grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Просторно планска документација

 

Поштовани посјетиоци,

на овој страници налазе се сви усвојени локални плански документи (уколико се ради о државним, посебно су наглашени).
За преузимање планова и графичких прилога (сви појединачни документи су у електронском облику у формату .pdf) који су по количини података захтјевнији (податак наведен у загради), предлажемо да користите десни клик и избор Save link as.. или  Save target as... и отворите документe тек по преузимању на свој рачунар.          
 
Напомена: Комплетну расположиву планску документацију која је у примјени за подручје Општине Херцег-Нови, можете погледати на сајту Министарства одрживог развоја и туризма, на следећем линку: http://www.planovidozvole.mrt.gov.me/lamp/
                                                                                                                                            

Важећа Просторно планска документација

Графички приказ постојеће важеће Просторно планске документације

 

                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урбанистичко технички услови, грађевинске, употребне дозволе и легализација

 

Поштовани посјетиоци,

на овој страници можете прегледати, по годинама представљене податке о издатим  грађевинским рјешењима, податке о издатим рјешењима о локацијама са урбанистичко-техничким условима, податке о издатим рјешењима за издавање употребних дозвола, као и податке о издатим урбанистичко-техничким условима за израду техничке документације.
Такође можете прегледати скениране захтјеве за издавање урбанистичко техничких услова, грађевинских и употребних дозвола, као и захтјеве за легализацију бесправних објеката. Сви су поређани хронолошки.
Сви подаци су представљени табеларно у формату "pdf".  Свака од табела садржи исцрпне податке о називу правног или физичког лица, броју и датуму подношења захтјева, броју катастарске и урбанистичке парцеле, врсти предвиђених радова, спратности објекта, његовој намјени и површини, као и датум издавања рјешења од стране надлежног секретаријата.

 

 

за 2021. годину

 

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови
 
Рјешења о издавању грађевинских дозвола
 
Захтјеви за издавање употребних дозвола
Рјешења за издавање употребних дозвола
 
Захтјеви за легализацију бесправних објеката

за 2020. годину

 

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова
Издати урбанистичко технички услови
 
Рјешења о издавању грађевинских дозвола
 
Захтјеви за издавање употребних дозвола
Рјешења за издавање употребних дозвола
 
Захтјеви за легализацију бесправних објеката
 
за 2019. годину
 
Издати урбанистичко технички услови
 
Рјешења о издавању грађевинских дозвола
 
Захтјеви за издавање употребних дозвола
Рјешења за издавање употребних дозвола
 
Захтјеви за легализацију бесправних објеката
 
за 2018. годину

 

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко техничких услова

 

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

 

Рјешења за издавање употребних дозвола


Захтјеви за легализацију бесправних објеката


 

за 2017. годину
 
Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко техничких услова

 

Захтјеви за издавање грађевинских дозвола

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

 

Захтјеви за издавање употребних дозвола

Рјешења за издавање употребних дозвола


Захтјеви за легализацију бесправних објеката


 

за 2016. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

 

Захтјеви за издавање грађевинских дозвола

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

 

Захтјеви за издавање употребних дозвола

Рјешења за издавање употребних дозвола


 

за 2015. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

 

Захтјеви за издавање грађевинских дозвола

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

 

Захтјеви за издавање употребних дозвола

Рјешења о издавању употребних дозвола


 

за 2014. годину

Захтјеви за издавање урбанистичко техничких услова

Издати урбанистичко технички услови

 

Захтјеви за издавање грађевинских дозвола 

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

 

Захтјеви за издавање употребних дозвола

Рјешења о издавању употребних дозвола


 

зa 2013. годину

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације

UTU2013.pdf
Рјешења о издавању грађевинских дозвола GraDoz2013.pdf

 
   

зa 2012. годину

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације 

UTU2012.pdf

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

GraDoz2012.pdf


 
   

зa 2011. годину (сa 31.12.2011.)

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације 

UTU2011.pdf

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

GraDoz2011.pdf

Рјешења о локацији са урбанистичко техничким условима

Lok2011.pdf


 

зa 2010. годину (сa 31.12.2010.)

