grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Утицај пројеката на животну средину - Рјешења

 

Поштовани посјетиоци,

на овој страници објављиваћемо, хронолошки по годинама, сходно Закону о процјени утицаја на животну средину, све рјешења која се односе на процјену утицаја пројеката на животну средину.

22.09.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност обавјештава заинтересовану јавност  да је носиоцу пројекта „ ФОРТИС МОНТ“ Д.О.О. ХЕРЦЕГ НОВИ, ул. СТЕПЕНИШТЕ 28. ОКТОБРА БР. 5, ХЕРЦЕГ НОВИ, донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-35/21 од 22.09.2021.год, којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат “ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА АСФАЛТНЕ БАЗЕ НА ЛОКАЦИЈИ КРУШЕВИЦЕ“ -која се састоји од катастарске парцеле бр. 4209 К.О. Крушевице, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

03.09.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта “CATTARO COMPANY GROUP”Д.О.О. из Котора, Пут Првобораца бр. 230, Шкаљари, Котор, донијето рјешење број: 02-13-322-УПИ-60/20 од 23.08.2021.године, којим се одбија захтјев за давање сагласности на Елаборат о процјени утицаја пројекта “Уређења дијела обале – купалиште и паркинг простор”, на локацији: УП 2.8, УП 113 И дио УП 101-дијелови катастарских парцела 257, 259, 1535, 1536 и 1537 К.О. Росе, Луштица, Општина Херцег Нови, бр.15 од 16.06.2021.год.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење(.pdf)

Елаборат (.pdf)


 

16.08.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ СТРУКОВУ, Розино II, улица I, број 5, Поштански фаx број 7, Будва, донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-33/21 од 16.08.2021.год, којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат “УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ НА ЛУШТИЦИ – Сектор 35 (увала – Луштице – рт Кочиште)“, у ували Добра Лука на Луштици, у дужини од cca 185 m, на локацији која се састоји од дјелова кат. парц. бр. 1536/1 и 1533, све у оквиру КО Бргули, Општина Херцег Нови, у захвату Просторног плана посебне намјене за обално подручје Црне Горе ( „Службени лист Црне Горе“ број 56/18).

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


16.07.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта: „Црногорски Телеком“ А.Д. из Подгорице донијето рјешење број: 02-13-322-УПИ-19/20 од 15.07.2021.године, којим се одбија захтјев за давање сагласности на Елаборат о процјени утицаја базне станице мобилне телефоније »Портонови« у Херцег Новом на животну средину, чија се изградња планира на дијелу катастарске парцеле број 674/1 К.О.Кумбор, Општина Херцег Нови, бр. 05-328/1, од 07.04. 2020.године.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)

Елаборат (.pdf)


09.07.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта: „Министарство просвјете, науке,културе и спорта Црне Горе “, ул.Његошева 83., 81250 Цетиње, донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-25/21 од 09.07.2021.год, којим се утврђује да није потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат: РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА ТВРЂАВЕ ШПАЊОЛА, на урбанистичкој парцели УП 198, коју чине кат. пар. Број 1720, 1719, 1821 и дијелови катастарских парцела бр. 1721,1718 и 1729, КО. Топла, Општина Херцег Нови, у захвату Детаљног урбанистичког плана Србина ( “Сл.лист ЦГ”, општински прописи бр. 01/10) и ПУП-а Општине Херцег Нови (“Сл.лист ЦГ”, општински пропис бр. 52/18, 04/19).

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


29.04.2021.

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта: „ЦАРИНЕ“ ДОО Подгорица, ул.Слободе бр.43, донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-4/21 од 29.04.2021.год, којим се утврђује да није потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат: Рад тј. функционисање, већ изграђене и уређене   плаже (купалишта), испред хотела “ Делфин” и депаданса хотела у Бијелој”, на кат. парц бр. 575 и 749 и дијелу кат. парцеле 572, од њене западне границе, источно до границе кат. парц. бр. 570 и 569, све К.О. Бијела, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

01.04.2021

Обавјештење да је Агенција за заштиту природе и животне средине, донијела Рјешење, број 02-УПИ-376/5 од 22. 03.2021.године, којим се утврђује да није потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње  25 кV кабловског вода од ТС 110/35 кV "Поди" до ТС  35/10 кV "Баошићи", Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


26.03.2021

Обавјештење да је Агенција за заштиту природе и животне средине, донијела рјешење, број: 02-УПИ-375/5 од 22.03.2021. године, којим се утврђује да није потребна  израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње 35 кV кабловског вода од ТС 110/35  кV „Поди“  до ТС 35/10 кV „ Кумбор“, Општина Херцег Нови

Обавјештење (.pdf)


 

24.03.2021

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта „OHM MAMULA MONTENEGRO“ D.S.D. из Тивта, Радовићи бб, донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-1/21 од 24.03.2021.год, којим се утврђује  да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за  пројекат: ”Пристаниште и објекат пратећих садржаја” , планиран да се гради  на дијелу УП Б 9, коју чине катастарске парцеле бр. 1849, 1834/1, 1834/2, 1848 све КО Радованићи, у захвату ДСЛ ”Сектор 34”, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

 

27.10.2020

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта ,,ПЛАЖА ПЕРЛА" ДОО Херцег Нови донијето рјешење број: 02-13-322-УПИ-17/20 од 27.10.2020.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја  на животну средину за пројекат „Уређење дијела обале - уређење дјелимично уређеног купалишта ДУК 1 (бетонске и мјешовито насуте плаже)” , на локацији: урбанистичка парцела  УП 50 која се састоји од катастарских парцела број бр. 766, 767, 768/1 К.О. Баошићи, општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио  “Еко-центар” ДОО  из Никшића.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)

Елаборат (.pdf)


 

30.09.2020

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта :“ CATTARO COMPANY GROUP “ Д.О.О. Пут Првобораца 230, Шкаљари, Котор, донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-27/20 од 30.09.2020.год, којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње купалишта са паркинг простором, планираним да се гради на кат.парц. 1537, 1536,1535, 257, 259 КО Росе, Општина Херцег Нови и дијелу акваторијума у додиру са предметним парцелама, који се реализује у захвату Државне студије локације сектор 32, Росе-Добреч ( “Сл.лист ЦГ” бр. 56/18)” у општини Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

04.06.2020

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта : “NORTHSTAR“ Д.О.О. Булевар Џорџа Вашингтона 44, Подгорица , донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-18/20 од 04.06.2020.год., којим се утврђује  да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за објекте на УП 9 и УП 10, који се реализују у оквиру пројекта Ritz Carlton Montenegro (seaside ресторан, валобран за заштиту привезишта и отвореног базена, базени и beach bar), на Росама, у захвату ПППН за обално подручје-Детаљна разрада локације Монтросе ( “Сл.лист ЦГ” бр. 56/18)” Општина Херцег Нови. 

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

28.05.2020

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност Општине Херцег Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта : “NORTHSTAR “Д.О.О. Булевар Џорџа Вашингтона 44, Подгорица , донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-18/20 од 28.05.2020.год, којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат: Ritz Carlton Montenegro ( луксузни туристички ризорт и yaht club)”, на локацији која се састоји од катастарских парцела број: 1463,1464,1465,1466,1467, 1468, 1469, 1539/1,1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1563/2, 1564, , дио 1570, све КО Росе, Општина Херцег Нови, у захвату ПППН за обално подручје-Детаљна разрада локације Монтросе ( “Сл.лист ЦГ” бр. 56/18)” у општини Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

18.05.2020

Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност обавјештава заинтересовану јавност да је да је носиоцу пројекта  Вавић Славку из Херцег Новог донијето рјешење број: 02-13-322-УПИ-3/20 од 18.05.2020.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја  на животну средину за пројекат “Уређење дијела обале-Изградња купалишта у Кумбору” у дужини од  цца 94 м, на локацији: урбанистичка парцела УП ДУК 1 И ОП ( плаза 1), која се састоји од дијела катастарске парцеле 37 КО Кумбор, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио  “Еко-центар” ДОО  из Никшића.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)

Елаборат (.pdf)


 

09.04.2020.

