grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Kabinet Predsjednika opštine


Rukovodi: Stevan Katić - Predsjednik opštine
 
tel: 031 350-625, 031 321-564
faks: 031 323-517

e-adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


Radi obezbjeđenja efikasnog, ekonomičnog i efektivnog vršenja poslova iz djelokruga Kabineta predsjednika opštine obrazuju se u okviru Kabineta:

Odsjek za informacione sisteme i informisanje

Služba za kadrove

 


 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta predsjednika opštine, Objavljeno dana 28.05.2020. godine

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 21.09.2018. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 05.02.2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 20.09.2019. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 07.10.2020. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 14.06.2021. godine

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kabineta Predsjednika Opštine Herceg-Novi, Objavljeno dana 09.07.2021. godine


 

 Nadležnosti

Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Sl. list Crne Gore - opštinski propisi", br. 30/18 od 24.08.2018)

Član 24

Kabinet predsjednika opštine obavlja stručne, informativno-analitičke, administrativne i druge poslove za predsjednika i potpredsjednike opštine, a naročito:

   - Pripremanje odluke, rješenja i drugih akata koje donosi predsjednik u sprovođenju funkcije izvršnog organa opštine i u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova;
   - Pripremanje akata koje donosi predsjednik, a kojima se obezbjeđuje izvršenje Budžeta opštine;
   - Razmatranje nacrta i predloge propisa i drugih akata koje donosi Skupština, a čiji je predlagač predsjednik opštine i dostavlja stručna mišljenja o istim;
   - Učestvovanje u izradi propisa kojima se uređuje organizacija i način rada organa uprave;
   - Utvrđivanje kadrovskog plana;
   - Učestvovanje i davanje stručnih mišljenja u vezi sa izradom razvojnog programa opštine;
   - Učestvovanje u izradi programa rada Skupštine opštine;
   - Pripremanje izvještaja o radu predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave na osnovu prethodno dostavljenih izvještaja organa lokalne uprave i javnih službi;
   - Praćenje realizacije zaključaka i naloga predsjednika opštine u ostvarivanju njegove izvršne funkcije upućenih organima lokalne uprave;
   - Pripremanje stručnih mišljenja predsjedniku opštine u vezi sa usmjeravanjem i usklađivanjem rada organa lokalne uprave, javnih službi i ustanova čiji je osnivač opština radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga i priprema akte iz ove oblasti iz nadležnosti Predsjednika;
   - Pripremanje akata iz oblasti vršenja nadzora Predsjednika opštine nad radom lokalne uprave;
   - Pripremanje i organizovanje sastanaka Kolegij uma predsjednika opštine; izradu zapisnika sa kolegijuma Predsjednika opštine, praćenje realizacije akata i naloga Predsjednika opštine kao i zaključaka sa kolegijuma Predsjednika, davanje stručnih mišljenja organima lokalne uprave u ostvarivanju funkcija lokalne uprave, čuvanje izvornika svih akata koje donosi Predsjednik opštine; pripremanje sastanaka predsjednika i potpredsjednika opštine i stara se o realizaciji zaključaka sa tih sastanaka;
   - Organizovanje i realizaciju prijema građana i zainteresovanih subjekata kod Predsjednika Opštine u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava;
   - Vršenje poslove prevođenja dopisa, dokumenata i drugih akata proslijeđenih Predsjedniku opštine;
   - Pripremanje saopštenja za javnost i informisanje medija o radu organa lokalne uprave po nalogu Predsjednika opštine i obezbjeđuje lektorsko i metodološko jedinstvo i ispravnost u postupku donošenja i izrade akata i drugih materijala prije konačne obrade, donošenja i objavljivanja svih pisanih dokumenata (akata) lokalne uprave;
   - Vršenje protokolarnih poslova za potrebe predsjednika opštine, organizovanje poslova oko proslave 28. oktobra, Dana Opštine Herceg Novi;
