grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Završena 10. redovna sjednica SOHN, usvojene 22 odluke i dva Rješenja o imenovanju

slikadesOdbornici Skupštine opštine Herceg Novi usvojili su danas 22 Odluke, kao i Rješenje o imenovanju Žirija za dodjelu Nagrada i Povelje Opštine Herceg Novi, te Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora društva sa ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Herceg Novi.

Kroz objedinjenu raspravu, usvojene su sledeće Odluke:
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- 10 kV kablovskog voda od MBTC 10/0,4 kV Crveni krst do DTC 10/0,4 kV Baošići, Opština Herceg Novi.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od TC 10/0,4 kV Milašinovića most do TC 10/0,4 kV Novosadsko, Opština Herceg Novi.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od TC 35/10 kV Bijela do TC 10/0,4 kV Hotel „Park“, Opština Herceg Novi.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-10 kV kablovskog voda TC 35/10 kV Klinci do Arze na Luštici, Opština Herceg Novi.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV kablovskog voda od MBTC 10/0,4 kV Zelenika do MBTC 10/0,4 kV Zmijice, Opština Herceg Novi.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-DTS 10/0,4 kV, 630 kVA „Mojdež“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV, 630 kVA „Nemila“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – DTS 10/0,4 kV, 630 kVA „Trebesin“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa- DTS 10/0,4 kV, 630 kVA „Žvinje“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN i NN mrežu.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Stubne trafostanice STS 10/0,4 kV, 160 kVA, „Tići 2“, Opština Herceg Novi, sa uklapanjem u SN mrežu.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa-uređaja i opreme za mobilnu telefoniju na lokaciji RBS“Topla“, Opština Herceg Novi.
- Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje odnosno izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – 10 kV priključka i stubne trafostanice CTC 10/0,4 kV, 250 kVA “Dobreč”, Opština Herceg Novi.
Odbornici su većinom glasova usvojili:
- Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opštine Herceg Novi.
- Predlog Odluke o povjeravanju izrade Glavnog projekta kompleksa Autobuske stanice sa pristupnim saobraćajnicama u Herceg Novom, na lokaciji UP 47,UP 48 i UP 53, DUP-a Igalo-Bare.
- Predlog Odluke o pokretanju postupka za nalaženje strateškog partnera za izgradnju kompleksa Autobuske stanice u Herceg Novom.
- Predlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sudskog poravnanja pred Osnovnim sudom u Herceg Novom u predmetu P.br.734/18.
- Predlog Odluke o Završnom računu Budžeta Opštine Herceg Novi za 2018. godinu
- Predlog Odluke o davanju u zakup stambenog prostora na katastarskoj parceli 159/1K.O. Podi, list nepokretnosti 204, zgrada 1, PD-11.
- Predlog Odluke o potvrđivanju Odluke o donošenju Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Herceg Novi za period od 2019. godine do 2024.godine („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“,br. 22/19).
- Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa „Radio Televizija Herceg Novi“ DOO („Sl.list CG-opštinski propisi“,br. 22/11 i 15/16)
- Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizovanju Javne ustanove „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 11/313, 21/13)
- Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Herceg Novi.