grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izbor strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u Herceg Novom

  • ponedjeljak, 04 maj 2020 16:32

naslovnabusstation2020Opština Herceg Novi objavljuje javni poziv za izbor strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice na sledeći način:

•    Određena je fazna izgradnja kompleksa Autobuske stanice sa pratećim saobraćajnicama i priključcima na Jadransku magistralu i poslovno-tržnim centrom u Herceg Novom na urbanističkim parcelama UP 47, UP 48 i UP 53 u zahvatu DUP-a „Igalo-Bare“ (Sl.list CG-op.prop. br.31/11), površine cca 32.000m2, u skladu sa Idejnim rješenjem izgradnje izrađenim od strane „STUDIO GRAD“ d.o.o.Podgorica, koje je sastavni dio ovog poziva.
•    Gradnja kompleksa je predviđena u 3 (tri) faze.

Model realizacije projekta je zajednička fazna izgradnja. Po navedenom modelu izgradnje, svi objekti u fazi 1 i 2 kao i prateće saobraćajnice sa priključcima na Jadransku magistralu će pripasti u svojinu Opštini Herceg Novi, dok će objekat poslovno-tržnog centra iz faze 3 pripasti u svojinu partneru, stoji u Javnom pozivu koji je raspisala Komisija za sprovođenje postupka za izbor strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u Herceg Novom.

Rok za podnošenje ponuda je 120 dana  od dana objavljivanja javnog poziva, tačnije od 04.05.2020. godine zaključno sa 31.08.2020. godine, kao poslednjim danom za podnošenje ponude.

Odabir najpovoljnijeg ponuđača će sprovesti Komisija za sprovođenje postupka za izbor
Strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u Herceg Novom, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Otvaranje ponuda će se održati dana 07.09.2020. godine u prostorijama Opštine Herceg Novi u 9 časova, na kom otvaranju mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici.  

Više detalja o modelu realizacije projekta, učešću Opštine i partnera, vremenskom okviru, načinu bodovanja, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja možete pogledati u tekstu Javnog poziva.

Dokumentacija (.pdf)

Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva se mogu dobiti na telefon: 031-323-044.

projekat02 resize-795x420projekat07 resize