grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Утицај пројеката на животну средину - Обавјештења о пријему захтјева

 

Поштовани посјетиоци,

на овој страници објављиваћемо, хронолошки по годинама, сходно Закону о процјени утицаја на животну средину, сва обавјештења о пријему захтјева као и захтјеве за одлучивањем о потреби процјене утицаја пројеката на животну средину

 

 

19.10.2021.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта „LD GROUP“ доо, Никшић, поднио захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат ,,Изградња објекта – Градског хотела“, на УП 1, Зона 5 – МЦ, која се састоји од катастарских парцела број 1569, 1570/2 и 2576/4 КО Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

12.10.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава заинтересовану јавност, да је носилац пројекта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦРНЕ ГОРЕ из Будве, ул. Попа Јола Зеца бб, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат “Санација и адаптација Новосадске плаже у Игалу”, на локацији која се састоји од дијелова кат.парцела бр. 938, 939 и 649 све КО Топла, Општина Херцег Нови, ПППН за обално подручје Црне Горе.  

Обавјештење

Документација


16.08.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава заинтересовану јавност, да је носилац пројекта „FORTIS MONT“ Д.О.О. ХЕРЦЕГ НОВИ,  ул. СТЕПЕНИШТЕ 28. ОКТОБРА бр. 5, ХЕРЦЕГ НОВИ, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат  “ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА АСАФАЛТНЕ БАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ КРУШЕВИЦЕ“ - која  се састоји од  катастарске парцеле  бр. 4209 К.О. Крушевице, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 21.07.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава заинтересовану јавност, да је носилац пројекта КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ СТРУКОВ, Розино II, улица I, број 5, Поштански факс број 7, Будва, поднио захтјев за Одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат “УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ НА ЛУШТИЦИ – Сектор 35 (увала – Луштице – рт Кочиште)“, у ували Добра Лука на Луштици, у дужини од cca 185 m, на локацији која се састоји од дјелова кат. парц. бр. 1536/1 и 1533, све у оквиру КО Бргули, Општина Херцег Нови, у захвату Просторног плана посебне намјене за обално подручје Црне Горе ( „Службени лист Црне Горе“ број 56/18).

Обавјештење

Документација


29.06.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава заинтересовану јавност, да је носилац пројекта - Министарство просвјете, науке, културе и спората Црне Горе, ул. Његошева 83, 81250 Цетиње, поднио захтјев за одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат Реконструкција и ревитализација тврђаве Шпањола, на кат.парц.бр. 1720, 1719, 1821 и дјелови катастарских парцела бр. 1721, 1718 и 1729 КО Топла у Херцег Новом, у захвату Детаљног урбанистичког плана Србина ( “Сл.лист ЦГ”, општински прописи бр. 01/10) и ПУП-а Општине Херцег Нови (“Сл.лист ЦГ”, општински пропис бр. 52/18, 04/19).

Обавјештење

Документација


21.04.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава заинтересовану јавност, да је носиоц пројекта, “ОХМ МАМУЛА МОНТЕНЕГРО“ Д.С.Д. из Тивта, Радовићи бб, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат, ֦Изградња пристаништаи објектапратећих садржаја наМиришту”,планиран да се гради на дијелу УПБ 9, коју чине катастарске парцеле бр. 1834/1, 1834/2, 1834/4, 1848 и 1849 све КО Радованићи, у захвату ДСЛ”Сектор 34” Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


15.04.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава заинтересовану јавност, да је носилац пројекта „ЦАРИНЕ" ДОО Подгорица, ул.Слободе бр.43, поднијело  захтјев за Одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на  животну средину за пројекат: “ Рад тј. функционисање, већ изграђене и уређене   плаже (купалишта), испред хотела “ Делфин” и депаданса хотела у Бијелој”, на  кат. парц бр. 575 и 749 и дијелу  кат. парцеле 572, од њене западне границе, источно до границе  кат. парц. бр. 570 и 569, све К.О. Бијела, Општина Херцег Нови. 

Обавјештење

Документација


 

10.03.2021.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је „Црногорски Електродистрибутивни Систем“ д.о.о. из Подгорице, Ивана Милутиновића бр. 12, поднијело захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње 35 кV кабловског вода од ТС 110/35 кV „Поди“ до ТС 35/10 кV „Кумбор“, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

18.02.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава заинтересовану јавност, да је носилац пројекта “ОХМ МАМУЛА МОНТЕНЕГРО“ Д.С.Д. из Тивта, Радовићи бб, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат: ”Пристаниште и објекат пратећих садржаја” , планиран да се гради на дијелу УП Б 9, коју чине катастарске парцеле бр. 1849, 1834/1. 1834/2, 1848 све КО Радованићи, у захвату ДСЛ ”Сектор 34”, Општина Херцег Нови.  

Обавјештење

Документација


 

16.02.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава  заинтересовану јавност, да је Општина Херцег Нови, поднијела захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат санитарне депоније "Дубоки до" Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

 

 

30.12.2020.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава  заинтересовану јавност, да је носилац пројекта „CATTARO COMPANY GROUP”  Д.О.О. из Котора, Пут Првобораца 230, Шкаљари поднио захтјев за давање сагласности на  Елабора процјене  утицаја на  животну средину за пројекат : ֦ Уређење дијела обале – купалиште и паркинг простора”, на локацији : УП 2.8, УП 113 и дио УП 101 – дјелови к.п. 257, 259, 1535, 1536 И 1537 К.О. Росе, полуострво Луштица, општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

08.09.2020.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава  заинтересовану јавност, да је “CATTARO COMPANY GROUP” ДОО, поднио захтјев за Одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње купалишта са паркинг простором, планираним да се гради на кат.парц. 1537, 1536, 1535, 257, 259 КО Росе, Општина Херцег Нови и дијелу акваторијума у додиру са предметним парцелама, који се реализује у захвату Државне студије локације сецтор 32, Росе –Добреч.

Обавјештење

Документација


11.08.2020.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта "Црногорски Електродистрибутивни Систем" д.о.о. из Подгорице, Ивана Милутиновића бр. 12, донијето Рјешење број : 02-УПИ-1078/5 од 03.08.2020.године, којим се утврђујем да није потребна израда елаборате процјене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције ТС 35/10 кВ 2x12,5 МВА "Кумбор" са уклапањем у 35 кV и 10кV МРЕЖУ КО Кумбор,Општина Херцег Нови.

Обавјештење 


 23.07.2020.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта „Azmont Investments“ д.о.о. из Херцег Новог, донијето Рјешење број : 02-УПИ-1000/6 од 23.07.2020.године ,којим се утврђујем да није потребна израда елаборате процјене утицаја на животну средину за изградњу дизел генераторског постројења, на дијелу катастарске парцеле 674/1 КО Кумбор, УП ИОЕ-3, у захвату ДСЛ "Сектор 5"- измјене и допуне, Општина Херцег Нови. 

Обавјештење           


 23.07.2020.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да  је  носилац  пројекта предузеће „Црногорски Електродистрибутивни Систем“ д.о.о. из Подгорице, Ивана Милутиновића бр. 12, поднијело захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције ТС 35/10 кV 2x12,5 МВА „Кумбор“ са уклапањем у 35 кV и 10кV мрежу КО Кумбор, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 10.07.2020.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да  је  носиолац  пројекта предузеће „Azmont Investments“ д.о.о. из Херцег Новог, Браће Гракалић бр.94, поднијело захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за изградњу дизел генераторског постројења, на дијелу катастарске парцеле 674/1 КО Кумбор, УП ИОЕ-3, у захвату ДСЛ „Сектор 5“ – Измјене и допуне, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

11.05.2020.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови, обавјештава  заинтересовану јавност,  да је носилац пројекта „NORTHSTAR”  Д.О.О. из Подгорице, Булевар Џорџа Вашингтона 44, поднио захтјев за Одлучивање о потреби израде Елабората  процјене утицаја на  животну средину  за објекте на УП 9 и УП 10, који се реализују у оквиру пројекта Ritz Carlton Montenegro (seaside, валобран за заштиту привезишта и отвореног базена, базени и beach bar), на Росама, у захвату ПППН за обално подручје-Детаљна разрада локације Монтросе ( “Сл.лист ЦГ” бр. 56/18)” Општина Херцег Нови. 

Обавјештење

Документација


 

05.05.2020.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност обавјештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта „ NORTHSTAR”  Д.О.О. из Подгорице, Булевар Џорџа Вашингтона 44, поднио захтјев за Одлучивање о потреби израде Елабората  процјене утицаја на  животну средину за пројекат : "Ritz Carlton Montenegro ( луксузни туристички ризорт и yaht club)”, на локацији која се састоји од  катастарских  парцела број :  1463,1464,1465,1466,1467, 1468, 1469, 1539/1, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1563/2, 1564, дио  1570, све КО Росе, Општина Херцег Нови, у захвату ПППН за обално подручје-Детаљна разрада локације Монтросе ( “Сл.лист ЦГ” бр. 56/18)” у општини Херцег Нови. 

