grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Objavljen Javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor suinvestitora za izgradnju objekta mješovite namjene u centru Igala

  • subota, 25 april 2020 07:30

NSL mapa investicijaOpština Herceg Novi objavljuje Javni poziv za izbor suinvestitora na izgradnji objekta u zoni mješovite namjene u centru Igala.

Lokacija predviđena za izgradnju je urbanistička parcela koja se sastoji od kat.parc. 545/8 k.o.Topla, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi za period do 2030.godine – GUR Igalo („Sl.list CG“-op.prop. br. 52/18, 4/19). Mješovita namjena na ovoj lokaciji podrazumijeva indeks pokrivenosti 0,4, indeks zauzetosti 1,2 i maksimalno do 3 nadzemne etaže, sa mogućnošću izgradnje podzemne etaže za potrebe garažiranja.

Detaljni uslovi su određeni urbanističko-tehničkim uslovima broj: 02-3-350-UPI-800/2019 od 05.09.2019.godine koji su sastavni dio Javnog poziva.
Kako je određeno Javnim pozivom koji je raspisala Komisija za sprovođenje javnog špoziva, učešće u zajedničkoj izgradnji lica koja su evidentirana kao korisnici i učesnici u zajedničkoj izgradnji je zemljište za izgradnju koje je procijenjeno na iznos od 1.250.000,00 eura. Učešće u zajedničkoj izgradnji zainteresovanog ponuđača su svi troškovi koji se odnose na realizaciju projekta, zaključno sa uknjižbom objekta podobnog za upotrebu.
Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju sa ponudom i dokazom o uplaćenom depozitu.
Rok za podnošenje ponuda je 25.05.2020. godine do 9 časova na Građanskom birou Opštine Herceg Novi. Sve ponude pristigle nakon tog datuma i vremena na Građanski biro Opštine Herceg Novi će se smatrati neblagovremenim.
Uz dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova za učešće i dokaz o plaćenom depozitu, ponuda treba da sadrži: idejno rješenje planiranog mješovitog objekta koje mora da podrazumijeva upotrebu materijala visokog kvaliteta, ponuđenu površinu izgrađenog objekta i podzemne etaže koje moraju biti u skladu sa uslovima Javnog poziva, kao i predloženi rok izgradnje objekta, koji od dana zaključenja ugovora do predaje objekta podobnog za upotrebu ne može biti duži od dvije godine.
Otvaranje ponuda će se održati dana 25.05.2020.godine u 10 časova u sali Opštine Herceg Novi, a mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici.
Kako stoji u Javnom pozivu, prvorangirani ponuđač je dužan u roku od osam dana od proglašenja za prvorangiranog da pristupi zaključenju ugovora sa sukorisnicima. Prilikom zaključenja ugovora će se detaljno definisati pitanja koja se odnose na projekat i izvođenje radova, te biti priložene sve potrebne licence učenika u tim postupcima.
Više detalja o uslovima za učešće na javnom pozivu, dokazivanju ispunjenosti uslova, kriterijumima za bodovanje, sadržini ponude i načinu dostavljanja, kao i urbanističko-tehničke uslove možete pročitati i preuzeti ispod teksta.

Javni poziv

Urbanističko - tehnički uslovi

Bliža obavještenja po osnovu ovog Javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-321-052, lokal 256 i 268.

 

testimonials icon

 Vaše mišljenje nam je važno!

 vodic
Vodič kroz postupke

 

zahtjev i orasci simbol
    Zahtjevi i obrasci

 

konkursi

 Оglasi i konkursi