   - Obavljanje poslova u vezi sa ostvarivanjem saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, državnim i pravosudnim organima, opštinama Crne Gore i drugim opštinama i gradovima u inostranstvu, vršenje poslova u vezi sa ostvarivanjem prekogranične i druge međunarodne saradnje i pripremanje odnosno učestvovanje u pripremi projekta iz ove oblasti, ostvarivanje svih oblika saradnje sa institucijama i tijelima Evropske unije, predstavnicima državnih i lokalnih vlasti u inostranstvu, ambasadama i drugim predstvništvima stranih država u Crnoj Gori, priprema sastanke predsjednika opštine sa predstavnicima drugih država i lokalnih vlasti iz drugih država i aktivno učestvuje u radu;
   - Postupanje po predstavkama i pritužbama građana i pravnih lica na rad organa lokalne uprave;
   - Utvrđivanje činjenica u vezi sa osnovanosti predstavki i pritužbi i priprema odgovore za Predsjednika opštine, obavlja saradnju sa poslovnim bankama i drugim finansijskim institucijama;
   - Upravljanje kadrovima koje se ostvaruje kroz sprovođenje zakona i drugih propisa o lokalnim službenicima i namještenicima, izradu propisa iz oblasti službeničkih i namješteničkih odnosa, praćenje ocjenjivanja rada službenika i namještenika, pripremu programa usavršavanja službeničkog kadra i pripravnika nakon sagledavanja i analiziranja potrebe organa za usavršavanjem i obukom, organizovanje obuka i usavršavanja, koordinaciju aktivnosti oko obuke zaposlenih kroz saradnju sa državnim organom Uprave za kadrove i Zajednicom opština, pripremu izvještaja i informacija u oblasti upravljanja kadrovima, uspostavljanje centralne kadrovske evidencije, evidencija internog tržišta rada, službenika na raspolaganju, programa posebnog stručnog osposobljavanja, saradnju sa Službom za zajedničke poslove i informacione sisteme radi uspostavljanja centralne kadrovske evidencije, saradnju sa Sekretarijatom za finansije;
   - Vršenje poslova vezanih za primjenu Zakona o državnim službenicima i namještenicima, izrada internih propisa i proceduza vezanih za prava iz oblasti rada, sprovođenje postupka javnog oglašavanja slobodnih radnih mjesta i njihova realizacija, donošenje rješenja o zasnivanju, prestanku radnog odnosa i raspoređivanju službenika i namještenika, rrješavanje o pravima i obavezama zaposlenih, praćenje rada pripravnika, kao i vršenje svih administrativno-stručnih poslova u vezi praćenja stanja iz radnog odnosa i u vezi sa radnim odnosom, kao što su evidencije, izvještaji, prijave i odjave u vezi radnog odnosa i prestanka radnog odnosa;
   - Evidentiranje dolazaka i odlazaka na posao i sa posla kao i izlazaka tokom radnog vremena radi sačinjavanja liste radnih sati i obrade podataka za obračun zarada zaposlenih i dostavljanje lista organu nadležnom za poslove finansija;
   - Preduzimanje aktivnosti u vezi sa reorganizacijom i racionalizacijom lokalne uprave u saradnji sa nadležnim organom uprave;
   - Priprema nacrt i konačni kadrovski plan;
   - Vršenje drugih poslova koje joj povjeri predsjednik opštine u sprovođenju funkcije izvršnog organa u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim propisima.
   - Obezbjeđivanje javnosti i transparentnosti rada organa Opštine i učešća stanovništva u vršenju javnih poslova, vođenje i ažuriranje web-sajta Opštine, objavljivanje nacrta akata koje donosi Skupština i predsjednik opštine, objavljivanje Plana i programa učešća lokalnog stanovništva u donošenju odluka i drugih akata, objavljivanje obavještenja o organizovanju tribina i okruglih stolova, objavljivanje izvještaja o rezultatima javne rasprave, dnevnog reda sjednica Skupštine, donijetih akata, obavještavanje o aktivnostima koje preduzimaju organi lokalne samouprave i uprave;
   - Organizovanje funkcionisanja službe informatike za organe lokalne uprave, javne službe i ustanove čiji je osnivač lokalna samouprava, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema;
   - Planiranje i učestvovanje u projektovanju, implementaciji i realizaciji informacionog sistema u opštini i pozivnog centra, izrađivanje plana, predlaganje i organizovanje uvođenja novih programskih sistema i stara se o usavršavanju postojećih;
   - Davanje uputstva za korišćenje podsistema: izrađivanje planova za opremanje, nabavljanje opreme i preduzimanje mjera za održavanje računarskih sredstava, staranje o funkcionisanju računarske mreže i razmjeni podataka u njima;
   - Sprovođenje i organizovanje mjera zaštite podataka;
   - Slobodan pristup informacijama.
Radi obezbjeđenja efikasnog, ekonomičnog i efektivnog vršenja poslova iz djelokruga Kabineta predsjednika opštine obrazuju se u okviru Kabineta:
- Odsjek za informacione sisteme i informisanje;
- Služba za kadrove;