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације 

UTU2010.pdf

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

GraDoz2010.pdf

Рјешења о локацији са урбанистичко техничким условима

Lok2010.pdf

Рјешења за издавање употребних дозвола


UpoDoz2010.pdf

зa 2009. годину (сa 31.12.2009.)

 

Издати урбанистичко технички услови за израду техничке документације 

UTU2009.pdf

Рјешења о издавању грађевинских дозвола

GraDoz2009.pdf

Рјешења о локацији са урбанистичко техничким условима  


Lok2009.pdf

Секретаријат за просторно планирање и изградњу

в.д. Секретар : Владислав Велаш

звање: дипломирани геодетски инжењер

тел: 031 321-052, локал 215

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу, Oбјављен дана 30.10.2019. године

Извјештај о раду за 2018. годину и Програм уређења простора Општине Херцег-Нови за 2019. годину Секретаријата за просторно планирање и изградњу

 


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/18 од 24.08.2018, 10/19, 39/19)

 

Члан 14

 Секретаријат за просторно планирање и изградњуврши послове управе који се односе на:  
- Израду прописа који се односе на уређивање и финансирање грађевинског земљишта;  
- Припремне послове на изади и доношењу урбанистичких пројеката, односно доношења локалних планских докумената по скраћеном поступку у складу са Законом, учешће у поступку израде планског документа у складу са Законом; 
- Издавање урбанистичко техничких услова, издавање грађевнске и употребне дозволе за изградњу и реконструкцију објекта за које је надлежна општина у започетим поступцима;издавање одоборење за грађење и употребу објекта од општег интереса; издавање одобрења за постављање  односно грађење помоћних објеката; 
- спровођење поступка легализације бесправних објеката у складу са Законом, вођење евиденције бесправних објеката на основу података Катастра односно Геопортала, систематизација и утврђивање листе  бесправних  објеката,  за  које  није  поднијет  захтјев  за  легализацију  односно  који  нису  испунили услове за легализацију;  
- Израду прописа о нормативима и стандардима за нужне радове на заједничким дјеловима стамбене зграде, вођење управног поступка за претвање заједничких  и  посебних  дијелова  зграде  у  стан  или пословни простор;   
- Припрема  програма  привремених објеката, утврђивање техничког –естетских услова, технички преглед, издавање одобрење за постављање и употребу монтажних објеката привреног карактера, издавање   одобрења   за   постављање   односно   градјење   и   уклањање   објеката   привременог карактера,  
- Утврђивање услова и издавање одобрења за изградњу приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом;
- Достављање планске докуменације  органу локалне управе надлежном за послове имовине ради пописа   и   евиденције   других   локлалних  добара  од  општег  интереса  којима  располаже  општина (грађевинског земљишта у оквиру генерално урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације) и других локалних добара од општег интереса чији попис и евиденција Законом или другим прописом није стављена у надлежност другим органима;  
- Достављање  планске  документације  органу  локалне  управе  надлежном  за  послове  развоја предузетништва ради пописа и евиденције локалних добара од општег интереса којима располаже Општина (пољопривредног, водног, шумског земљишта и шума које нису обухваћене посебном шумском основом  а  у  оквиру  генерално  урбанистичког  плана,  односно  просторно  урбанистичког  плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације);
- Припрему извјештаја  и инфорамција из своје надлежности; 
- Припрему  извјештаја  и  информација  о  стању  у  областиза  коју  је  надлежан,   као   и   припрему информативних  и  других  стручних  материјала  за  скупштину,предсједника  Општине    и    главног администратора;  
- Управни надзор над радом Агенције за изградњу и развој Херцег Новог доо;   
- Рјешавање по захтјеву за слободан приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата;
- Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.Ради  обезбјеђивања ефикасног, еконичног и ефективног  вршења послова из дјелокруга Секретаријата образују се у оквиру Секретаријата:   
1. Сектор за изградњу и легализацију објеката,    
2. Сектор за правне послове,   
3. Сектор за просторно планирање.

testimonials icon

 Ваше мишљење нам је важно!

 vodic
Водич кроз поступке

 

zahtjev i orasci simbol
    Захтјеви и обрасци

 

konkursi

 Огласи и конкурси