razvoj iz Fondova Evropske Unije, praćenje i predlaganje mjera za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za regiju i opštinu, učestvovanje u pripremi i postupku donošenja Strateškog plana razvoja Opštine, izradu i dostavljanje Ministarstvu godišnjeg izvještaja o realizaciji razvojnih projekata, predlaganje sprovođenja podsticajnih mjera za ravnomjerni regionalni razvoj Opštine u skladu sa Zakonom i Strategijom i učešće u sprovođenju podsticajnih mjera, učešće u izradi programa razvoja opštine i pojedinih djelatnosti; prikupljanje i ažuriranje informacije o zainteresovanosti preduzeća za ulaganja, projektima podrške donatorskim aktivnostima i kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike; praćenje stanja, prikupljanje i obrada podataka o inicijativama za razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i njihovog značaja za razvoj preduzetništva, učestvovanje u proces privatizacije javnih preduzeća iz komunalne djelatnosti, analiziranje i predlaganje aranžmana za uključivanje privatnog sektora i uslova za dodjeljivanje koncesija, učestvovanje u realizaciji državnih mjera stimulacije razvoja strateških privrednih grana (poljoprivreda, turizam) i prikupljanje i obrada podataka u cilju sagledavanja potencijala u ovim oblastima i njihove valorizacije; pripremanje programa aktivnosti i načina stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; ostvarivanje saradnje i pružanje informacije zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima; davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa;

   - Priprema propisa i drugih akata kojima se stimuliše politika razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika/poreska politika: poreske stope, olakšice i oslobađanje od plaćanja, formiranje baze podataka i dr.;

   - Učestvovanje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma u opštini; predlaganje najboljih preduzetnika i privrednih društava za dodjelu odgovarajućih nagrada u oblasti turizma i poljoprivrede; učestvovanje u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija; davanje sugestija i podrške za realizaciju pojedinih inicijativa putem kredita, učestvovanje u promovisanju i realizaciji aktivnosti za razvoj turizma, iniciranje i realizovanje promocije atraktivnih turističkih destinacija opštine, obavljanje pripremnih radnji i izradu propisa o osnivanju lokalne turističke organizacije; učestvovanje u radu Skupštine lokalne turističke organizacije i ostvarivanje odgovarajuće saradnje;

   - Priprema propisa kojim se uređuje radno vrijeme u djelatnostima od neposrednog interesa za građane i određivanje područja u kojima se može obavljati određena djelatnost;

   - Praćenje stanja u privredi; prikupljanje i obradu podataka o privredi; davanje mišljenja o mogućem uticaju razvoja pojedinih djelatnosti na ukupni razvoj lokalne privrede; praćenje poslovanja privrednih subjekata, status i stepen njihove transformacije preko nadležnih institucija; utvrđivanje programa aktivnosti i način stimulisanja preduzetničkih inicijativa na lokalnom nivou; učešće u izradi programa razvoja opštine, pojedinih djelatnosti i višegodišnjeg investicionog plana; ostvarivanje saradnje i pružanje informacija zainteresovanim subjektima za razvoj preduzetništva, a posebno malih i srednjih preduzeća, u cilju korišćenja resursa i realizacije planova i programa u ovim oblastima, praćenje cijene usluga za oblast zanatstva, praćenje snabdjevenosti osnovnim robama lokalnog stanovništva; učešće u stvaranju uslova i organizovanju sajmova i drugih sličnih manifestacija;