Обавјештење

Документација


 

30.04.2020.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност обавјештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта „ Плажа Перла “ Д.О.О.  из Херцег Новог, Баошићи бб, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене  утицаја на  животну средину за пројекат : ֦ Уређење дијела обале - уређење дјелимично уређеног купалишта  ДУК 1 ( бетонске И мјешовито насуте плаже ), на локацији: урбанистичка парцела  УП 50 која се састоји од катастарских парцела број бр. 766, 767, 768/1 К.О. Баошићи, општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

29.04.2020.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност обавјештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта А.Д. Црногорски Телеком из Подгорице, Московска 29, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат о  процјени утицаја базне станице мобилне телефоније ֦ Портонови ״ на  животну средину, на дијелу  кат.парцеле бр. 674/1 КО Кумбор , општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

13.03.2020.

Обавјештење обавјештава заинтересовану јавност, да је носилац пројекта „ Плажа Перла״ Д.О.О. из Херцег Новог ,Баошићи бб, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат : ֦Уређење дијела обале - уређење дјелимично уређеног купалишта ДУК 1 ( бетонске И мјешовито насуте плаже ), на локацији : урбанистичка парцела УП 50 која се састоји од катастарских парцела број бр. 766, 767, 768/1 К.О. Баошићи, општина Херцег Нови.      

Обавјештење

Документација


11.03.2020.

Обавјештење да је носилац пројекта А.Д. Црногорски Телеком из Подгорице, Московска 29, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за постављање базне станице мобилне телефоније ֦Портонови ״ , на дијелу кат.парцеле бр. 674/1 КО Кумбор, Oпштина Херцег Нови.   

Обавјештење

Документација


06.02.2020.

Обавјештење да је носилац пројекта, Славко Вавић из Херецeг-Новог, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат   процјене утицаја на животну средину за пројекат “Уређење дијела обале – Изградња купалишта у Кумбору” у дужини cca 94 m, на локацији: урбанистичка парцела УП ДУК 1 и ОП ( плажа 1), која се састоји од дијела катастарске парцеле 37 КО Кумбор, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

26.12.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта Самостална занатска радња “Клесар” из Херцег Новог, Мојдеж бб, поднио захтјев за Одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат функционисања самосталне занатске радње „Клесар“, на катастарској парцели 625 К.О.Мојдеж, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


17.12.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта “Bokić” d.o.o. iz Herceg Novog, ul. Druge Dalmatinske broj 60 , podnijelo  zahtjev za davanje saglasnosti na  Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena sa ležišta “Bjelotina” u zoni KP-MS koncesiona područja-ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1e koja se sastoji od katastarskih parcela broj 4570, 4571, 4572 KO Kruševice,Opština Herceg Novi.

Обавјештење

Документација


 

16.12.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта А.Д. ЦРНОГОРСКИ ТЕЛЕКОМ из Подгорице, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат   процјене утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније “Топла” на животну средину, на дијелу кат.парц.бр. 1775/3 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


13.12.2019.

Обавјештење да је „Бокић“ д.о.о. из Херцег Новог, Ул. Друге Далматинске број 60, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за експлоатацију техничко-грађевинског камена са лежишта „Бјелотина“ у зони КП-МС концесиона подручја – лежишта минералних сировина на локацији 1е која се састоји од катастарских парцела број 4570, 4571, 4572 КО Крушевице, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


21.11.2019.

Обавјештење  да је носилац пројекта Славко Вавић ,ул.Устаничка бр.52, поднио захтјев за Одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат„Уређење дијела обале -изградња купалишта у Кумбору “ у дужини cca 94 метра , на локацији : Урбанистичка парцела УП ДУК 1 и ОП (Плажа 1) која се састоји од дијела катастарске парцеле 37 К.О.Кумбор,општина Херцег Нови, у захвату ДСЛ Сектор , 5 Зона А и ПППН за обално подручије Црне Горе. 

Обавјештење

Документација


23.10.2019.

Обавјештење  да је носилац пројекта, “ЦРНОГОРСКИ ТЕЛЕКОМ” а.д. из Подгорице, ул. Московска 29, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније »Топла«, на дијелу катастарске парцеле број 1775/3 К.О. Топла, Општина Херцег Нови.  

Обавјештење

Документација


16.10.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да  је  носиолац пројекта “ОХМ Мамула Монтенегро” д.с.д. из Тивта,  поднио  захтјев  за одлучивање о потреби  израде елабората процјене утицаја  на животну средину заизградњу подморског кабла 10kV, на УП 1, зона Е, катастарска парцела брпј 3438, КО Радованићи и дио мора у захвату ДСЛ за сецтор 34, Општина Херцег Нови.

Обавјештење


11.10.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да  је  носиолац  пројекта предузеће “КРУШО” Д.О.О., Сервисна зона бб, Херцег Нови, поднијело захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процијене утицаја на животну средину за Изводјење радова на рударским пројектима експлоатације техничко грађевинског камена на лежиште “Крушевице II” , у зони КП-МС концесиона подручија - лежишта минералних сировина на локацији 1г, која се састоји од катастарских парцела број 4653/1 и 5068/1 К.О. Крушевице у обухвату ПППНОП ( “Сл.лист ЦГ”,Опстински прописи бр.56/16 ), Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


11.10.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да  је  носиолац  пројекта  предузеће “КРУШО” Д.О.О., Сервисна зона бб, Херцег Нови, поднијело захтјев за одлучивање о потреби  израде  елабората процијене утицаја на животну средину за Изводјење радова на рударским пројектима експлоатације техничко грађевинског камена на лежиште “Крушевице I ” , у зони КП-МС концесиона подручија - лежишта минералних сировина на локацији 1 ф, која се састоји од катастарских парцела број  2092/1, 2093, 2094  К.О. Крушевице у обухвату ПППНОП ( “Сл.лист ЦГ”,Опстински прописи бр.56/16 ), Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


27.09.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност вас да је Предузеће „Tenth Planet“ д.о.о. из Тивта, адреса Тржни Центар „Рачица“, II спрат, канц. број 2, поднијело захтјев за давање сагласности на Елабората процјене утицаја на животну средину за изградњу туристичког насеља Т2, категорије 4* или 5* – фаза 2 и фаза 3, који се планира на УП2, коју чине катастарске парцеле број 1519/3, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526/1, 1526/2, 1535 и дјелови катастарских парцела 1519/1, 1527/1, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 КО Мркови, у захвату Локалне студије локације „Мркови-Њивице“, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


18.09.2019

Обавјештење да је носилац пројекта,  Д.О.О. “КЛИКОВАЦ”   из Подгорице, поднијело захтјев  за давање сагласности на Елаборат  о процјени утицаја на животну средину  за изградњу  ” ХОТЕЛА 5* “ у Кумбору, на урбанистичкој парцели УП 17, која се састоји од   катастарских  парцела  број  417/1  и  417/2  КО Кумбор, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 11.09.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да  је носилац пројекта “TENTH PLANET” д.о.о. из Тивта, поднио захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за изградњу туристичког насеља Т2, категорија 4* или 5*- фаза 2 и фаза 3, који се планира на УП2, коју чине катастарске парцеле број 1519/3, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526/1, 1526/2, 1535 и дијелови катастарских парцела 1591/1, 1527/1, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 КО Мркови, у захвату ЛСЛ “ Мркови Њивице”, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење


04.09.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да  је носилац пројекта Д.О.О. “Бокић” из Херцег Новог, ул.Друге Далматинске бр. 60, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби израде Елабората процијене утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена са лежишта “Бјелотина” у зони КП-МС концесиона подручја- лежишта минералних сировина на локацији 1е која се састоји од кат.парц.бр. 4570, 4571, 4572   К.О.Крушевице, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


21.08.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О.“SIGNATURE INVESTMENTS MONTENEGRO“ из Херцег Новог, ул. Марка Војиновића 18, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат “Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ)“, на урбанистичкој парцели УП 13, која се састоји од дијела кат.парц. бр. 41 К.О.Мркови, у захвату ПППН за обално подручје ЦГ - Детаљна разрада локације Мркови-Бијела стијена, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


19.08.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О. “КЛИКОВАЦ“ из Подгорице, ул. Махала бб, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “ХОТЕЛ 5*“ у Кумбору, на урбанистичкој парцели УП 17,која се састоји од кат.парц. бр. 417/1 и 417/2 К.О.Кумбор, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


31.07.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да  је носилац пројекта  Д.О.О. “Бекоммерц” из Херцег Новог,  ул.Пријевор бб,  поднијело  захтјев за Одлучивање о потреби израде Елабората процијене утицаја на животну средину  за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена са лежишта “Ситница” на кат.парц.бр. 4107/11, 4107/12, 4107/13  све  К.О.Крушевице у захвату ПППН за обално подручје Црне Горе.

