Ступиле на снагу мјере Општине Херцег Нови за помоћ грађанима и привреди и рационализацију трошкова

Zastava HNЗакључак о утврђивању мјера и олакшица за превазилажење посљедица изазваних епидемијом заразне болести COVID-19, који је донио предсједник Општине Херцег Нови ступио је на снагу.

Овим потезом Општина пружа подршку грађанима и привреди, те утврђује мјере за рационализацију трошкова локалне самоуправе и захтјеве према Влади Црне Горе којим би се олакшало редовно функционисање свих локалних самоуправа у Црној Гори.

Мјере и олакшице за грађане и привреду су следеће:
- Ослобађање плаћања камате за сва правна и физичка лица по основу задужења пореза на непокретности за 2020. годину до 31.12.2020.године;
- Одлагање принудне наплате по основу укупног доспјелог дуга када је у питању порез на непокретности до 31.12.2020. године, односно 31.03.2021. године на основу споразума са сваким дужником понаособ и дефинисане динамике по том основу;
- Ослобађају се плаћања закупа станова у власништву Општине социјално угрожене категорије становништва за вријеме трајања епидемије, на захтјев закупца;
- Ослобађање плаћања закупа објеката ( пословни простори, привремени објекти и др. ) у власништву Општине, за субјекте који не раде у овом периоду, закључно са проглашењем краја епидемије, а на захтјев закупца;
- Ослобађање плаћања комуналне таксе за јавне површине у функцији угоститељских тераса за вријеме трајања епидемије;
- Одлагање плаћања приреза порезу на доходак физичких лица за 90 дана, за све оне који не обављају привредну дјелатност услед епидемије корона вируса;
- Једнократна помоћ за домаћинства без прихода, ослобађање од плаћања рачуна за воду и одвоз смећа за мјесеце април, мај и јун 2020. године;
- Ослобађање плаћања рачуна за одвоз смећа за све привреднике који не раде за вријеме трајања епидемије, на захтјев правног лица или предузетника;
- Забрањују се утуживања по основу рачуна за воду и одвоз смећа за вријеме трајања епидемије, а након тога на бази склопљеног споразума са сваким дужником дефинисати динамику плаћања на рате;
- У периоду трајања епидемије свим потрошачима омогућити редовну испоруку воде без обзира на неизмирена дуговања.
Мјере за рационализацију трошкова локалне самоуправе:
- Укидају се прековремени сати за све запослене у локалној самоуправи изузев запослених у Служби заштите и спашавања и Служби комуналне полиције и инспекцијског надзора;
- Обуставља се исплате варијабилног дијела зараде, смањују се додаци на зараду и укидају накнаде за рад у комисијама и радним тијелима;
- Укида се репрезентација свим јавним функционерима;
- Уводе се мјере максималне економичности и смањивања трошкова по свим потрошачким јединицама буџета Општине;
- У периоду од 60 дана неће се покретати отворени позиви јавних набавки, осим у хитним поступцима у случају потребе.
Закључком је одређено да ће Општина Херцег Нови упутити захтјев Влади Црне Горе да донесе следеће мјере које треба да олакшају функционисање свих локалних самоуправа у Црној Гори:
- Одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса за општине, јавне установе и предузећа чији је оснивач Општина са могућношћу репрограма тих обавеза до 30.06.2021. године;
- Предлажемо измјену Закона о финансирању локалне самоуправе којим се Општинама омогучава дужи рок за краткорочна кредитна задужења или поједностављење процедуре за дугорочно задужење;
- Као алтернативу овом предлажемо да Држава обезбједи посебан фонд из којег би се вршила позајмица општинама за редовно функционисање;
- Дио средстава која су опредељена као бесповратна помоћ Црној Гори из ЕУ фондова,усмјерити према свим Општинама сразмјерно величини.

FaLang translation system by Faboba