Обавјештење да је носиоцу пројекта „Плажа Перла“ Д.О.О. из Херцег Новог, ул.Баошићи бб, донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-14/20 од 09.04.2020.год, којим се утврђује  да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за  пројекат  : ֦ Уређење дијела обале - уређење дјелимично уређеног купалишта  ДУК 1 ( бетонске И мјешовито насуте плаже ), на локацији : урбанистичка парцела  УП 50 која се састоји од катастарских парцела број бр. 766, 767, 768/1 К.О. Баошићи, општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење. (.pdf)


 

31.03.2020.

Обавјештење да је носиоцу пројекта „Црногорски Телеком“ А.Д. из Подгорице, Московска 29, донијето Рјешење, бр. 02-13-322-УПИ-13/20 од 31.03.2020.год, којим се утврђује  да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за  пројекат  Базна станица мобилне телефоније »Портонови«, на дијелу катастарске парцеле број 674/1 К.О.Кумбор, Општина Херцег Нови

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

18.03.2020.

Oбавјештење да је носиоцу пројекта А.Д. Црногорски телеком из Подгорице донијето рјешење број: 02-13-353-УПИ-107/2019 од 18.03.2020.године, којим је дата сагласност на Елаборат  о процјени утицаја Базне станице мобилне телефоније “Топла” у Херцег Новом  на животну средину, на дијелу катастарске  парцеле  број  1775/3  КО Топла, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио   Институт за развој и истраживања у области заштите на раду - Завод за екологију  из Подгорице

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)

Елаборат (.pdf)


 

 03.03.2020.

Oбавјештење бр. 02- УПИ-1109/25 издато од старане Агенције за заштиту природе и животне средине, која обавјештава да је носиоцу пројекта Предузећу “China Road and Bridge Corporation” д.о.о. из Подгорице, ул. Нова Далматинска бб, донијето Рјешење, број: 02-УПИ-1109/22 од 03.03.2020.год, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена са лежишта “ Ситница”, на катастарским парцелама број 4107/11 , 4107/12   и 4107/13 КО Крушевице у обухвату ПППН за обално подручје Црне Горе, који је урадио “ Биотехнички центар” из Бијелог Поља.

Поступак је спровела Агенција за заштиту природе и животне средине,   по захтјеву инвеститора „China Road and Bridge Corporation” д.о.о. из Подгорице

Обавјештење (.pdf)


06.02.2020.

Агенције за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, обавјештава да је  предузећу “ОХМ Мамула Монтенегро” д.с.д. из Тивта , донијето Рјешење, број: 02-УПИ-1416/22 од 06.02.2020.год, којим је дата сагласност на елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу подморског кабла 10 kV за напајање острва Ластавица, тврђава Мамула И трафостаница 10/0,4kV на УП 1, зона Е, катастарска парцела број 3438 КО Радованићи и дио мора у захвату ДСЛ за сецтор 34, Општина Херцег -Нови.

Обавјештење (.pdf)


22.01.2020.

Обавјештење да је носиоцу Предузетнику Шешељ Раденку из Херцег-Новог, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-82/2019 од 22.01.2020.год., којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину пројекат функционисања самосталне занатске радње „Клесар“, на катастарској парцели 625 К.О.Мојдеж, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


17.01.2020.

Агенције за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, обавјештава да је Министарству економије Црне Горе, Римски трг 46, Подгорица, донијето Рјешење бр. 02-УПИ-1495/14 од 14.01.2020.године, одређивењу обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат Јадранско-јонског гасовода-дионица за Црну Гору.

Обавјештење (.pdf)


25.12.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је носиоцу пројекта Предузећу “Крушо” д.о.о., донијето Рјешење, број: 02-УПИ-1393/21 од 25.12.2019.год, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Извођења радова на рударским пројектима експлоатације техничко-грађевинског камена на лежишту “Крушевице I”, у зони КП-МС концесиона подручја-лежишта минералних сировина на локацији 1ф, која се састоји од катастарских парцела број 2092/1, 2093, 2094 КО Крушевице у обухвату ПППНОП ( “Сл.лист ЦГ “ Општински прописи” бр.56/16).”, Општина Херецг Нови.

Обавјештење (.pdf)


25.12.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да  да је носиоцу пројекта Предузећу “Крушо” д.о.о., донијето Рјешење, број: 02-УПИ-1394/21 од 25.12.2019.год, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Извођења радова на рударским пројектима експлоатације техничко-грађевинског камена на лежишту “Крушевице II”, у зони КП-МС концесиона подручја-лежишта минералних сировина на локацији 1г, која се састоји од катастарских парцела број 4653/1 и 5068/1 КО Крушевице у обухвату ПППНОП ( “Сл.лист ЦГ “ Општински прописи” бр.56/16).”, Општина Херецг Нови.

Обавјештење (.pdf)


16.12.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Славку Вавићу из Херцег Новог, ул.Устаничка 52, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-99/2019 од 16.12.2019.год., којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину пројекат “Уређење дијела обале - изградња купалишта у Кумбору”, у дужини цца 94 м, на локацији : Урбанистичка парцела УП ДУК 1 и ОП (Плажа 1), која се састоји од дијела кат.парц. бр. 37 К.О.Кумбор,Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


10.12.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, обавјештава  да је носиоцу пројекта “Bekommerc” д.о.о. из Херцег-Новог, ул. Пријевор бб, поднијело захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат експлоатације техничко-грађевинског камена са лежишта “Ситница” на катастарским парцелама бр.4107/11 ,4107/12, 4107/13 све К.О. Крушевице у захвату ПППН за обално подручије Црне Горе, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Елаборат (.pdf)


29.11.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, обавјештава  да је носиоцу пројекта Министарству економије Црне Горе из Подгорице , ул. Римски трг 46, Комисија коју је формирала Агенција за одређивање обима и садржаја Елабората , донијела Приједлог обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат Јадранско -јонског гасовода -дионица за Црну Гору.

Обавјештење (.pdf)


29.11.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта „Црногорски Телеком“ А.Д. из Подгорице, Московска 29, донијето Рјешење, број бр.02-13-353-УП И -92/2019. год. од 29.11.2019.год., којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат Базна станица мобилне телефоније »Топла«, на дијелу катастарске парцеле број 1775/3 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


12.11.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Д.О.О.“КЛИКОВАЦ”из Подгорице, донијето рјешење број: 02-13-353-УПИ-79/2019 од 12.11.2019.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње “ХОТЕЛА 5*” у Кумбору, на урбанистичкој парцели УП 17, која се састоји од кат.парц.бр. 417/1 и 417/2 К.О.Кумбор, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио Д.О.О. „Studio synthesis architecture & design “ из Подгорице.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)

Елаборат (.pdf)


29.10.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,  обавјештава заинтересовану јавност да је Предузећу “Tenth planet” д.о.о. из Тивта, донијето рјешење,број: 02-УПИ-1254/22 од 28.10.2019.год., којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу туристичког насеља Т2, категорије 4* И 5*- фаза 2 и фаза 3, који се планира на УП2, коју чине катастарске парцеле број 1519/3, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526/1, 1526/2, 1535 и дијелови катастарскох парцела 1519/1, 1527/1, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 КО Мркови у захвату Локалне студије локације “ Мркови-Њивице”, Општина Херцег-Нови

Обавјештење (.pdf)


29.10.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је предузећу “ОХМ Мамула Монтенегро” д.с.д. из Тивта , донијето Рјешење, број: 02-УПИ-1416/6 од 29.10.2019.год, којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за изградњу подморског кабла 10 kV за напајање острва Ластавица, тврђава Мамула и трафостаница 10/0,4kV на УП 1, зона Е, катастарска парцела број 3438 КО Радованићи и дио мора у захвату ДСЛ за сецтор 34, Општина Херцег Нови.