Обавјештење

Документација


 

30.07.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је  „S & M" ” д.о.о. из Херцег Новог, Бијела бб, поднијело захтјев за давање сагласности на елаборат процјене утицаја на животну средину за адаптацију бензинске пумпе на кат.парц.бр.845/5 К.О.Бијела, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

22.07.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта "SIGNATURE INVESTMENTS MONTENEGRO DOO" из Херцег Новог ул. Марка Војновића бр.18 поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат "Изградња 1а фазе објеката туристичког насеља" на Луштици. 

Обавјештење

Документација


 

11.07.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је  „Азмонт Инвестментс” д.о.о. из Херцег Новог, Ул. Браће Гракалић бр. 94, поднијело захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за постављање два подземна резервоара за дизел гориво на УП ИОЕ-3, на дијелу катастарске парцеле број 674/1 КО Кумбор, у захвату ДСЛ „Сектор 5 - Измјене и допуне“, за простор бивше касарне „Оријенски батаљон“, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

09.07.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта “С& М” д.о.о. из Херцег Новог, поднио захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за адаптацију бензинске пумпе на катастарској парцели 845/5 КО Бијела, Општина Херцег Нови.

Обавјештење


 

09.07.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта "Валго" д.о.о. из Подгорице поднио захтјев за одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за продубљивање морског дна испред кеја "Бродоградилишта Бијела", Општина Херцег Нови.

Обавјештење


 

03.07.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта А.Д. Црногорски Телеком из Подгорице, Московска 29, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Инсталацију опреме/уређаја за фиксну телефонију (outdoor кабинет) на локацији “Бокешка”, на дијелу кат.парц.бр.2232 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.  

Обавјештење

Документација


13.06.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је “Azmont Investments” д.о.о. из Херцег Новог, ул.Браће Гракалића бр. 94, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процијене утицаја за животну средину за постављање подземног резервоара за дизел гориво на УП ИОЕ-3, на дијелу кат.парц.бр. 674/1 К.О.Кумбор, у захвату ДСЛ “Сектор 5 – Измјене и допуне” за простор бивше касарне “Орјенски батаљон”, Општина Херцег Нови.

Обавјештење


20.05.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је „Azmont Investments” д.о.о. из Херцег Новог, Ул. Браће Гракалић бр. 94, поднијело захтјев за одлучивање о потреби израде елабората за постављање подземног резервоара за дизел гориво на УП ИОЕ-3, на дијелу катастарске парцеле број 674/1 КО Кумбор, у захвату ДСЛ „Сектор 5 - Измјене и допуне“, за простор бивше касарне „Оријенски батаљон“, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

15.04.2019.

Обавјештење да су носиоци пројекта, Алексић Милена, Даница, Дамјан и Невена, поднијели захтјев за одлучивање о потреби израде Елабората процјене утицаја на животну средину за адаптацију бензинске пумпе на УП 40, катастарска парцела 2530/2 КО Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

13.03.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта “АЛЕПИВО” д.о.о. Херцег Нови , поднио   захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат мини пиваре “Мала новска пивара” , на кат. парц. бр. 22/60 КО Суторина, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


05.03.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта Константин Иванович Струков   поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Пројекат II фазе изградње туристичког насеља на Луштици “ Изградња депаданса уз хотел »ДОБРА ЛУКА « 5 * (пет звјездица )” на УП2 и УП7, дио катастраских парцела 1530, 1531 и 1532 К.О.Бргули, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


13.02.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта Кривокапић Веселин из Херцег Новог , поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Уређење дијела обале-Уређење купалишта, на кат. парц. бр. 350 и 355 КО Баошићи, као и дијелу кат.парц. 347/2 К.О.Баошићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


06.02.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта,   ДОО “ Конева” Херцег Нови, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Уређење обале на дијелу кат.парц.291 КО Баошоћи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


04.02.2019.

Обавјештење да је носилац пројекта, “BEKOMMERC” ДОО Херцег Нови, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат   процјене утицаја на животну средину изградње, реконструкције објекта - комплекс за производњу бетона и бетонске галантерије, Суторина, Сервисна зона, на кат.парц.бр. 622/3 К.О.Требесин, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


28.01.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта предузеће „Азмонт Инвестментс” д.о.о. из Херцег Новог, Ул. Браће Гракалић бр. 94, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу водова система за гријање и хлађење за комплекс „Портонови“, на катастарској парцели број 674/1, КО Кумбор, у захвату ДСЛ-а „Сектрор 5 – измјене и допуне“ за простор бивше касарне „Оријенски батаљон“ у Кумбору, Општина Херцег Нови.

Обавјештење  

26.12.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта ОПШТИНА ХЕРЦЕГ НОВИ, Трг Маршала Тита 2, поднијела захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Изградњу локалног објекта од општег интереса »Водоводне инфраструцтуре на полуострву Луштица«, на дијеловима кат. парцела бр. 100/1, 100/2, 100/6, 100/7, 100/8, 100/10, 991, 990, све К.О. Забрђе, 1566/1, 1566/2, 1569, све К.О. Росе, 3429 К.О. Радованићи, 1541 К.О. Мркови, на Луштици, Општина Херцег-Нови.  

Обавјештење

Документација


29.10.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта, “BEKOMMERC” ДОО Херцег-Нови, поднио   захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА-КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗВОДЊУ БЕТОНА И БЕТОНСКЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ“, на катастарској парцели број 622/3 КО Требесин, Општини Херецг-Нови - Сервисна зона.

Обавјештење

Документација


25.10.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта, ДОО “TEHNO MAX” Подгорица, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за привремени привредни објекат “TEHNO MAX”, чија се изгардња планира на кат.пар.6501 КО Суторина, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


11.10.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Црногорски телеком а.д. из Подгорице, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Инсталацију опреме/уређаја за фиксну телефонију (outdoor кабинет) на локацији “Устаничка”, на дијелу кат.парц.бр. 1783 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


11.10.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Црногорски телеком а.д. из Подгорице, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Инсталацију опреме/уређаја за фиксну телефонију (outdoor кабинет) на локацији “Зеленика”, на дијелу кат.парц.бр. 297 К.О.Кути, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


11.10.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Црногорски телеком а.д. из Подгорице, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Инсталацију опреме/уређаја за фиксну телефонију (outdoor кабинет) на локацији “улица 29. децембра”, на дијелу кат.парц.бр. 912   К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


05.10.2018.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, обавјештава да је носиоцу пројекта, Предузећу “Eni Montenegro BV” из Подгорице, “Europoint” зграда, ул.Светлане Кане Радевић бр. 3, 4 спрат, донијела Приједлог обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за бушење истражних бушотина у блоку 5 у подморју Црне Горе (02-UPI-101/2-02-1612/5 од 05.10.2018. године)

Обавјештење


20.09.2018.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, обавјештава да је Носилац пројекта, „ЦАРИНЕ” д.о.о. из Подгорице, ул. Слободе бр. 43., поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Изгрдњу хотела на урбанистичким парцелама УП 15, УП 16 и УП17, које чине катастарске парцеле бр. 415/2 и 414 и дјелови катастарских парцела бр. 416 и 415/1 КО Кумбор, у захвату Државне студије локације „Сектор 5”, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


12.09.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Борис Злоковић из Бијеле, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА- ГРАДСКОГ ХОТЕЛА” у Херцег-Новом, на урбанистичкој парцели УП 1, зона 5-МЦ, која се састоји од кат.парц.бр. 1569 и 1570/2 К.О.Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


04.09.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Константин Иванович Струков, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину пројекат изградње “Туристичког насеља Т1 - Централни објеркат - Хотел »ДОБРА ЛУКА« 5 * (пет звјездица ) са пратећим садржајима”, на урбанистичкој парцели бр.1 у захвату ЛСЛ за локалитет “Кочишта -Бргули” на Луштици, кат.парц.бр. 1532 К.О.Бргули, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


01.08.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Константин Иванович Струков, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње “Туристичког насеља Т1 - Централни објеркат - Хотел »ДОБРА ЛУКА « 5 * (пет звјездица ) са пратећим садржајима”, на урбанистичкој парцели бр.1 у захвату ЛСЛ за локалитет “Кочишта -Бргули” на Луштици, кат.парц.бр. 1532 К.О.Бргули, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


30.07.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта, Злоковић Борис из Херцег Новог, поднио   захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА-ГРАДСКОГ ХОТЕЛА“, који планира да се гради на урбанистичкој парцели број УП 1, зона 5-МЦ, која се састоји од катастарских парцела број 1569 и 1570 КО Топла, Општини Херцeг-Нови.

