grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Главни градски архитекта - рјешења

Поштовани посјетиоци,

на овој страници објављиваћемо, хронолошки по годинама, сва обавјештења о давању сагласности - рјешења


Сагласности на идејна рјешења у 2021. години (.pdf)

Сагласности на идејна рјешења у 2020. години (.pdf)

Сагласности на идејна рјешења у 2019. години (.pdf)

Сагласности на идејна рјешења у 2018. години (.pdf)

Главни градски архитекта - захтјеви

Поштовани посјетиоци,

на овој страници објављиваћемо, хронолошки по годинама, сва обавјештења о пријему захтјева


ЗАХТЈЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ Сагласности на Идејна Рјешења у 2021. години (.pdf)

ЗАХТЈЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ Сагласности на Идејна Рјешења у 2020. години (.pdf)

ЗАХТЈЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ Сагласности на Идејна Рјешења У 2019. години (.pdf)

ЗАХТЈЕВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ Сагласности на Идејна Рјешења У 2018. години (.pdf)

Огласна табла Секретаријата за просторно планирање и изградњу

Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати јавне позиве, обавјештења и рјешења Секретаријата за просторно планирање и изградњу, који се објављују по члану 87, став 2 , Закона о управном поступку,а у циљу јавног обавјештавања.

Документа се сортирају хронолошки, са истакнутим датумом његове објаве.


 
Позив за допуну поднеска на име: Патлавскиј Алексеy и Секерин Евгениј, број: 02-3-361-UP I-256/2018,  20.04.2018
 
Рјешење о прекиду поступка легализације број: 02-3-361-308-2017,  08.03.02.2018
 
Позив упућен на име: Паландачић Роксанда, број: 02-3-361-100-2017-1/11,  23.02.2018
Позив упућен на име: Бујановић Јана и Бего Јована, број: 02-3-361-100-2017-1/11, 23.02.2018

Локални објекти од општег интереса

 

Локални објекти од општег интереса - одлуке 2020. година (.rar)


Локални објекти од општег интереса - одлуке 2019. година (.rar)


Локални објекти од општег интереса - одлуке 2018. година (.rar)


Локални објекти од општег интереса - одлуке 2017. година (.rar)


 

ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - стамбеног објекта за рјешавање стамбених потреба запослених у државним органима, односно органима локалне самоуправе, на урбанистичкој парцели ознаке "А4", општина Херцег Нови
("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 051/16 од 28.12.2016)

ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - стамбеног објекта за рјешавање стамбених потреба запослених у државним органима, односно органима локалне самоуправе, на урбанистичкој парцели ознаке "А3", општина Херцег Нови
("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 051/16 од 28.12.2016)

ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - стамбеног објекта за рјешавање стамбених потреба запослених у државним органима, односно органима локалне самоуправе, на урбанистичкој парцели ознаке "А2", општина Херцег Нови
("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 051/16 од 28.12.2016)

ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - стамбеног објекта за рјешавање стамбених потреба запослених у државним органима, односно органима локалне самоуправе, на урбанистичкој парцели ознаке "А1", општина Херцег Нови
("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 051/16 од 28.12.2016)


- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу водоводне и канализационе инфраструктуре "Ђеновићи - Марићи" у Ђеновићима, као локалног објекта од општег интереса, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 048/16 од 09.12.2016)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса - објекта руралног развоја, туристичко-руралног комплекса "Клуб здравља и уживања" на локацији која се састоји од кат.парцеле бр. 1945/1 К.О. Поди, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 36/16 од 26.07.05.2016. год .)

Програмски задатак са елемeнтима УТУ , (.pdf, 138 kB)


- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу дистрибутивне мреже напонског нивоа од 10 KV "Клинци - Мркови", као и локалног објекта од општег интереса Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 32/16 од 26.07.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса - мјесне капеле у Ђеновићима, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 32/16 од 25.07.2016. год .)

- ОДЛУКАо утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице ДТС 10/0,4 KV, 1x630 kVА, "Trebesin" са прикључним 10kV каблом у Требесину, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 27/16 од 10.06.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице ДТС 10/0,4 KV, 1000КVА, "Gea Invest" са прикључним 10kV каблом у Ђеновићима, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 27/16 од 10.06.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - локалне саобраћајнице дужине цца 6 км и ширине путног профила 6,0 м, на Луштици, од постојећег пута Росе - Крашићи до постојећег пута Бабунци - Крашићи, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 27/16 од 10.06.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за реконструкцију локалног објекта од општег интереса - моста на потоку Немила као и приступних саобраћајница ка мосту у Мељинама, Општина Херцег-Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 27/16 од 10.06.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за реконструкцију Парохијалног дома Српске православне парохије Кућанске, као и локалног објекта од општег интереса ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 21/16 од 11.05.2016. год .)

- ОДЛУКА о утврђивању локације за изградњу локалног објекта од општег интереса - трафостанице МБТС 10/0,4 KV, 2x1000КVА, "Barington" у Мељинама, Општина Херцег Нови ("Сл. лист ЦГ - оп.пр" , бр. 21/16 од 11.05.2016. год .)