Обавјештење(.pdf)


28.10.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да je предузећу “КРУШО” ДОО, донијето Рјешење, број: 02-УПИ-1393/6 од 28.10.2019.год, којим се утврђује да је потребна израда Елабората процјене утицаја на животну средину за извођење радова на рударским пројектима експлоатације техничког грађевинсог камена на лежишту “Крушевице I”, у зони КП-МС концесиона подручја-лежишта минералних сировина на локацији 1ф, која се састоји од катастарских парцела број 2092/1, 2093 и 2094 КО Крушевице у обухвату ПППНОП( Сл.лист ЦГ, Општински прописи бр. 56/16) Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


28.10.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да je предузећу “КРУШО” ДОО, донијето Рјешење, број: 02-УПИ-1394/6 од 28.10.2019.год, којим се утврђује да је потребна израда Елабората процјене утицаја на животну средину за извођење радова на рударским пројектима експлоатације техничког грађевинсог камена на лежишту “Крушевице II”, у зони КП-МС концесиона подручја-лежишта минералних сировина на локацији 1г, која се састоји од катастарских парцела број 4653/1 И 5068/1 КО Крушевице у обухвату ПППНОП( Сл.лист ЦГ, Општински прописи бр. 56/16) Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


19.09.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је носиоцу пројекта предузећу “Бокић” д.о.о. из Херцег Новог, ул. Друге Далматинске 60, донијето Рјешење, бр. 02-УПИ-1218/9 од 18.09.2019.год. којим се утврђује да је потребна израда Елабората процијене утицаја на животну средину за експлоатацију техничко-грађевинског камена са лежишта ”Бјелотина” у зони КП-МС концесиона подручја- лежишта минералних сировина на локацији која се састоји од кат.парц.бр. 4570, 4571, 4572, К.О.Крушђевице, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


03.09.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта “SIGNATURE INVESTMENTS MONTENEGRO DOO“ из Херцег Новог, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-68/2019 од 03.09.2019.год., којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за пројекат ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ) “, на УП 13, која се састоји од кат.парц.бр.41 К.О. Мркови, у захвату ПППН за обално подручје – Детаљна разрада локације Мркови-Бијела стијена, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


30.08.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта  Д.О.О. “КЛИКОВАЦ“  из  Подгорице, ул.Махала бб, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-67/2019  од  30.08.2019.год., којим се утврђује да је потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину  пројекат  “ХОТЕЛ 5*“ у Кумбору, на урбанистичкој парцели УП 17,која се састоји од кат.парц. бр. 417/1 и 417/2 К.О.Кумбор, Општина  Херцег Нови. 

Обавјештење (.pdf)

 Рјешење (.pdf)


29.08.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је предузећу “С & М” д.о.о. из Херцег Новог, Бијела бб, донијето Рјешење, бр: 02-УПИ-982/20 од 29.08.2019.год. којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за адаптациоју бензинске пумпе на кат.парц. бр. 845/5 К.О.Бијела, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


 

07.08.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта  доо "Signature Investments Montenegro"   донијето рјешење да је потребна израда Елабората  процјене утицаја на животну средину за пројекат "Изградња 1А фазе објеката туристичког насеља на Луштици".       

 

Обавјештење (.pdf)

 Рјешење (.pdf)


 

29.07.2019

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење којим се утврђује да није потребна израда елабората процјене утицаја на животну средину за постављање два подземна резервоара за дизел гориво на УП ИОЕ-3, на дијелу кат.парц.бр. 674/1 К.О.Кумбор, у захвату ДСЛ " Сектор 5 - "Измјене и допуне" за простор бивше касарне "Орјенски  батаљон", Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


 

24.07.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта А.Д. Црногорски телеком из Подгорице, Московска 29, донијето рјешење број: 02-13-353-UPI-48/2019 од 16.07.2019.год, којим се утрвђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за инсталацију опреме/уређаја за фиксну телефонију на локацији "Бокешка", на дијелу кат.парц.бр.2232 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

22.07.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је  носиоцу пројекта “Азмонт Инвестментс” д.о.о. из Херцег-Новог, ул.Браће Гракалића бр. 94, донијето Рјешење, бр: 02-УПИ-748/22 од 17.07.2019.год., којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину постављање подземног резервоара за дизел гориво на УП ИОЕ-3, на дијелу катастарске парцеле број 674/1 КО Кумбор, у захвату ДСЛ "Сектор 5 - Измјене и допуне" за простор бивше касарне "Орјенски батаљон", Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


 

24.06.2019

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је  носиоцима пројекта Алексић Милени, Даници, Дамјану и Невени, донијето Рјешење, број: 02-УПИ-550/22 од 24.06.2019.год, којим је дата сагласност на елаборате процјене утицаја на животну средину заадаптацију бензинске пумпе на УП 40, катастарска парцела 2530/2 КО Топла Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


17.06.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Друштву за телекомуникације “МТЕЛ” д.о.о. из Подгорице, донијето рјешење број: 02-13-353-УПИ-16/2018 од 17.06.2019.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја за Базну станицу мобилне телефоније „ХН 28 Топла“ на животну средину, на кат.парц. 1418/8 К.О.Топла, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио  Институт за развој и истраживања у области заштите на раду - Завод за екологију из Подгорице.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


12.06.2019.

Обавјештење да је носиоцу Д.О.О.”BEKOMMERC” из Херцег Новог, донијето рјешење број: 02-13-353-УПИ-82/2018 од 12.06.2019.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат „Изградње, реконструкције објеката-комплекс за производњу бетона и бетонске галантерије,   Суторина, Сервисна зона, на кат.парц.бр. 622/3 К.О.Требесин, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдило предузеће ПРИВАТНА УСТАНОВА ”БИОТЕХНИЧКИ ЦЕНТАР” из Бијелог Поља.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


03.06.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је  носиоцу пројекта “Азмонт Инвестментс” д.о.о. из Херцег-Новог, ул.Браће Гракалића бр. 94, донијето Рјешење, бр: 02-УПИ-748/7 од 03.06.2019.год., којим се утврђује да је потребна израда Елабората процијене утицаја на животну средину за постављање подземног резервоара за дизел гориво на УП ИОЕ-3, на дијелу кат.парц.бр. 674/1 К.О.Кумбор, у захвату ДСЛ “Сектор 5 – Измјене и допуне” за простор бивше касарне “Орјенски батаљон”, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


 

14.05.2019.

Агенција за заштиту природе и животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је предузећу “Азмонт Инвестментс” д.о.о. из Херцег Новог, ул. Браће Гракалића бр.94, донијето Рјешење, бр. 02-УПИ-69/22 од 14.05.2019.год. којим је дата сагласност на Елаборат процијене утицаја на животну средину за изградњу водова Система за гријање и хлађење за комплекс “Портонови” , на кат.парц.бр. 674/1 К.О.Кумбор, у захвату ДСЛ-а “Сектор 5-измјене и допуне” за простор бивше касарне “Орјенски батаљон” у Кумбору, Општина Херцег Нови, који је урадио “Medix”д.о.о. из Подгорице.

Обавјештење (.pdf)


 

07.05.2019.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину, доставила је обавјештење да је носиоцима пројекта Алексић Милени, Даници, Дамјану и Невени из Херцег Новог, донијето Рјешење, бр. 02-УПИ-550/6 од 07.05.2019.год. којим се утврђује да је потребна израда Елабората процијене утицаја на животну средину за адаптацију бензинске пумпе на УП 40, кат. парц. бр. 2530/2 К.О.Топла у Мељинама, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


 

04.04.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Д.О.О. “АЛЕПИВО” из Херцег Новог, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-104/2018 од 04.04.2019.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат мини пиваре “Мала новска пивара” , на кат. парц. бр. 22/60 КО Суторина, Општина Херцег Нови.  