Обавјештење

Документација


30.07.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта, ДОО “TEXNO MAX” Подгорица, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “ПРИВРЕМЕНИ ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКАТ“, који планира да се гради на кат.пар.6501 КО Суторина, Општини Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


06.07.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Симић Кадуна из Херецег Новог, поднијела захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА ЗАБАВНОГ ПАРКА ” на кат.парц.бр. 563/3 К.О.Баошићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


06.07.2018.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, обавјештава да је “OHM Mamula Montenegro” д.с.д. из Тивта, Ново Насеље Радовићи, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за реконструкцију и изградњу хотела на локацији Острва Ластавица са тврђавом Мамула, на УП и УП 2 у захвату Државне студије локације »Сектор 34«, катастарска парцела 3438, К.О.Радованићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


02.07.2018

Oбавјештење да је носилац пројекта доо "Ребрацоммерце " из Херцег Новог , поднио  захтјев за Давање сагласности на Елаборат процијене утицаја на животну средину за пројекат "  Привремени привредни објекат -хала, намјене фарма кока носиља " , на кат.парц.бр. 316 К.О.Камено  на Каменом.

Обавјештење

Документација


19.06.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта, ДОО “ Конева” Херцег Нови, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ-УРЕЂЕЊЕ КУПАЛИШТА у зони Морског добра у дужини од cca 46 m”, планирано да се гради на кат.пар.291 КО Баошићи и дијелу акваторија до кат.парц.290 КО Баошићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 12.06.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Лутовац Вања из Подгорице, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “ЗАБАВНИ ПАРК - ЛУТОВАЦ” на дијелу кат.парц.бр. 131 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

05.06.2018.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   обавјештава да је Комисија за одређивање обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за “Сеизмичка 3D истраживања у блоковима 26 и 30 у подморју Црне Горе”, коју је формирала Агенција за заштиту животне средине ( број: 02-УПИ-101/2-02-915/6 од 29.05.2018.године), носиоцу пројекта, предузећу “Energean Montenegro Limited ”DSD из Подгорице, Булевар Џорџа Вашингтона 102, Capital Plaza, А78-спрат 4, донијела Предлог обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за “Сеизмичка 3D истраживања у блоковима 26 и 30 у подморју Црне Горе” ( број: 02-УПИ-101/2-02-915/9 од 05.06.2018.године).

Обавјештење


 

30.05.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Црногорски телеком а.д. из Подгорице, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Инсталацију опреме/уређаја за фиксну телефонију („outdoor“ кабинет) на локацији “Суторина”, на дијелу кат.парц.бр. 4988 К.О.Суторина, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 28.05.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта, Хисен Бериша из Херцег Новог , поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат функционисања “ Аутосервиса Бери бротхерс” Херцег Нови, на. кат. парц. бр. 622/2   К.О. Требесин, Општина Херцег Нови ( Сервисна зона Игало).

Обавјештење

Документација

Прилог


 24.05.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта, Друштво за телекомуникациjе “МТЕЛ” Д.О.О.из Подгорице, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат о процјени утицаја базне станице мобилне телефоније “ ХН 09 Баошићи” на животну средину. Поставлајње базне станице планира се на кат.парц.бр. 913/8 К.О.Баошићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење


 27.04.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Друштво за телекомуникације “МТЕЛ” д.о.о. из Подгорице , поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Базну станицу мобилне телефоније “ ХН09 Баошићи ”, на. кат. парц. бр. 913/8 К.О. Баошићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 12.03.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта, Друштво за телекомуникације “МТЕЛ” Д.О.О. из Подгорице, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат о процјени утицаја базне станице мобилне телефоније “ ХН 28 Топла” на животну средину. Постављање базне станице планира се на кат.парц.бр. 1418/5 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 03.08.2018.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је на увид документацију, да је носилац пројекта »ОХМ Мамула Монтенегро« д.с.д. из Тивта, Ново Насеље Радовићи, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну срединуза реконструкцијуи изградњу хотела на локацији Острва Ластавица са тврђавом Мамула, на УП 1 и УП 2 у захвату Државне студије локације »Сектор 34«, катастарска парцела 3438 К.О.Радованићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Обавјештење

Документација


 

19.02.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Милош Бојанић из Херцег Новог, Ђеновићи бб , поднио захтјев за давање сагласности на елаборат процијене утицаја на животну средину за пројекат " Уређење дијела обале - јавно дјелимично уређено купалиште у Ђеновићима" ., на кат.парц.бр. 661/1 и 661/2 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 12.02.2018.

Обавјештење да је носилац пројекта Друштво за телекомуникације “МТЕЛ” д.о.о. из Подгорице , поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат постављања базне станице мобилне телефоније “ХН 28 Топла”, на. кат. парц. бр.1418/5 К.О. Топла, Општина Херцег Нови, на згради бр 1, адреса: ул.Николе Љубибратића број 3.

Обавјештење

Документација


 09.01.2018.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је на увид Обавјештење бр. УПИ-101/2-02-1022/13 за пројекат изградње комплекса сеоског становања у функцији туризма-етно село „Мало село“ на урбанистичким парцелама. УП 9, УП10, УП 11, УП 12, УП 12, УП 14, УП 15, УП 16, дефинисана Локалном студијом локације „ Сасовићи“ Општина Херцег Нови“.

Обавјештење


 

 

14.12.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О. “COMPANY D.A.J.M.I.” ХН, поднио захтјев за давање сагласности на елаборат процијене утицаја на животну средину за пројекат " Привремени пословни објекат-аутолимарска радионица" на кат.парц.4808 К.О.Суторина.

Обавјештење

Документација


 

 

08.12.2017.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је на увид документацију, да је носилац пројекта »Ferienanlage Luhmann/Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman« заступан преко адв.канцеларије »Шимрак«, улица Саве Ковачевића, Савина, Херцег Нови, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу комплекса сеоског становања у функцији туризма- етно село »Мало село« на урбанистичким парцелама: УП 9, УП10,УП 11, УП 12, УП 13, УП 14, УП 15, УП 16, дефинисана  ЛСЛ »Сасовићи«, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Обавјештење

Документација


 

05.12.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О. “ШКОРПИОН” из Херцег Новог, Ул. Требињска бб, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “ Постављање и изградња привременог привредног објекта – складиште”, на кат.парц.бр. 621/15 К.О.Требесин, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 

01.12.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О. “COMPANY D.A.J.M.I.” из Херцег Новог, Суторина бб, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “Постављање привременог привредног објекта - у функцији ауто-лимарске радионице”, на кат.парц.бр. 4808 К.О.Суторина, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

29.09.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О.“ГЕА ИНВЕСТ” из Херцег Новог, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Главни пројекат “Водовода, фекалне и кишне канализације”, на кат.парц.бр. 30/5, 30/7, 30/8, 672/1, 671/1, 9, 26, и 20/5 све К.О.Ђеновићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


17.07.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О. “АДРИА ТРАНСПОРТ“ из Херцег Новог, улица Браће Гракалића бб, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Привремени пословни објекат - Хала за вјенчања”, на кат.парц.бр.6007 К.О.Суторина, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација

08.06.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О.“SEA TRADE” из Котора, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ” у Каменарима, на локацији која није катастарски означена, а налази се испред кат.парц.бр. 266, 268 и 269 све К.О.Јошица, у захвату ППППНМД, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација

Упитник


31.05.2017.

Обавјештење да су носиоци пројекта Д.О.О. “ПАПАГАЈ” и Д.О.О. “Топла Инвест” из Херцег Новог, поднијели захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Уређења дијела обале у Ђеновићу”, на дијеловима кат.парц.бр. 670 К.О.Ђеновићи и кат.парц.бр. 749 К.О.Баошићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

28.04.2017.

Обавјештење да су носиоци пројекта, д.о.о.“ПАПАГАЈ” и д.о.о.“Топла Инвест” из Херцег-Новог, поднијели захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ - УРЕЂЕЊЕ КУПАЛИШТА”, на дијеловима кат.парц.бр. 670 К.О.Ђеновићи и кат.парц.бр. 749 К.О.Баошићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Захтјев


11.04.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта Д.О.О.“АДРИА ТРАНСПОРТ” из Херцег-Новог, Браће Гракалића бб, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “Изградња привременог привредног објекта-хале”, на кат.парц.бр. 6007 К.О.Суторина, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Захтјев

Документација


10.04.2017.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   обавјештава да је Комисија за одређивање обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за “Сеизмичка истраживања у блоковима 4, 5, 9 и 10 у подморју Црне Горе”, коју је формирала Агенција за заштиту животне средине ( број: 02-УПИ-492/2 од 22.03.2017.године), носиоцу пројекта, предузећу “Ени Монтенегро БВ” из Подгорице, Еуропоинт зграда, ул. Светлане Кане Радевић бр.3, 4 спрат, донијела Предлог обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за “Сеизмичка истраживања у блоковима 4, 5, 9 и 10 у подморју Црне Горе ” ( број: 02-УПИ-492/3 од 31.03.2017.године).