   - Vršenje poslova lokalne uprave saglasno propisima o turizmu koji se odnose na saradnju sa turističkim organizacijama i drugim privrednim subjektima iz oblasti turizma i ugostiteljstva i komplementarnu djelatnostima, donošenje programa mjera i aktivnosti za pripremu turističke sezone i praćenje realizacije istih, sačinjavanje informacija o realizaciji predviđenih aktivnosti i ostvarenom turističkom prometu na mjesečnom i godišnjem nivou, učešće u radu koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističke sezone i dostavljanje informacije republičkom koordinacionom tijelu i resornom ministarstvu, prikupljanje i obradu podataka o ostvarenom turističkom prometu i drugim pokazateljima, saradnju sa Monstatom i nadležnim ministarstvom, rješavanje u postupku po zahtjevima za kategorizaciju i dobijanje odobrenja za usluge smještaja u objektima iz nadležnosti lokalne uprave (sobe, apartmani, zemljište za kampovanje), kao i postupku kategorizacije restorana; vršenje nabavke i distribucije tabli sa oznakom kategorije iz svoje nadležnosti, vođenje postupka i izdavanje odobrenja za izvođenje muzičkog programa (izvođenje i emitovanje muzike uz upotrebu elektro-aktustičnih i akustičnih uređaja sa električnim ozvučenjem i izvođenje muzike uz upotebu aktustičnih uređaja bez električnog ozvučenja), odobrenja za produženje radnog vremena dužeg od redovnog ugostiteljskih objekata, vođenje postupka i izdavanje odobrenja za održavanje koncerata na javnim površinama, vođenje registra izdatih odobrenja, vršenje ovjere knjige "Popisa gostiju" i ostalih obaveznih evidencija prema važećim propisima, davanje mišljenja i podataka drugim službama na njihov zahtjev, a u svrhu izrade planova, programa i budućih investicionih aktivnosti, preduzetništva i slično, učešće u davanju mišljenja kod donošenja propisa prvenstveno iz oblasti turizma;

   - Utvrđivanje ispunjenosti uslova poslovnih prostora u pogledu tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova za obavljanje djelatnosti (ugostiteljstvo, vršenje usluga i dr), privrednih društava i preduzetnika, utvrđivanje ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova za obavljanje djelatnosti u privrednim objektima, utvrđivanje uslova za obavljanje djelatnosti bez korišćenja poslovne prostorije, utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje auto-taksi prevoza, javnog prevoza teretnim motornim vozilima i prevoz za putnika čamcem, izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u skladu sa Zakonom, prijava za obavljanje trgovinske i zanatske djelatnosti i vođenje registra prijavljenih trgovinskih i zanatskih djelatnosti, izdavanje odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina (pješak, šljunak i kamen) kao i druga odobrenja za djelatnosti iz nadležnosti lokalne samouprave;

   - Praćenje stanja i predlaganje mjera za podsticanje poljoprivrede, stočarstva i zaštite bilja i pripremanje propisa iz ove oblasti, davanje saglasnosti za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, rješavanje po zahtjevima za privremeno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, predlaganje mjera za zaštitu poljoprivrednog zemljišta od elementarnih nepogoda, predlaganje mjera za suzbijanje poljskih šteta, izdavanje uvjerenja individualnim proizvođačima o proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, vođenje evidencije o staračkim nadoknadama domaćinstvima koja se isključivo bave poljoprivredom;

   - Pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine i glavnog administratora, pripremu stručnih mišljenja i izjašnjenja po inicijativama za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti opštinskih propisa i autentična tumačenja opštinskih propisa iz oblasti za koju je osnovan;

   - Ostvarivanje saradnje sa nevladinim organizacijama u oblastima za koje je osnovan;

   - Vršenje poslova normativne djelatnosti u postupku pripreme propisa i akata iz nadležnosti Sekretarijata;

   - U okviru Sekretarijata za ekonomski razvoj obrazuje se Odjeljenje za investicije. Odjeljenjem za investicije rukovodi rukovodilac odjeljenja i preko Odjeljenja priprema se Strateški plan razvoja Opštine, prikupljaju se i ažuriraju informacije o zainteresovanosti domaćih i stranih privrednih subjekata za ulaganja, prikupljaju se i ažuriraju informacije o tekućim infrastrukturnim projektima na području opštine Herceg Novi, prati se stanje na realizaciji tekućih infrastrukturnih projekata, prikupljaju se i obrađuju podaci o inicijativaamza razvoj pojedinih privrednih djelatnosti i analiza značaja djelatnosti za privredni razvoj opštine Herceg Novi, analiziraju se i predlažu aranžmani za uključivanje privatnog sektora i uslova za dodjeljivanje koncesija;

   - Pripremu izvještaja i informacija o stepenu realizacije lokalnih javnih prihoda za Skupštinu, predsjednika opštine i Glavnog administratora;

   - Rješavanje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga

   - Vršenje i drugih poslova iz nadležnosti lokalne uprave, za koje je osnovan.