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

02.04.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта да је носиоцу пројекта, Д.О.О. “КОНЕВА” из Херцег Новог донијето рјешење број: 02-13-353- УП И-46/2018 од 02.04.2019.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Уређење обале на катастарској парцели 291 КО Баошић, Општина Херцег Нови, од 14.03.2019.год., који је за потребе носиоца пројекта израдио Д.О.О.“ЕКОБОКА ПРОЈЕКТ” из Херцег Новог.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

19.03.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Константину Ивановичу Струкову, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-20/2019 од 19.03.2019.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за Пројекат II фазе изградње туристичког насеља на Луштици “ Изградња депаданса уз хотел »ДОБРА ЛУКА « 5 * (пет звјездица )” на УП2 и УП7, дио катастраских парцела 1530, 1531 и 1532 К.О.Бргули, Општина Херцег Нови.  

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

11.03.2019.

Обавјештење да је носиоцу Борису Злоковићу из Бијеле, донијето рјешење број: 02-13-353-УПИ-68/2018 од 11.03.2019.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА - ГРАДСКОГ ХОТЕЛА” у Херцег Новом, на урбанистичкој парцели УП 1, зона 5-МЦ, која се састоји од кат.парц.бр. 1569 и 1570/2 К.О.Топла, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио д.о.о. „ ЕКО-ЦЕНТАР“ из Никшића.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

01.03.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Кривокапић Веселину из Херцег Новог, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-9/2019 од 01.03.2019.год., којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат   УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ-УРЕЂЕЊЕ КУПАЛИШТА, на кат.парц. 350 и 355 КО Баошићи, као и дијелу кат.парц. 347/2 КО Баошићи, Општина Херецг Нови”.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

18.01.2019.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, ОПШТИНИ ХЕРЦЕГ НОВИ, Трг Маршала Тита 2, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-103/2018 од 18.01.2019.год., којим се утврђује да није   потребна израда елабората процјена утицаја на животну средину за Изградњу локалног објекта од општег интереса “ Водоводне инфраструктуре на полуострву   Луштица” на   дијеловима кат.парц.бр. 100/1, 100/2, 100/6, 100/7, 100/8, 100/10, 991, 990 све КО Забрђе, 1566/1, 1566/2, 1569, све КО Росе, 3429 КО Радованићи, 1541 КО Мркови , на Луштици, Општина   Херецг Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

 

28.12.2018.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   доставила је обавјештење да је носиоцу пројекта “ОХМ Мамула Монтенегро” д.с.д. из Тивта донијето Рјешење, број: УПИ-101/2-02-396/38 од 28.12.2018.год, којим је дата сагласност на елаборате процјене утицаја на животну средину за реконструкцију И изградњу хотела на локацији Острва Ластавица са тврђавом Мамула, на УП и УП 2 у захвату Државне студије локације „Сектор 34”, катастарска парцела 3438 КО Радановићи Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)


19.11.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, ДОО “TEHNOMAX” Подгорица, донијето рјешење број: 02-13-353- УП И-81/2018 од 19.11.2018.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за привремени привредни објекат “TEHNOMAX”, на кат.парц.бр. 6501 КО Суторина, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио Д.О.О. „ЕКОБОКА ПРОЈЕКТ “ из Херцег Новог.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


01.11.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта  Константину Ивановичу Струкову, донијето рјешење број: 02-13-353-УПИ-66/2018 од 01.11.2018.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Изградње I фазе Туристичког насеља Т1 – Централног објекта - Хотел »ДОБРА ЛУКА« 5 * (пет звјездица ) са пратећим садржајима”, на УП 1 у захвату ЛСЛ за локалитет “Кочишта -Бргули” на Луштици, кат.парц.бр. 1532 К.О.Бргули, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио д.о.о. „ ЕУРОПРОЈЕКТ“ из Подгорице.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


25.10.2018.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   доставила је обавјештење да је Предузећу, Eni Montenegro BV" из Подгорице, Europoint зграда, ул. Светлане Кане Радевић бр. 3, 4спрат, донијето Рјешење, број:02-УПИ-101/2-02-1612/13 од 24.10.2018.године, о одређивању обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за бушење истражних бушотина у блоку 5 у подморју Црне Горе.

Обавјештење (.pdf)


23.10.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, Црногорском телекому а.д. Подгорица, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-76/2018 од 23.10.2018.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за Инсталацију опреме / уређаја за фиксну телефонију (outdoor кабинет) на локацији “ЗЕЛЕНИКА”, на дијелу кат.парц.бр. 297 К.О. Кути, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


23.10.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, Црногорском телекому а.д. Подгорица, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-77/2018 од 23.10.2018.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за Инсталацију опреме / уређаја за фиксну телефонију (outdoor кабинет) на локацији “ УСТАНИЧКА”, на дијелу кат.парц.бр. 1783 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


23.10.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, Црногорском телекому а.д. Подгорица, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-78/2018 од 23.10.2018.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за Инсталацију опреме / уређаја за фиксну телефонију (outdoor кабинет) на локацији “УЛИЦА 29.ДЕЦЕМБРА”, на дијелу кат.парц.бр. 912 К.О. Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


27.09.2018.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   доставила је обавјештење да је Носиоцу пројекта "Царине" д.о.о. из Подгорице, ул.Слободе бр.43, донијето Рјешење, број: УПИ-101/2-02-1594/5 од 26.09.2018. године, којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за Изградњу хотела на урбанистичким парцелама УП15, УП16 и УП17, које чине катастарске парцеле бр. 415/2 и 414 и дјелови катастарских парцела бр.416 и 415/1 КО Кумбор, у захвату Државне студије локације "Сектор 5", Општина Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


10.08.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта ДОО “TEHNO MAX” Подгорица, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-57/2018 од 10.08.2018.год., којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат “ПРИВРЕМЕНИ ПРИВРЕДНИ ОБЈЕКАТ”, на кат.пар.6501 КО Суторина, Општина Херецг Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


10.08.2018.

Обавјештење да је Злоковић Борису донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-58/2018 од 10.08.2018.год., којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат   “ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА-ГРАДСКОГ ХОТЕЛА”, на урбанистичкој парцели број УП 1, зона 5-МЦ, која се састоји од катастарских парцела број 1569   и 1570/2 КО Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


10.08.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Константину Ивановичу Струкову донијето рјешење да је за изградњу   Туристичког насеља Т1- Централни објекат - Хотел "Добра Лука "5 * са пратећим садржајима на Луштици ,  потребна процијена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


08.08.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта   Д.О.О.”REBRACOMMERCE” из Херцег-Новог, донијето рјешење број: 02-13-353-УПИ-49/2018 од 08.08.2018.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат „Постављање привременог привредног објекта – хале, намјене фарма кока носиља“, на катастарској парцели 316 К.О.Камено, Општина Херцег-Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио д.о.о. „ ЕКО-ЦЕНТАР“ из Никшића.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

19.07.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Симић Кадуни из Херецг Новог , донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-52/2018 од 19.07.2018.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину,за пројекат “ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА ЗАБАВНОГ ПАРКА ” на кат.парц.бр. 563/3 К.О.Баошићи , Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


10.07.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, Друштву за телекомуникацие “МТЕЛ” Д.О.О. из Подгорице донијето рјешење број: 02-13-353- УП И-37/2018 од 10.07.2018.године, којим је дата сагласност на “Елаборат о процјени утицаја базне станице мобилне телефоније “ ХН 09 Баошићи” на животну средину, на кат.парц.бр. 913/8 К.О.Баошићи, Општина Херцег Нови”, који је за потребе носиоца пројекта израдио Институт за развој и истраживања у области заштите на раду-Завод за екологију-Подгорица.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


03.07.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта ДОО “ Конева” Херцег Нови, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-46/2018 од 03.07.2018.год., којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат   “УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ-УРЕЂЕЊЕ КУПАЛИШТА у зони Морског добра у дужини од цца 46 м”, планирано да се гради на кат.пар.291 КО Баошићи и дијелу акваторија до кат.парц.290 КО Баошићи, Општина Херецг Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


22.06.2018.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   обавјештава, да је предузећу “Energean Montenegro Limited ”ДСД из Подгорице, Булевар Џорџа Вашингтона 102, Capital Plaza, А78-спрат 4, донијето Рјешење , бр. 02-УПИ-101/2-02-915/16 од 20.06.2018.год. о одређивању обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за “Сеизмичка 3Д истраживања у блоковима 26 и 30 у подморју Црне Горе”

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


20.06.2018.