Обавјештење

Документација


06.03.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта, Д.О.О.“ФОРТИС МОНТ” из Херцег Новог, Степениште 28 октобра бр.5, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “Експлоатације шљунковитог каменог наноса за сопствене потребе”, на кат.парц.бр. 670/2 К.О.Камено, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


15.02.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта д.о.о. “АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ХЕРЦЕГ НОВОГ” из Херцег Новог, Партизански пут 1, поднијело захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “Авантуристички парк на Врбању, на кат.парц.бр. 781, 780/1, 780/2 и дио 3170 К.О.Крушевице, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


14.02.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта “Hard discount Laković“ д.о.о. из Подгорице, улица 4 јула бб, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Постављање привременог привредног објекта-хале, намјене тржни центар са пратећим садржајима”, на кат.парц.бр. 6389/1, 6389/2, 6389/3, 6389/4, 6390, 6391, 6086/2 , 6388 и 6392 све К.О.Суторина, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


31.01.2017.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је „Азмонт Инвестментс” д.о.о. из Херцег Новог, Ул. Браће Гракалић бр. 94, поднијело захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу водова система за гријање и хлађење за комплекс „Портонови“, на катастарској парцели број 674/1, КО Кумбор, у захвату ДСЛ-а „Сектрор 5 – измјене и допуне“ за простор бивше касарне „Оријенски батаљон“ у Кумбору, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

31.01.2017.

Обавјештење да је носилац пројекта, “Hard discount Laković” из Подгорице, 4 јула бб, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат “Постављање привременог привредног објекта - хале, намјене тржни центар са пратећим садржајима, на кат.парц.бр. 6389/1,6389/2,6389/3,6389/4,6390,6391,6086/2,6388 и 6392 све К,О,Суторина, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација

 

 

07.12.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је Носилац пројекта, „Азмонт инвестментс“ д.о.о. из Херцег-Новог, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за чишћење дијела морског дна ископавањем и насипање довезеним материјалом у циљу формирања плаже, у зони купалишта (ДУК) и зони туризма (Т2), за објекте са намјеном „Туристичко насеље“, у захвату ДСЛ-а „Сектор 5-измјене и допуне“ за простор бивше касарне „Орјенски батаљон“, у Кумбору, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


22.11.2016.

Обавјештење да је носилац пројекта „ALART INTERNATIONAL CG“ из Будве, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Комплекс објеката, у зони „МН“ - површина мјешовите намјене, на УП 88 која се састоји од катастарских парцела бр: 1867,1868/1,1868/7,1868/8,1868/9,1868/10,1868/11,1868/12, 1868/13,1868/14 и 1868/15 К.О.Поди, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 

02.11.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носилац пројекта, Бојанић Милош из Херцег Новог, поднио захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Уређење дијела обале-јавно дјелимично уређено купалиште у Ђеновићима, на кат.парц.бр. 661/1 и 661/2  К.О Ђеновићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Упитник

Документација


20.10.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носилац пројекта , "Азмонт инвестментс" д.о.о. из Херцег-Новог, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за чишћење дијела морског дна ископавањем и насипање довезеним материјалом у циљу формирања плаже, у зони купалишта (ДУК) и зони туризма (Т2), за објекте са намјеном "Туристичко насеље", у захвату ДСЛ-а "Сектор 5-измјене и допуне" за простор бивше касарне "Орјенски батаљон", у Кумбору, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење


31.08.2016.

Обавјештење да је Агенција за заштиту животне средине - Имплементациона јединица пројекта "Управљање индустријским отпадом и чишћење" из Подгорице, поднијела захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за Ремедијацију тла локације бродоградилишта »Бијела«, на кат.парц. 766/1, 766/2 и 2934 К.О.Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


25.07.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је Имплементациона јединица пројекта „Управљање индустријским отпадом и чишћење“ из Подгорице, Ул. IV Пролетерске бр 19, поднијела захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за ремедијацију тла локације бродоградилишта „Бијела“, на катастарским парцелама766/1, 766/2 и 2934 К.О. Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


21.07.2016.

Обавјештење да је носилац пројекта ДОО „ЛЕГАСИСТЕМ“ из Херцег-Новог, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат „Постављање привременог привредног монтажног објекта – хале“, на локацији која се састоји од катастарске парцеле бр. 3029/2 К.О.Суторина, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


20.04.2016.

Обавјештење да је носилац пројекта, ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ из Будве, поднијело захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Уређење плаже хотела „Парк“-Бијела, на кат.парц.бр. 375,376,377/1 и 377/2 К.О.Јошице, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


08.02.2016.

Обавјештење да је носилац пројекта ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦГ из Будве, улица Попа Јола Зеца бб, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за Уређења обале на дијелу кат.парц.749 К.О.Баошићи – пројекат изградње угоститељско- куплалишног платоа, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 

 

25.12.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦГ из Будве, улица Попа Јола Зеца бб, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за уређење дијела обале у Кумбору – Изградња понте у сврху заштите постојеће, шљунковито пјешчане плаже, на локацији испред кат.парц.бр.229/1 К.О.Кумбор, на простору који се граничи са кат.парц. 231 К.О.Кумбор, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


21.12.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју из Херцег-Новог, Ул. Сава Илића бр. 52. Игало, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом старе школе у Суторини, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


21.12.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта ЈПУ “НАША РАДОСТ“ из Херцег Новог, Бранка Ћопића 7, поднијела захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Изградњу котларнице, на кат.парц.бр.2467 К.О.Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


21.12.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта Петар Радовић из Херцег Новог, Поди бб, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину АУТО СЕРВИСА ПОДИ, на кат.парц.бр.1552/2 К.О.Поди, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


21.12.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта Јовица Радовић из Херцег Новог, Поди 78, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину АУТО-МОТО СЕРВИСА „ПОДИ“, на кат.парц.бр.1716/1 К.О.Поди, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 

08.12.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је Носилац пројекта ЈП „Морско добро“ д.о.о. из Будве, Ул. Попа Јола Зеца бб, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за реконструкцију-доградњу трајектног пристаништа на катастарској парцели број 275/2 и дијелу катастарске парцеле 356, КО Ђурићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 

24.11.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је Носилац пројекта ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју из Херцег-Новог, поднио захтјев за Одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом старе школе у Суторини, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 06.11.2015.

Обавјештење о обавези измирења трошкова објављивања обавјештења јавности о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Функционисање каменорезачке радње, носиоца пројекта "Ковачевић МГ" д.о.о. Херцег-Нови на кат.парц.бр.1016/8 К.О.Поди, Општина Херцег-Нови. 

Обавјештење

Документација


 05.11.2015.

Обавјештење о обавези измирења трошкова објављивања обавјештења јавности о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Уређење дијела обале у Кумбору са изградњом понте у сврху заштите постојеће, шљунковито пјешчане плаже, на локацији испред кат.парц.бр.229/1 К.О.Кумбор, на простору који се граничи са кат.парц. 231 К.О.Кумбор у оквиру ДСЛ - сектор 5 (Кумбор-Ђеновићи-Баошићи), Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 22.10.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је Носилац пројекта д.о.о. „Империо Холдингс Лимитед“ из Херцег-Новог, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за Изградњу хотелског комплекса "Лазарет" у Мељинама, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


02.10.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је „Империо Холдингс Лимитед“ д.о.о. из Херцег Новог, Ул. Браће Перишића бб, поднијело захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу хотелског комплекса „Лазарет“ у Мељинама, Општина Херцег Нови.

 Обавјештење

Документација


 25.09.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да су Лариса Пантелицова и Борис Пантелић, Дунајска бб, Словачка, поднијели захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу хотела на урбанистичкој парцели (УП) број 63, коју чини дио катастарске парцеле 5891 и 5892 К.О. Суторина, у захвату измјена и допуна Детаљног урбанистичког плана "Њивице", Општина Херцег-Нови.

Обавјештење


 08.09.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта, Младен Тадић из Баошића, Баошићи 1, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат Изградње угоститељско купалишног платоа у Баошићима, на локацији која је састављена од дијела кат.парц.бр.749 К.О.Баошићи, у захвату ППППНМД - сектор 5 , Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Документација


 03.09.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је предузеће „Рус Инвест Гроуп“ д.о.о. из Херцег Новог, Ул. Марка Војиновића бр. 33, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за полагање подземног 35кВ кабла од ТС 110/35 кВ Поди до ТС Баошићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 26.08.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је Носилац пројекта, „ЦАРИНЕ“ д.о.о. из Подгорице, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу Хотелског комплекса на урбанистичкој парцели 68, која се састоји од катастарских парцела 314/1 и 314/3 и на урбанистичкој парцели број 69, коју чини катастарска парцела 314/3, док су планиране зелене површине предвиђене на катастарској парцели 314/2 КО Јошице у захвату Детаљног урбанистичког плана „Блаца-Јошица“, Општина Херце-Нови.