 

Одлука о изради СПУ на животну средину за ДУП „Солила“ у Игалу

ZahvatSolila21032016Из Секретаријата за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештавају да је донијета Одлука о изради Стратешке процјене утицаја на животну средину за Детаљни урбанистички план „Солила“ у Игалу.

Nike Опширније...

СПУ за Оквирни план и програм истраживања и експлоатације угљоводоника на Јадрану Републике Хрватске

barka64 sИз Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештавају да је Министарство одрживог развоја и туризма, имајући у виду могуће значајне прекограничне утицаје Оквирног плана и програма истраживања и експлоатације угљенводоника на Јадрану Републике Хрватске,  доставило на увид Стратешку процјену утицаја на околину за Оквирни план и програм истраживања и експлоатације угљоводоника на Јадрану Републике Хрватске.

Girls Air Jordan Опширније...

Јавна књига процјена утицаја пројеката на животну средину

 

Поштовани посјетиоци,

У складу са Правилником о садржају, облику и начину вођења јавне књиге о поступцима и одлукама о процјени утицаја на животну средину ("Службени лист Црне Горе", бр. 14/07 od 21.12.2007.) Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине води евиденцију о поступцима и одлукама о давању сагласности и одбијању захтјева за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја у виду јавне књиге.Јавна књига за 2018.

Пројектанстски услови ЕКИП, ЕПЦГ и РВС

 

Поштовани посјетиоци,

Ниже наведени пројектантски услови ЕКИП, ЕПЦГ и РВС су саставни дјелови свих УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА које издаје Секретаријат за просторно планирање и изградњу.

Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност (ЕКИП)
Сајт: www.ekip.me

Документ: Услови за изградњу претплатничких комуникационих каблова, каблова за кабловску документацију и заједничког антенског система објеката

  • Сајт на коме се налазе релевантни прописи у складу са којим се обавља израда техничке документације: www.ekip.me/regulativa/
  • Сајт на коме Агенција објављује податке о постојећем стању електронске комуникационе инфраструктуре http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me
  • Адреса веб портала http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp преко кога све заинтересоване стране од Агенције за телекомуникације и поштанску дјелатност могу да затраже отварање корисничког налога, како би приступили геореференцираној бази података електронске комуникационе инфраструктуре.

Електропривреда Црне Горе АД Никшић (ЕПЦГ)
Сајт: www.epcg.co.me

Документ: Процедура - протокол којим се регулише поступање оператора дистрибутивног система у поступку издавања грађевинске дозволе о захтјеву надлежног органа


Регионални водоводни систем за Црногорско приморје (РВС)

Програм привремених објеката

 

Поштовани посјетиоци,

за преузимање доумената који су по количини података захтјевнији, предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите документ тек по преузимању на свој рачунар.

Програм садржи детаљан графички приказ локација и потребне услове за постављање привремених објеката на територији Општине

Графички дио Програма привремених објеката Општине Херцег-Нови (.rar, 18,3MB)

Текстуални дио Програма привремених објеката Општине Херцег-Нови (.rar, 3,17MB)

Уређење простора Општине Херцег-Нови

 

Поштовани посјетиоци,

за преузимање докумената који су по количини података захтјевнији, предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или Save target as... и отворите документ тек по преузимању на свој рачунар.

 

Програми

Програм уређења простора за 2020. годину (.pdf, 925 kB)

Програм уређења простора за 2019. годину (.pdf, 600 kB)

Програм уређења простора за 2018. годину (.pdf, 729 kB)

Програм уређења простора за 2016. годину(.pdf, 729 kB)

Програм уређења простора за 2015. годину (.pdf, 503 kB)

Програм уређења простора за период септембар 2013. - септембар 2014. (.pdf, 347 kB)

Програм уређења простора за 2012. годину (.pdf, 244 kB)

Програм уређења простора за 2011. годину (.pdf, 360 kB)

Програм уређења простора за 2010. годину (.pdf, 204 kB)

   
 

Извјештаји

Извјештај о стању уређења простора за 2018. годину (.pdf, 1,25МB)

Извјештај о стању уређења простора за 2017. годину (.pdf, 1,64МB)

Извјештај о стању уређења простора за 2015. годину (.pdf, 1,64МB)

Извјештај о стању уређења простора за 2014. годину (.pdf, 840kB)

Извјештај о стању уређења простора за 2012. годину (.pdf, 810kB)

Извјештај о стању уређења простора за 2011. годину (.pdf, 433kB)

Извјештај о стању уређења простора за 2010. годину (.pdf, 585 kB)

Извјештај о стању уређења простора за 2009. годину (.pdf, 243 kB)

testimonials icon

 Ваше мишљење нам је важно!

 vodic
Водич кроз поступке

 

zahtjev i orasci simbol
    Захтјеви и обрасци

 

konkursi

 Огласи и конкурси