Обавјештење  да је носиоцу пројекта Вањи Лутовац из Подгорице, улица Бранка Стаматовића бр.6, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-44/2018 од 20.06.2018.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину,за пројекат “ЗАБАВНИ ПАРК - ЛУТОВАЦ” на дијелу кат.парц.бр. 131 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


12.06.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Хисен Бериши из Херцег Новог, Дреновик бб, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-40/2018 од 12.06.2018.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат функционисања “ AUTOSERVISA BERI BROTHERS” Херцег Нови на кат.парц.бр.   622/2 К.О.ТРЕБЕСИН (СЕРВИСНА ЗОНА ИГАЛО), Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


07.06.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта ЦРНОГОРСКОМ ТЕЛЕКОМУ А.Д. ИЗ ПОДГОРИЦЕ, ул. Московска 29, донијето Рјешење, број: 02-13-353-УПИ-38/2018 од 07.06.2018.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за Инсталацију опреме/уређаја за фиксну телефонију (outdoor кабинет) на локацији “Суторина”, на дијелу кат.парц.бр. 4988 К.О.Суторина, Општина Херцег Нови.

Обавјештење .pdf)

Рјешење (.pdf)


30.05.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, Милошу Бојанићу из Херцег Новог донијето рјешење број: 02-13-353- UP I-12/2018 од 30.05.2018.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Уређења дијела обале- Јавно дијелимично уређено купалиште у Ђеновићима”, на кат.парц.бр. 661/1 и 661/2 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег Нови, ППППМД-Сектор 5, који је за потребе носиоца пројекта израдио Д.О.О. „ЕКО-ЦЕНТАР “ из Никшића

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)

 

07.05.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта МТЕЛ  из Подгорице, донијето Ријешење бр. 02-13-353-УПИ-27/2018 од 07.05.2018.године, да је потребна процјена утицаја на животну средину за Базну станицу мобилне телефоније “ХН 09 Баошићи”, на. кат. парц. бр. 913/8 К.О. Баошићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

19.03.2018.

Обавјештење да је Агенција за заштиту природе и животне средине , која спроводи процедуру, донијела рјешење којим се утврђује да је за реконструкцију  и изградњу хотела на локацији Острва Ластавица са тврђавом Мамула, на  УП1 и УП2 у захвату Државне студије локације »Сектор 34«, катастарска парцела 3438 К.О.Радованићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)


 

22.02.2018.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   доставила је обавјештење да је Носиоцу пројекта “ Ferienanlage Luhmann/Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman " заступан преко адв.канцеларије »Шимрак«,  улица Браће Гракалића бр.5, Херцег Нови, донијето Рјешење, број: 101/2-02-1022/20 од 13.02.2018.год којим је дата сагласност на Елаборат процијене утицаја на животну средину за пројекат изградње комплекса сеоског становања у функцији туризма- етно село »Мало село« на урбанистичким парцелама: УП 9, УП10,УП 11, УП 12, УП 13, УП 14, УП 15, УП 16, дефинисана  ЛСЛ »Сасовићи«, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

22.02.2018.

Обавјештење  да је носиоцу пројекта, доо "МТЕЛ" из Подгорице  донијето Рјешење о потреби процијене утицаја на животну средину за пројекат Постављање  Базне станице моб. телефоније "HN28 Topla" 

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

21.02.2018.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Д.О.О."Д.А.Ј.М.И."из Херцег Новог,донијето Рјешење, којим је дата сагласност на Елаборат процијене утицаја на животну средину за пројекат " Привремени пословни објекат -аутолимарска радионица"  на к.п. 4808 К.О.Суторина.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

 

 

22.12.2017.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Д.О.О. “ШКОРПИОН” из Херцег Новог, ул. Требињска бб, донијето Рјешење, број:02-13-353-110/2017 од 22.12.2017.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за пројекат “Постављање и изградња привременог привредног објекта – складиште”, на кат.парц.бр. 621/15 К.О.Требесин, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

21.12.2017.

Обавјештење да је носиоцу пројекта »Ferienanlage Luhmann/Prahl/Reisenberg/Sander-Beuerman« заступан преко адв.канцеларије »Шимрак«,  улица Саве Ковачевића, Савина, Херцег Нови,   донијето рјешење бр.: УПИ-101-1556/1-02-1022/6 ОД 01.11.2017, којим се утврђује да је  потребна  процјена утицаја на животну средину  за изградњу комплекса сеоског становања у функцији туризма- етно село »Мало село« на урбанистичким парцелама: УП 9, УП10,УП 11, УП 12, УП 13, УП 14, УП 15, УП 16, дефинисана   ЛСЛ »Сасовићи«, Општина Херцег Нови.

 Обавјештење (.pdf)


 

12.12.2017.

Обавјештење  да је носиоцу пројекта, Д.О.О."COMPANY D.A.J.M.I." из Херцег Новог донијето Рјешење о потреби процијене утицаја на животну средину за пројекат "Постављање привременог привредног објекта - у функцији аутолимарске радионице" на кат.парц.бр 4808 К.О.Суторина

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

11.10.2017.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, Д.О.О.”ГЕА ИНВЕСТ” из Херцег Нови, донијето рјешење број: 02-13-353-79/2017 од 11.10.2017.године, којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за Главни пројекат “Водовода, фекалне и кишне канализације”, на кат.парц.бр. 30/5, 30/7, 30/8, 672/1, 671/1, 9, 26, и 20/5 све К.О.Ђеновићи, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

02.08.2017.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Д.О.О. ”АДРИА ТРАНСПОРТ” из Херцег-Новог, донијето рјешење број: 02-13-353-41/2017-1/1 од 02.08.2017.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат „Привремени пословни објекат – Сала за вјенчања“, на катастарској парцели 6007   К.О. Суторина, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио Д.О.О. „ЕКОБОКА ПРОЈЕКТ “ из Херцег-Новог.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


18.07.2017.

Обавјештење да је носиоцима пројекта Д.О.О. “ПАПАГАЈ” и Д.О.О. “ТОПЛА ИНВЕСТ” из Херцег Новог, донијето рјешење број: 02-13-353-49/2017-1/1 од 18.07.2017.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат “Уређења дијела обале у Ђеновићу”, на дијеловима кат.парц.бр. 670 К.О.Ђеновићи и кат.парц.бр. 749 К.О.Баошићи, Општина Херцег-Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдила Д.О.О. „ЕКОБОКА ПРОЈЕКТ “ из Херцег-Новог.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


19.06.2017.

Обавјештење да је за пројекат “УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ” у Каменарима, на локацији која није катастарски означена, а налази се испред кат.парц.бр.266, 268 и 269 К.О.Јошица, носиоца пројекта Д.О.О. “СЕА ТРАДЕ” из Котора, потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


10.05.2017.

Обавјештење да је потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат “УРЕЂЕЊЕ ДИЈЕЛА ОБАЛЕ - УРЕЂЕЊЕ КУПАЛИШТА”, на дијеловима кат.парц.бр. 670 К.О.Ђеновићи и кат.парц.бр. 749 К.О.Баошићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

04.05.2017.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   обавјештава да је предузећу “Ени Монтенегро БВ” из Подгорице, Еуропоинт зграда, ул. Светлане Кане Радевић бр.3, 4 спрат, донијето Рјешење, бр. :02-УПИ-492/13 од 24.04.2017.год., о одређивању обима и садржаја Елабората процјене утицаја на животну средину за “Сеизмичка истраживања у блоковима 4, 5, 9 и 10 у подморју Црне Горе”.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


24.04.2017.

Обавјештење да је носиоцу пројекта “ АДРИА ТРАНСПОРТ” д.о.о. из Херцег-Новог, за пројекат “Изградња привременог привредног објекта – хала”, на кат.парц.бр. 6007 К.О.Суторина потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

10.04.2017.