 Обавјештење


 31.07.2015

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је Носилац пројекта, „ЦАРИНЕ“ д.о.о. из Подгорице, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу Хотелског комплекса на урбанистичкој парцели 68, која се састоји од катастарских парцела 314/1 и 314/3 и на урбанистичкој парцели број 69, коју чини катастарска парцела 314/3, док су планиране зелене површине предвиђене на катастарској парцели 314/2 КО Јошице у захвату Детаљног урбанистичког плана „Блаца-Јошица“, Општина Херце-Нови.

 Обавјештење


 29.05.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта, Друштво за телекомуникације доо „МТЕЛ“ из Подгорице, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за Радио базну станицу мобилне телефоније „ХН 25 Хотел Плажа“, чија се реализација планира на кат.парц.бр.2157 и 2155 К.О.Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


29.05.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта, Друштво за телекомуникације доо „МТЕЛ“ из Подгорице, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за Радио базну станицу мобилне телефоније „ХН 20 Клинци“, чија се реализација планира на локацији која се налази на кат.парцели бр. 238 К.О.Росе, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 15.05.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта, ДОО „ МТЕЛ“ из Подгорице, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Базну станицу мобилне телефоније „Хотел Плажа ХН 25“, чија се реализација планира на   кат.парцелама бр. 2157 и 2155 КО Топла, Општина Херцег- Нови ( кровни дио хотела Плажа).

Обавјештење

Документација


15.05.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта, ДОО „ МТЕЛ“ из Подгорице, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Базну станицу мобилне телефоније „Клинци ХН 20“, чија се реализација планира на   кат.парцели бр. 238 КО Росе, Општина Херцег Нови .

Обавјештење

Документација


27.04.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта, Вуксановић Југослав из Херцег-Новог, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину  за  ауто сервис, на кат.парц.бр. 1903/2 К.О.Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење


 23.03.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је „Царине“ д.о.о. из Подгорице, Ул. Слободе бр.43, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу нових туристичких капацитета у склопу хотелског комплекса „Делфин“ категорије 4*, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење


20.03.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је „Рус Инвест Груп“ д.о.о. Херцег-Нови, Ул. Његошева бр.85а/8, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за полагање подземног 35kV кабла од ТС 110/35kV Поди до ТС Баошићи, Општина Херцег- Нови.

Обавјештење

Документација


 09.03.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је „Царине“ д.о.о. из Подгорице, Ул. Слободе бр.43, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу нових туристичких капацитета у склопу хотелског комплекса „Делфин“ категорије 4*, Општина Херцег- Нови.

Обавјештење

Документација


 13.02.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носилац пројекта Балић Максим из Каменара, подниo захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Аутосервис "Балић" у Каменарима, на кат.парц.бр.90/2 К.О.Јошице, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


04.02.2015.

Обавјештење да је носилац пројекта, Мусаев Муслим Султанович из Херцег-Новог, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат реконструкције породичног стамбеног објекта, у зони руралног подручја са припадајућим пољопривредним површинама, у ужој зони санитарне заштите изворишта Опачица, на урбанистичкој парцели која се састоји од кат.парц.бр.254 К.О.Кути у Зеленици, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација


 29.01.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носилац пројекта „Rus Invest Group“ д.о.о. Херцег-Нови, подниo захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за полагање подземног 35kV кабла од ТС 110/35kV Поди до ТС Баошићи, Општина Херцег- Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf, 13.1 МB)


12.01.2015

Обавјештење да је носилац пројекта, ДОО „YU FAMILY“ из Херцег-Новог, подниjeло  захтјев  за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на  животну средину  за  аутопраоницу и вулканизерску радњу, на кат.парц.бр. 98/2 К.О.Суторина, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат (.pdf,2.20МB)


09.01.2015

Обавјештење да је носилац пројекта, ДОО "Аутоекстра", Балић Митар из Баошића, Баошић б.б. , поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину за аутопраону у Баошићима на кат.парц.бр. 224/2 К.О. Баошићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf, 3.46 МB)


23.12.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, Марковић Ненад из Херцег-Новог, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за аутоелектричарску занатску радњу, на кат. парц. 432 КО Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf,239kB)


16.12.2014

Обавјештење да је носилац пројекта, Балић Максим из Каменара, Јошице 24, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину  за пројекат аутомеханичарске радионице планиране да се гради на кат.парц.бр. 90/2 К.О. Јошице, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf,221kB)


19.11.2014

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носилац пројекта „Азмонт Инвестментс“ д.о.о. из Херцег-Новог, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за извођење радова на ископавању морског дна на простору марине и одлагање ископаног материјала у Кумбору, Општина Херцег-Нови

Обавјештење


17.11.2014

Обавјештење да је носилац пројекта, ДОО „YU FAMILY“ из Херцег-Новог, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину  за  аутопраону и вулканизерски сервис, на кат.парц.бр. 98/2 К.О.Суторина, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf,1.95МB)


30.09.2014

Обавјештење да је носилац пројекта, Алија Себастријан из Херцег-Новог, Ђеновићи 119 А, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину  за  Самосталну вулканизерску радњу „САБИ“, на кат.парц.бр. 54 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf,956kB)

Прилози (.pdf, 4,62MB)


30.09.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, Перишић Душан из  Херцег-Новог, Бијела бб, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину  за  ауто- перионицу  у Бијелој на кат.парц.бр. 435 К.О. Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf,601kB)

Прилози (.pdf, 2,54MB)


04.08.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, АД Црногорски телеком из Подгорице, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину за  Базну станицу мобилне телефоније „Шпањола“, која се налази на дијелу  кат.парц.бр.1720 КО  Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf, 788kB)


04.08.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, АД Црногорски телеком из Подгорице, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину за  Базну станицу мобилне телефоније „Забрђе“, која се налази на дијелу  кат.парц.бр.692 КО Забрђе,Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf, 1,38MB)


30.07.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, предузеће „М:ТЕЛ“ д.о.о. из Подгорице, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат о процјени утицаја на  животну средину  радио-базне станице“ ХН 08 Хотел Делфин“, чија се реализација планира на на дијелу   кат.парц.бр.581/1 КО  Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат процјене утицаја на животну средину (.pdf, 4,90MB)


18.07.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носилац пројекта, Јавно предузеће за управљање морским добром Црне Горе из Будве, Попа Јола Зеца бб, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу и уређење плаже на локацији Ђеновићи код "Мула Војводића", на кат.парц.бр.647, уз катастарску парцелу бр.672 КО Ђеновићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење


01.07.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, Таузовић Ненад из Бијеле, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат  процјене утицаја на животну средину за пројекат Киоск са боксовима за прање возила, чија се реализација планира на кат.парц.442  К.О.Бијела, Општина  Херцег-Нови.

Обавјештење

Прилози (.pdf, 4,39MB)


30.06.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, предузеће „МТЕЛ“ доо из Подгорице, поднијело  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину за  Базну станицу „ХН 08 Хотел Делфин-Бијела“, на дијелу   кат.парц.бр.581/1 КО  Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf, 800kB)


10.06.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, Таузовић Ненад из  Бијеле, улица Слоге бр.3, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину  за пројекат самоуслужна аутопраона у Бијелој, на кат. парц. бр. 442 К.О. Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Документација (.pdf, 2,75MB)


09.06.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носилац пројекта „Азмонт Инвестментс” д.о.о. Херцег-Нови, адреса Браће Гракалић бр. 94, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу луксузних туристичких вила у Кумбору, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат процјене утицаја на животну средину (.pdf, 2,33MB)

Прилози (.pdf, 3,40MB)


09.06.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носилац пројекта „Азмонт Инвестментс“ д.о.о. из Херцег-Новог, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу хотела са пет звјездица, на урбанистичким парцелама број УП90 и УП91 КО Кумбор, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат процјене утицаја на животну средину (.pdf, 2,03MB)

Прилози (.pdf, 581kB)


06.06.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је предузеће- „Wireless Montenegro” д.о.о. из Подгорице, Ул. 19. Децембра бб (јужна трибина Стадиона Будућности), поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за базну станицу „Жвиње“, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Потребна документација (.pdf, 890kB)

Прилози (.pdf, 2,53MB)


06.06.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је предузеће- „Wireless Montenegro” д.о.о. из Подгорице, Ул. 19. Децембра бб (јужна трибина Стадиона Будућности), поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за базну станицу „Луштица“, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Потребна документација (.pdf, 896kB)

Прилози (.pdf, 2,47MB)


05.05.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је донијето рјешење Предузећу "Хунгуест Хотелс Монтенегро" д.о.о. из Херцег-Новог, Света Бубала бб, којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за реконструкцију и надоградњу Хотела "Мимоза" који се налази, у захвату ДУП-а "Топла-од Шеталишта до Његошеве", на урбанистичкој парцели УП 83, коју чини дио катастарске парцеле бр. 1180, К.О. Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење


