logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Потпредсједници Општине

Потпредсједник општине: Драган Јанковић, дипл.правник

(Изабран на 13. редовној сједнице Скупштине општине Херцег-Нови, одржаној 06.08.2015. године)


Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/11 од 13.05.2011.)

 

Члан 66

Општина има једног или више потпредсједника.

Потпредсједника именује и разријешава предсједник општине уз сагласност Скупштине.

Мандат потпредсједника траје колико и мандате предсједника општине, уколико Законом није другачије одређено.

Члан 67

Потпредсједник замјењује предсједника Општине у случају његове одсутности или спријечености и врши друге послове које му предсједник Општине повјери.

Члан 68

Потпредсједник Општине може бити разрјешен уколико својим понашањем наруши углед Општине и функције коју врши и не обавља послове у складу са Статутом и другим актима, као и у другим случајевима прописаним Законом.

Кад Предсједник Општине, на основу комисијског извјештаја утврди постојање разлога за разрјешење потпредсједника доноси рјешење о разрјешењу, које доставља Скупштини на давање сагласности.

Потпредсједник општине може се изјаснити о разлозима за разрјешење на сједници Скупштине општине.