Агенција за заштиту животне средине, која спроводи поступак процјене утицаја на животну средину,   доставила је обавјештење да је Носиоцу пројекта “Азмонт Инвестментс” д.о.о. из Херцег Новог донијето Ријешење бр: 02-УПИ-1882/20 од 04.04.2017.год., којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за чишћење дијела морског дна ископавањем и насипањем довезеним материјалом у циљу формирања плаже, у зони купалишта (ДУК) и зони туризма (Т2) за објекте са намјеном “Туристичко насеље”, у захвату ДЛС- а Сектор 5- измјене и допуне “у за простор бивше касарне “Орјенски батаљон” у Кумбору, Општина Херцег Нови, који је урадио “МЕДИX” из Подгорице, које је потребно објавити на званичном сајту општине Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


15.03.2017.

Обавјештење да је носиоцу пројекта Д.О.О. “ ФОРТИС МОНТ” из Херцег Новог, Степениште 28. Октобра 5, донијето Рјешење, број: 02-13-353-23/2017 од 15.03.2017.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за пројекат “Експлоатација шљунковитог каменог наноса за сопствене потребе”, на кат.парц.бр. 670/2 К.О.Камено, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


28.02.2017.

Обавјештење да је носиоцу пројекта, д.о.о.”HARD DISCOUNT LAKOVIĆ” из Подгорице, донијето рјешење број: 02-13-353-17/2017 од 28.02.2017.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат „Постављање привременог привредног објекта – Хала, намјене тржни центар са пратећим садржајима“, на катастарским парцелама 6389/1, 6389/2, 6389/3, 6389/4, 6390,6391, 6086/2, 6388 и 6392 К.О. Суторина, Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдио д.о.о. „ЕКО-ЦЕНТАР“ из Никшића.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


21.02.2017.

Обавјештење да је да је носиоцу пројекта д.о.о. “АГЕНЦИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ ХЕРЦЕГ-НОВОГ” из Херцег-Новог, Партизански пут 1, донијето Рјешење, број:02-13-353-18/2017 од 21.02.2017.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за пројекат Авантуристички парк на Врбању, на катастарским парцелама бр: 781, 780/1, 780/2 и дио 3170 К.О.Крушевице, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 20.02.2017.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носиоцу пројекта “Азмонт Инвестментс” д.о.о. из Херцег-Новог донијето Ријешење бр: 02 – УПИ - 69/7 од 20.02.2017.год., којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за изградњу водова система за гријање и хлађење за комплекс “Портонови”, на кат.парц.бр. 674/1 К.О.Кумбору, у захвату ДСЛ-а “Сектор 5 – измјене и допуне” за простор бивше касарне “Орјенски батаљон” у Кумбору, Општина Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


 

07.02.2017.

Обавјештење да је за пројекат “ Постављање привременог привредног објекта – хале, намјене тржни центар сапратећим садржајима”, на кат.парц.бр. 6389/1, 6389/2, 6389/3, 6389/4, 6390, 6391, 6086/2, 6388 и 6392 све К.О.Суторина, носиоца пројекта “Hard discount Laković” д.о.о. из Подгорице, потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

 

01.12.2016.

Обавјештење да је носиоцу пројекта „ALART INTERNATIONAL CG“ из Будве, донијето Рјешење, број:02-13-353-110/2016 од 01.12.2016.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за пројекат Комплекс објеката, у зони „МН“- површина мјешовите намјене, на УП 88 која се састоји од катастарских парцела бр: 1867, 1868/1, 1868/7, 1868/8, 1868/9, 1868/10, 1868/11,1868/12,1868/13,1868/14 и 1868/15 К.О.Поди, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


15.11.2016.

Обавјештење да је донијето рјешење број: 02-13-353-99/2016 од 15.11.2016. год., којим се налаже носиоцу пројекта Милошу Бојанићу, да изради Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Уређења дијела обале - јавно дјелимично уређено купалиште у Ђеновићима, на кат.парц.бр.661/1 и 661/2 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


11.11.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је донијела Рјешење број: 02-УПИ-1399/26 од 08.11.2016.год., којим је дата сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за ремедијацију тла локације бродоградилишта "Бијела", на кат.парц. 766/1, 766/2 и 2934 К.О.Бијела, Општина Херцег-Нови, који је урадио Конзорцијум Ambiente s.c., DBA Progetti S.p.a , Smart Environmental Solution и Medix д.о.о.

Обавјештење (.pdf)


 04.11.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је донијела Рјешење број: 02-UPI-1882/5 од 28.10.2016.год., којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за чишћење дијела морског дна ископавањем и насипањем довезеним материјалом  у циљу формирања плаже, у зони купалишта  (ДУК) и зони туризма (Т2) за објекте са намјеном “Туристичко насеље”, у захвату ДЛС- а Сектор 5- измјене и допуне “у за простор бивше касарне “Орјенски батаљон”, у Кумбору, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)


 12.08.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је донијела Рјешење број: 02-УПИ-1250/17, којим је дата сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за реконструкцију постојећег објекта у туристички објекат - хотел, на катастарској парцели бр. 1262/15 К.О. Топла, ДУП Топла, Општина Херцег-Нови, који је урадио "Институт за развој и  истраживања у области заштите на раду" из Подгорице.

Обавјештење (.pdf)


03.08.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је донијела Рјешење број: 02-УПИ-1306/5, којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за ремедијацију тла локације бродоградилиште "Бијела", на катастарским парцелама 766/1, 766/2 и 2934 К.О. Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)


 

02.08.2016.

Обавјештење да је носиоцу пројекта „ ЛЕГАСИСТЕМ“ ДОО из Херцег-Новог, донијето Рјешење, број:02-13-353-74/2016 од 02.08.2016.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за изградњу привременог привредног монтажног објекта-хале, са намјеном складиштење, паковање и продаја свијеже и замрзнуте рибе, на катастарској парцели број 3029/2 К.О.Суторина, Херецг-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


11.07.2016.

Обавјештење да је носиоцу пројекта ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦГ из Будве, донијето рјешење број: 02-13-353-16/2016 од 11.07.2016.год., којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Уређења обале на дијелу к.п.749 К.О.Баошићи/по пројекту за купалишни плато/, Општина Херцег-Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдила Д.О.О. „Екобока пројект“ из Херцег-Новог.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 31.05.2016.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је донијела Рјешење број: 02-УПИ-1859/25, којим је одбијен захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу Дневног центра за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју са објектом старе школе у Суторини, Општина Херцег-Нови, који је урадио »Екобока Пројект« доо из Херцег-Новог.

Обавјештење (.pdf)


 04.05.2016.

Обавјештење да је носиоцу пројекта ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦГ из Будве, донијето рјешење број: 02-13-353-63/2016 од 04.05.2016. године, којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за уређење плаже хотела Парк - Бијела на кат.парц.бр. 375,376,377/1 i 377/2 K.O.Јошице, Општина Херцег-Нови .

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


03.03.2016.

Обавјештење да је носиоцу пројекта ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ МОРСКИМ ДОБРОМ ЦГ из Будве, донијето рјешење број: 02-3-353-116/2015 од 02.03.2016. године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Уређења дијела обале у Кумбору - Изградња понте у сврху заштите постојеће, Кумбор, Општина Херцег Нови.

Обавјештење

Рјешење (.pdf)


12.01.2016.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је носиоцу пројекта ЈПУ „НАША РАДОСТ“ из Херцег-Новог, Бранка Ћопића 7, донијето Рјешење, број:02-3-353-115/2015 од 12.01.2016.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за Изградњу котларнице, на катастарској парцели број 2467 К.О.Топла, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


11.01.2016.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је предузетнику Петру Радовићу из Херцег-Новог, донијето Рјешење, број:02-3-353-113/2015 од 11.01.2016.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за АУТО СЕРВИС ПОДИ, на катастарској парцели број 1552/2  К.О.Поди, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


11.01.2016.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је предузетнику Јовици Радовић из Херцег-Новог, донијето Рјешење, број:02-3-353-112/2015 од 11.01.2016.год., којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за АУТО-МОТО СЕРВИС „ПОДИ“, на катастарској парцели број 1716/1 К.О.Поди, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)

       30.12.2015.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је Предузећу ЈП » Морско добро« д.о.о. из Будве, донијето Рјешење, број: 02-УПИ-1911/9 од 30.12.2015.год., којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за реконструкцију-доградњу трајектног пристаништа на катарској парцели број 275/2 и дијелу катастарске парцеле 356 К.О.Ђурићи, Општина Херцег-Нови, који је урадио »Медиx« д.о.о. из Подгорице.