30.04.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је „Азмонт Инвестментс” д.о.о. Херцег-Нови, адреса Браће Гракалић бр. 94, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу стамбено-пословних објеката, апарт хотела и гаражног простора са 900 паркинг мјеста, на урбанистичким парцелама број УП42 до УП89 КО Кумбор, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат процјене утицаја на животну средину (.pdf, 2,25MB)

Документација (.pdf, 8,91MB)


30.04.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је „Азмонт Инвестментс” д.о.о. Херцег-Нови, адреса Браће Гракалић бр. 94, поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу марине са 250 везова у Кумбору, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат процјене утицаја на животну средину (.pdf, 1,84MB)

Документација (.pdf, 2,59MB)


29.04.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, Министарство саобраћаја и поморства Црне Горе - Управа поморске сигурности Бар, поднијела  захтјев  за давање сагласности на Елаборат  процјене утицаја на животну средину за  « Инфраструктурне објекте за инсталацију радарске и антенске опреме у оквиру пројекта ВТМИС-а » у склопу програма ИПА/11,за успоставу надзора поморског саобраћаја, на локацији катастарске парцеле, број 988 К.О. Забрђе, на полуострву Луштици, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат процјене утицаја на животну средину  (.pdf, 4,94МB)


22.04.2014.

Агенција за заштиту животне срединеобавјештава да је „ХУНГУЕСТ ХОТЕЛС МОНТЕНЕГРО ” д.о.о. из Херцег-Новог, Света Бубала бб, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за реконструкцију и надоградњу Хотела „Мимоза“, који се налази, у захвату ДУП-а "Топла – од Шеталишта до Његошеве", на урбанистичкој парцели УП 83, коју чини дио катастарске парцеле бр.1180, К.О. Топла, Општина Херцег- Нови.

Обавјештење

Потребна документација (.pdf, 1,56МB)


11.04.2014.

Обавјештење да су носиоци пројекта, "Puerto Novo LTD" и Zhuperina Elena из Будве, поднијели  захтјев  за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на  животну средину за уређење плаже-купалишта и изградњу понте, на кат.парц.бр. 1/1 К.О. Росе на Луштици, Општина  Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат процјене утицаја на животну средину (.pdf, 2,17МB)

Урбанистичко технички услови (.pdf, 2,58MB)

Графички прилози (.pdf, 2,18MB)


07.04.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, Дејан Радуловић  из Херцег Новог, поднио  захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину за  СЗР „Форд“, која се бави искључиво  занатским услугама  замјене пластичних  и сатклених дјелова на аутомобилима, на кат. парц. 423/3 КО Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Потребна документација (.pdf, 2,6 MB)


02.04.2014.

Обавјештење да је носилац пројекта, Министарство саобраћаја и поморства Црне Горе - Управа поморске сигурности Бар, ул.Маршала Тита 7, поднијела захтјев  за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину за постављање и изградњу привременог објекта "Инфраструктурни објекти за инсталацију радарске и антенске опреме у оквиру пројекта ВТМИС-а ", на кат.парц.бр. 988 К.О. Забрђе, на Обоснику на Луштици, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Потребна документација (.pdf, 2MB)

Захтјев

Прилог-Урбанистичко технички услови

01.04.2014.

Oбавјештење да је носилац пројекта, Илић Миодраг из  Херцег-Новог, Баошићи бб, поднио  захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на  животну средину  за аутопраону у Баошићу, на кат.парц.бр. 224/2 К.О. Баошићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење

Потребна документација (.pdf, 4,5MB)

07.03.2014.

Oбавјештење да су носиоци пројекта, Zhuperina Elena и "Puerto Novo LTD" из Будве, Розино бб, поднијели захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за уређење плаже и изградњу понте, на катастарској парцели бр. 1/1 К.О. Росе у Луштици, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Потребна документација (.pdf, 2.5MB)


20.2.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је "Азмонт Инвестментс" д.о.о. из Херцег Новог, Браће Гракалића 94, Мељине, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу марине у захвату дијела акваторијума уз источну границу простора бивше војне касарне, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење
Потребна документација (.pdf, 2,4MB)


20.2.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је "Азмонт Инвестментс" д.о.о. из Херцег Новог, Браће Гракалића 94, Мељине, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу хотела који се планира на урбанистичким парцелама број УП90 и УП 91 КО Кумбор, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење
Потребна документација (.pdf, 2,6MB)


11.2.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је "Азмонт Инвестментс" д.о.о. из Херцег Новог, Браће Гракалића 94, Мељине, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу луксузних туристичких вила које се планирају на урбанистичким парцелама број УП1 до УП 39 КО Кумбор, Општина Херцег Нови.

Обавјештење


11.2.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је "Азмонт Инвестментс" д.о.о. из Херцег Новог, Браће Гракалића 94, Мељине, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу стамбено – пословних објеката, апарт хотела и гаражног простора са 900 паркинг мјеста, који се планирају на урбанистичким парцелама број УП42 до УП 89 КО Кумбор, Општина Херцег Нови.

Обавјештење 

11.12.2013.

Обавјештење да је носилац пројекта "Politropus Alternative" доо   из Тивта, поднио  захтјев  за давање сагласности на Елаборат  о процјени утицаја на  животну средину  уређеног  купалишта  у захвату Урбанистичког пројекта "Жагер-хотелски комплекс" Херцег-Нови, КО  Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење
Елаборат о процјени утицаја (1,3MB)


10.12.2013.

Обавјештење да је носилац пројекта, Никчевић Љубица из Херцег-Новог, поднијела  захтјев  за давање сагласности на Елаборат  процјене утицаја на животну средину за Пословни објекат - самоуслужна праона (I фаза изградње стамбено пословног објекта),чија се реализација планира на кат.парц.782/1  К.О.Топла, Општина  Херцег-Нови.

Обавјештење

Елаборат о процјени утицаја (1,1MB)


7.11.2013.

Обавјештење Агенције за заштиту животне средине о давању сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за реконструкцију хотела "Центар" у Игалу.

Обавјештење Агенције за заштиту животне средине


5.11.2013.

Обавјештење да је носилац пројекта "Politropus Alternative" доо из Тивта, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за уређење купалишта у захвату Урбанистичког пројекта  "Жагер - хотелски комплекс".

Обавјештење
Документација


30.10.2013.

Обавјештење о спровођењу поступка Агенције за заштиту животне средине о потреби процјене утицаја на животну средину за реконструкцију хотела Центар у Игалу.

Обавјештење Агенције за заштиту животне средине


28.10.2013.

Поднијет је захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за "Породичну стамбену зграду на подручју уже зоне санитарне заштите изворишта Опачица“,  чија се реализација планира на  кат.парц.бр.2972/1 К.О.Кути у Зеленици, Општина Херцег Нови.
У вези са наведеним позивамо заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију у просторијама Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, зграда Општине Херцег Нови, канцеларија бр.90, 3. спрат, радним данима од  8  до  11 часова. Рок за јавни увид и достављање примједби и мишљења у писаној форми, на адресу Општина Херцег Нови, Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, је 06.11.2013.године.

Обавјештење
Документација


8.10.2013.

Обавјештење о пријему захтјева за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније "Дебели бријег" на локацији објекат МУП-а, Суторина, Херцег-Нови. Носилац пројекта: Црногорски Телеком А.Д.Подгорица

Обавјештење

Елаборат о процјени утицаја (1,4MB)


8.10.2013.

Обавјештење о пријему захтјева за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније на локацији "ТКЦ Херцег-Нови" на згради поште у Херцег-Новом. Носилац пројекта: Црногорски Телеком А.Д.Подгорица

Обавјештење

Елаборат о процјени утицаја (1,6MB)


8.10.2013.

Обавјештење о пријему захтјева за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније на локацији хотел "Металург", Игало. Носилац пројекта: Црногорски Телеком А.Д.Подгорица

Обавјештење

Елаборат о процјени утицаја (1,7MB)


7.10.2013.

Обавјештење о пријему захтјева од носиоца пројекта за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу Самоуслужне аутоперионице (у склопу стамбено-пословног објекта), на кат.парц.бр. 782/1 К.О. Топла у Игалу.

Обавјештење (.pdf)
Документација за одлучивање о потреби процјени утицаја на животну средину (.pdf, 1,3MB)


12.9.2013.

Обавјештење о добијеном допису Агенције за заштиту животне средине којим позивају заинтересовану јавност да изврши увид у достављену документацију за давање сагласности за Елаборат о процјени утицаја на животну средину хотела у захвату урбанистичког пројекта "Жагер - хотелски комплекс" у Бијелој.