Обавјештење (.pdf)


 30.11.2015.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење бр.02-УПИ-1464/13 од 20.11.2015.год., којим је предузећу „Rus Invest Group“ д.о.о. Херцег-Нови дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за полагање подземног 35 Kv кабла од ТС 110/35 Kv Поди до ТС Баошићи који је урадио »Еко-Центар« д.о.о. из Никшића.

Обавјештење (.pdf)


 23.11.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је предузећу ДОО “КОВАЧЕВИЋ МГ“  Рјешење, којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за пројекат каменорезачка радионица на кат.парц.бр. 1016/8   К.О.Поди, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


19.11.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим се утврђује да је за пројекат Уређења дијела обале у Кумбору са изградњом понте у сврху заштите постојеће плаже, на локацији испред кат.парц.бр.229/1 К.О.Кумбор, на простору који се граничи са кат.пар. 231 К.О. Кумбор у оквиру ДСЛ-а сектор 5, потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 10.11.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештава да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење бр. 02-УПИ-1599/21 од 10.11.2015.године, којим је носиоцу пројекта, предузећу "Imperio Holdings Limited" д.о.о. из Херцег-Новог, Ул. Браће Перишића бб, дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу хотелског комплекса "Лазарет" у Мељинама, Општина Херцег-Нови, а који је урадио "Екобока Пројект" д.о.о. из Херцег-Новог.

Обавјештење (.pdf)

12.10.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештава да је Агенција за заштиту животне средине предузећу "Imperio Holdings Limited" д.о.о. из Херцег-Новог, Ул. Браће Перишића бб, донијела Рјешење бр. 02-УПИ-1599/6 од 12.10.2015.године, којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за изградњу хотелског комплекса "Лазарет" у Мељинама, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)


 18.09.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим се утврђује да је за пројекат Изградња угоститељско купалишног платоа у Баошићима, на локацији која је састављена од дијела кат.парц.бр.749 К.О.Баошићи, у захвату ППППНМД - сектор 5, носиоца пројекта Младена Тадића из Баошића, потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 09.09.2015.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење бр. 02-УПИ-1362/19 од 09.09.2015.године, којим је носиоцу пројекта, „ЦАРИНЕ“ д.о.о. из Подгорице, дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу хотелског комплекса, на урбанистичкој парцели 68, која се састоји од катастарских парцела 314/1 и 314/3 и на урбанистичкој парцели број 69, коју чини катастарска парцела 314/3, док су планиране зелене површине предвиђене на катастарској парцели 314/2 КО Јошице у захвату Детаљног урбанистичког плана „Блаца-Јошица“, Општина Херце-Нови.

Обавјештење (.pdf)


 10.08.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештава да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење носиоцу пројекта - "Царине" д.о.о. из Подгорице,  бр:02-УПИ-1362/5 од 10.08.2015. године, којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за изградњу Хотелског комплекса на урбанистичкој парцели 68, која се састоји од катастарских парцела 314/1 и 314/3 и на урбанистичкој парцели број 69, коју чини катастарска парцела 314/3, док су планиране зелене површине предвиђене на катастарској парцели 314/2 КО Јошице у захвату Детаљног урбанистичког плана „Блаца-Јошица“, Општина Херце-Нови.

Обавјештење (.pdf)


 02.07.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим је дата сагласност носиоцу пројекта, ДОО "МТЕЛ" из Подгорице, на Елаборат процјене утицаја пројекта изградње Радио базне станице „ХН25 Хотел Плажа“ на животну средину, чија се реализација планира на кат.парц.бр.2157 и 2155 КО Топла, Општина Херцег Нови, у поступку спроведеном на захтјев носиоца пројекта, који је урађен у складу са одредбама Закона о процјени утицаја на животну средину (“Сл.лист РЦГ “, број 80/05 и “Сл.лист ЦГ “, 40/11, 27/13).

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


02.07.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим је дата сагласност носиоцу пројекта, ДОО "МТЕЛ" из Подгорице, на Елаборат процјене утицаја пројекта изградње Радио базне станице „ХН20 Клинци“ на животну средину, чија се реализација планира на кат.парц.бр.238 КО Росе, Луштица, Општина Херцег Нови, у поступку спроведеном на захтјев носиоца пројекта, који је урађен у складу са одредбама Закона о процјени утицаја на животну средину (“Сл.лист РЦГ “, број 80/05 и “Сл.лист ЦГ “, 40/11, 27/13).

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


28.05.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим се утврђује да је за Радио базну станицу мобилне телефоније „ХН 20 Клинци“ , чија се реализација планира на локацији која се налази на кат.парцели бр. 238 К.О.Росе, носиоца пројекта ДОО „МТЕЛ-а“ из Подгорице, потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


28.05.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим се утврђује да је за Радио базну станицу мобилне телефоније „ХН 25 Хотел Плажа“ , чија се реализација планира на кровној површини постојећег објекта Хотел Плажа, на кат.парцелама бр. 2157 и 2155 К.О.Топла, носиоца пројекта ДОО „МТЕЛ-а“ из Подгорице, потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 19.05.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за ауто сервис занатску радњу, на кат.парц. 1903/2 К.О. Топла, Општина Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


 22.04.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим је дата сагласност носиоцу пројекта, доо „ YU FAMILY“ из Херцег Новог, на Елаборат процјене утицаја на животну средину за привремену аутопраоницу и вулканизерску радњу, на кат.парц.бр.98/2 К.О.Суторина, Oпштина Херцег-Нови, који је за потребе носиоца пројекта израдило д.о.о. „Екобока пројект“ из Херцег-Новог.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 09.04.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине обавјештава да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење бр. 02-УПИ-315/19 од 06.04.2015.године, којим je, предузећу „Царине“ д.о.о. Подгорица, дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу нових туристичких капацитета у склопу хотелског комплекса "Делфин" категорије 4*, Општина Херцег-Нови, а који је урадио "Medix" д.о.о. из Подгорице.

Обавјештење (.pdf)


 02.04.2015.

Секретаријат за просторно планирање, изградњу, комуналне дјелатности и заштиту животне средине донио је Рјешење, којим је дата сагласност носиоцу пројекта, Балић Максиму из Каменара, на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Аутомеханичарске радње „Балић“ у Каменарима, на кат.парц.бр.90/2 К.О.Јошице, Општина Херцег-Нови, који је за потребе носиоца пројекта  израдила д.о.о. „Екобока пројект“ из Херцег-Новог.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 18.03.2015.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење бр. 02-УПИ-315/5 од 16.03.2015.године, којим се утврђује да предузећу „Царине“ д.о.о. Подгорица, је потребна процјена утицаја на животну средину за изградњу нових туристичких капацитета у склопу хотелског комплекса "Делфин" категорије 4*, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)


 16.02.2015

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење, број: 02-4-353-3/2015 од 13.02.2015. године којим се утврђује да носиоцу пројекта Мусаев Муслиму Султановичу из Херцег Новог  није потребна процјена утицаја на животну средину за реконструкцију породичног стамбеног објекта на урбанистичкој парцели која се састоји од кат.парц.бр.254 К.О.Кути у Зеленици, Општина Херцег Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 12.02.2015.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење бр. 02-УПИ-56/7 од 09.02.2015.године, којим се утврђује да предузећу „Рус Инвест Гроуп“ д.о.о. Херцег-Нови, је потребна процјена утицаја на животну средину за полагање подземног 35кV кабла од ТС 110/35кV Поди до ТС Баошићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)


 02.02.2015.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се утврђује да предузећу доо“Аутоекстра“, власника Балић Митра, није потребна процјена утицаја на животну средину, за аутопраону на кат.парц.бр. 224/2  К.О.Баошићи у Баошићима, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 05.01.2015.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење број: 02-УПИ-1469/25 од 30. децембра 2014. године, којим је дата сагласност предузећу „Азмонт Инвестментс" д.о.о. Херцег-Нови на Елаборат процјене утицаја на животну средину за извођење радова на ископавању морског дна и одлагање ископаног материјала у зони луке наутичког туризма (марине) у Кумбору, Општина Херцег-Нови, које је урадио "Медикс" д.о.о. из Подгорице.