 Допис (.pdf, 77kB) 
 Eлаборат о процјени утицаја на животну средину хотела (.pdf, 2,2MB)


2.8.2013.
Обавјештење  о поднијетом  захтјеву за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за изградњу хотела (Т1) на УП бр.1 која се састоји од катастарске парцеле 1569 КО Бијела, у захвату Урбанистичког пројекта “Жагер-хотелски комплекс” у Бијелој, Општина Херцег-Нови.   (преузми)
Документација за одлучивање о потреби процјени утицаја на животну средину (.pdf, 1,3MB)


2.8.2013.
Обавјештење  о пријему  захтјева за давање сагласности на Eлаборат о процјени утицаја на животну средину за издрадњу Постројења за сакупљање, транспорт и обраду опасног отпада - отпадних возила на кат.парц. бр. 6512 КО Суторина, Игало.   (преузми)


16.7.2013.

Обавјештење  о пријему  захтјева за давање сагласности на Eлаборат о процјени утицаја на животну средину за издрадњу санитарне депоније "Дубоки до".  (преузми)

Елаборат о процјени утицаја (.pdf, 3,9MB)


08.07.2013.

Обавјештење  о пријему  захтјева за давање сагласности на Eлаборат о процјени утицаја на животну средину Радио базне станице мобилне телефоније "ХН17Ситница" ,  чија се реализација планира на дјеловима кат.парц.бр.  3833/1 и 3822/1 К.О. Крушевице.

Носилац пројекта: Д.О.О "МТЕЛ" (преузми)

Елаборат о процјени утицаја (.pdf, 4MB)


22.06.2013.

Обавјештење  о пријему  захтјева за давање сагласности на елаборат о процјени утицаја базне станице мобилне телефоније "Каменари"  на   животну средину,  на згради основне школе, кат.парц. 61 КО Јошица.

Носилац пројекта: Црногорски Телеком А.Д.Подгорица (преузми)

Елаборат о процјени утицаја (1,5MB)


20.06.2013.

Обавјештење о пријему захтјева за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за базну станицу мобилне телефоније на локацији хотел "Металург", кат.парц.619 КО Топла.

Носилац пројекта: Црногорски Телеком А.Д.Подгорица (преузми)

Документација за одлучивање (1,5MB)


20.06.2013.

Обавјештење  о пријему  захтјева за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније на локацији "ТКЦ Херцег-Нови“ на згради поште у Херцег-Новом, на кат.парц.1245/3 К.О. Топла, Општина Херцег-Нови.

Носилац пројекта: Црногорски Телеком А.Д. , Подгорице (преузми)

Документацијa за одлучивање (880kB)


20.06.2013.

Обавјештење  о пријему  захтјева за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за радио базну станицу мобилне телефоније "Дебели бријег" на локацији- објекат МУП-а, на дијелу кат.парц.бр. 2991 К.О. Суторина.

Носилац пројекта: Црногорски Телеком А.Д. , Подгорице (преузми)  

Документацијa за одлучивање (680kB)

 


31.05.2013.

Обавјештење  о пријему  захтјева за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за радио базну станицу "ХН 17 СИТНИЦА", чија се реализација планира на дјеловима кат.парц. 3833/1 и 3822/1 КО Крушевице.

Носилац пројекта: "МТЕЛ" доо, Подгорица (преузми)


27.05.2013.

Обавјештење  о пријему  захтјева за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за "Породични стамбени објекат у ужој зони санитарне заштите изворишта Опачица", чија је реализација планирана на кат.парц.бр.3086/1 КО Кути.

Носилац пројекта: Милутин Шушић, Зеленика (преузми)


05.02.2013.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  О ПРИЈЕМУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ЗА ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПАРОХИЈАЛНОГ ДОМА У ПОСТОЈЕЋИМ ГАБАРИТИМА НА КАТ.ПАРЦ. 55 КО КУТИ

Носилац пројекта: ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦE (преузми)

31.12.2012.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  О ПРИЈЕМУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ПОРОДИЧНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СА ЕКОНОМСКИМ ОБЈЕКТОМ СЕОСКОГ ГАЗДИНСТВА НА КАТ. ПАРЦ. 87/1 К.О. КУТИ У ХЕРЦЕГ НОВОМ

Носилац пројекта: Милија Лазовић  (преузми)


19.07.2012.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  О ПРИЈЕМУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ У ЗОНИ 34 ИНДИВИДУАЛНОГ СТАНОВАЊА У УЖОЈ ЗОНИ САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ ИЗВОРА ОПАЧИЦА

Носилац пројекта: Syromyatnikova Liudmila i Syromyatnikov Andrey  (преузми)


21.03.2012.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  О ПРИЈЕМУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ЗА БАЗНУ СТАНИЦУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ "КАМЕНАРИ"  ХЕРЦЕГ НОВИ

Носилац пројекта: ЦРНОГОРСКИ ТЕЛЕКОМ  А.Д. Подгорица (преузми)

08.02.2012.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  О ПРИЈЕМУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ЗА БАЗНУ СТАНИЦУ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ "ДРАГОМИР"  ХЕРЦЕГ НОВИ

Носилац пројекта: ЦРНОГОРСКИ ТЕЛЕКОМ  А.Д. Подгорица (преузми)
 

 

14.12.2011.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ЗА  РАДИО-БАЗНУ СТАНИЦУ "БАОШИЋИ ХН 09"  ХЕРЦЕГ НОВИ

Носилац пројекта: М:ТЕЛ д.о.о.Подгорица (преузми)


19.08.2011.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  О ПРИЈЕМУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА   ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   ЗА  РАДИО-БАЗНУ СТАНИЦУ "БИЈЕЛА ХН 08"  ХЕРЦЕГ НОВИ

Носилац пројекта: М:ТЕЛ д.о.о.Подгорица (преузми)


19.08.2011.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  О ПРИЈЕМУ  ЗАХТЈЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА   ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   ЗА  РАДИО-БАЗНУ СТАНИЦУ "ХОТЕЛ МЕТАЛУРГ ХН 12" ХЕРЦЕГ НОВИ

Носилац пројекта: М:ТЕЛ д.о.о.Подгорица (преузми)


30.05.2011

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ЕЛАБОРАТ  ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ОБЈЕКАТ „РЕЦИКЛАЖНИ  ЦЕНТАР У МЕЉИНАМА“ (преузми)


21.04.2011.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ  ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ  ИЗГРАДЊЕ „РЕЦИКЛАЖНОГ ЦЕНТРА МЕЉИНЕ“ (преузми)

12.10.2010.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА  ИЗГРАДЊУ БАЗНЕ  СТАНИЦЕ  МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ НА ЛОКАЦИЈИ СТАДИОН „БИЈЕЛА“ (преузми)

Носилац пројекта: Теленор д.о.о.  Подгорица


01.09.2010.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ  ИЗГРАДЊЕ  „ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБЈЕКТА- УЉАРА“ НА ЛУШТИЦИ (преузми)

Носилац пројекта: Неђељко Мориц


16.08.2010.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРОЈЕКАТ  ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА СА НАМЈЕНОМ СТОВАРИШТЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И СКЛАДИШТЕ СА КАНЦЕЛАРИЈСКИМ ПРОСТОРОМ (преузми)

Носилац пројекта:  Миливоје Косовић


11.06.2010.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА (преузми)

Носилац пројекта: Анискин Михаил


03.03.2010.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА КОНСТРУКТИВНЕ САНАЦИЈЕ КАМЕНОГ МОСТА КОД ЦИТАДЕЛЕ У ХЕРЦЕГ НОВОМ (преузми)

Носилац пројекта: ЈП „Морско добро“


03.03.2010.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА „ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ  ОТПАДНИХ ВОДА У  ХЕРЦЕГ НОВОМ“ (преузми)

Носилац пројекта: Општина Херцег Нови

14.05.2009.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА  ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКАТ – АПАРТМАНСКОГ ТИПА (преузми)

Носилац  пројекта: Петар Тројановић


10.04.2009.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА  ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ ПОЛИГОНУ ФАБРИКУ БЕТОНА АБ 35 (преузми)

Носилац  пројекта:Енергопројект високоградња  А.Д Пословна јединица Херцег Нови

08.09.2008.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА  ПРИВРЕМЕНИ  ОБЈЕКАТ АУТОПРАОНА (преузми)

Носилац  пројекта: Давор Гњидић


10.07.2008.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА  ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ СА НАМЈЕНОМ АУТОЦЕНТАР (преузми)

Носилац  пројекта: Дејан Радуловић


16.06.2008.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМУ ЗАХТЈЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ПРИВРЕМЕНИ  ПОСЛОВНО – ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ Фарма кока носиља (преузми)

Носилац  пројекта:Милош Муришић

да је носилац пројекта Самостална занатска радња “Клесар” из Херцег Новог, Мојдеж бб, поднио захтјев за Одлучивање о потреби израде елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат функционисања самосталне занатске радње „Клесар“, на катастарској парцели 625 К.О.Мојдеж, Општина Херцег Нови.