Обавјештење (.pdf)


 
31.12.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се за пројекат аутоелектричарскe занатскe радњe, чији је носилац Марковић Ненад, утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, на катастарској парцели бр. 432 КО Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 26.12.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се за пројекат аутомеханичарске радионице у Каменарима, чији је носилац Балић Максим из Каменара, утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину, на кат.парц.бр.90/2 К.О.Јошице, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 02.12.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се носиоцу пројекта, ДОО "YU FAMILY" из Херцег-Новог, утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за аутопраону и вулканизерски сервис, на кат.парц.бр. 98/2 К.О. Суторина, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


29.10.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се  утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за ауто- перионицу „Монза“ у Бијелој на кат.парц.бр. 435 К.О. Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


29.10.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за Самосталну вулканизерску радњу „САБИ“, на кат.парц.бр. 54 К.О.Ђеновићи, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 29.08.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се, носиоцу пројекта - „М:ТЕЛ" д.о.о из Подгорице, даје сагласност на  Елаборат процјене утицаја на животну средину за радио-базну станицу  „ ХН 08 ХОТЕЛ ДЕЛФИН“, чија се реализација планира на дијелу кат.парц.581/1 КО Бијела у Бијелој , Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


21.08.2014.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење број: УПИ-551/16 од 19. јула 2014. године, којим је дата сагласност Јавном предузећу за управљање морским добром Црне Горе из Будве на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу и уређење плаже на локацији Ђеновићи код "Мула Војводића", на кат.парц.бр. 647, уз катастарску парцелу бр.672 КО Ђеновићи, Општина Херцег-Нови, који је за потребе носиоца урадио "ЕКОБОКА ПРОЈЕКТ" д.о.о. Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


19.08.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се носиоцу пројекта, а.д. Црногорски телеком из  Подгорице, утврђује да је за  Базну станицу мобилне телефоније „Забрђе“ која се налази на дијелу кат.парц.бр.692 К.О.Забрђе, Општина Херцег-Нови,  потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


19.08.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се носиоцу пројекта, а.д. Црногорски телеком из  Подгорице, утврђује да је за  Базну станицу мобилне телефоније „Шпањола“ која се налази на дијелу кат.парц.бр.1720 К.О.Топла, Општина Херцег-Нови,  потребна процјена утицаја на животну средину.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


05.08.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се носиоцу пројекта, Таузовић Ненаду из Бијеле, даје сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат Киоск са боксовима за прање возила, чија се реализација планира на кат.парц.442  К.О.Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


21.07.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се носиоцу пројекта, „МТЕЛ“ доо из Подгорице,   утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за изградњу Базне станице мобилне телефоније „ХН 08 Хотел Делфин-Бијела“, на дијелу  кат.парц.бр.581/1 К.О. Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


09.07.2014.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење број: 02-УПИ-134/22 од 30.06.2014. године, којим је дата сагласност предузећу "Азмонт Инвестментс" д.о.о. Херцег-Нови на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу луксузних туристичких вила у Кумбору, а који је урадио "Медиx" д.о.о. из Подгорице.

Рјешење (.pdf)


30.06.2014.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење број: 02-УПИ-205/18 од 25.06.2014. године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу хотела са пет звјездица на урбанистичким парцелама број УП 90 и УП 91 КО Кумбор, Општина Херцег-Нови, који је урадио "Medix" доо из Подгорице.

Рјешење (.pdf)


24.06.2014.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење број: 02-УПИ-815/7 од 17.06.2014.год, којим се утврђује да предузећу- „Wireless Montenegro” д.о.о. из Подгорице, Ул. 19. Децембра бб, није потребна процјена утицаја на животну средину за базну станицу „Жвиње“ у Општини Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)

 


24.06.2014.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење број: 02-УПИ-813/7 од 17.06.2014.год, којим се утврђује  да предузећу - „Wireless Montenegro” д.о.о. из Подгорице, Ул. 19. Децембра бб,  није потребна процјена утицаја на животну средину за базну станицу „Луштица“ у Општини Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


23.06.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се носиоцу пројекта, Министарству саобраћаја и поморства Црне Горе - Управа поморске сигурности Бар,  даје сагласност на Елаборат  процјене утицаја на животну средину за « Инфраструктурне објекте за инсталацију радарске и антенске опреме у оквиру пројекта ВТМИС-а » у склопу програма ИПА/11,за успоставу надзора поморског саобраћаја, на локацији катастарске парцеле, број 988 К.О. Забрђе, на полуострву Луштици, Општина Херцег-Нови, који је за потребе носиоца пројекта, урадио Д.О.О. ЕКО-ЦЕНТАР из Никшића.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


19.06.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење да је потребна процјена утицаја на животну средину  за пројекат самоуслужна аутопраона у Бијелој, чија се изградња планира на кат.парц.бр. 442 К.О. Бијела, Општина Херцег-Нови, чији је носилац Таузовић Ненад из Бијеле.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


18.06.2014.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење број: 02-УПИ-204/19 од 13.06.2014. године којим је дата сагласност предузећу "Азмонт Инвестментс" д.о.о. Херцег-Нови на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу марине са 250 везова у Кумбору, а који је урадио "Медиx" д.о.о. из Подгорице.

Рјешење (.pdf)


05.06.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се, носиоцима пројекта - „Puerto Novo LTD“ Будва и Zhuperina Elene из Будве, даје сагласност на  Елаборат процјене утицаја на животну средину за уређење плаже-купалишта и изградњу понте, на кат.парц.бр. 1/1 К.О. Росе на Луштици, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


05.06.2014.

Агенција за заштиту животне средине обавјештава да је носиоцу пројекта, предузећу: "Азмонт Инвестментс" д.о.о. из Херцег-Новог, донијето рјешење, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу стамбено-пословних објеката, апарт хотела и гаражног простора са 900 паркинг мјеста, на урбанистичким парцелама број УП42 до УП89 КО Кумбор, Општина Херцег-Нови, који је за потребе Носиоца пројекта урадио "Medix" д.о.о. из Подгорице.

Рјешење (.pdf)


29.04.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину, за обављање занатске  дјелатности замјене пластичних и стаклених дјелова на аутомобилима у СЗР „ФОРД“,  на кат.парц 423/3 КО Топла у Херцег-Новом,  у својини предузетника   Радуловић  Дејана.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


15.04.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење којим је дата сагласност на  Елаборат о процјени утицаја базне станице мобилне телефоније „ Хотел Металург“ на животну средину,  на локацији „Хотел Металург“-Игало (кровни дио зграде), на дијелу кат.парц.бр.619  К.О. Топла , Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


11.04.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење да је потребна процјена утицаја на животну средину за постављање и изградњу привременог објекта "Инфраструктурни објекти за инсталацију радарске и антенске опреме у оквиру пројекта ВТМИС-а", на кат.парц.бр. 988 К.О. Забрђе, на Обоснику на Луштици, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)

Рјешење (.pdf)


 

 19.03.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине донио је Рјешење да је потребна процјена утицаја за уређење плаже и изградњу понте на Росима.

Обавјештење и Рјешење (.pdf)


31.1.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава  заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта, Никчевић Љубици из Херцег-Новог, донијето Рјешење којим је дата сагласност на Елаборат  процјене утицаја на животну средину за Пословни објекат – самоуслужну праону  (I фаза изградње стамбено пословног објекта), К.О.Топла, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење и Рјешење (.pdf)


31.1.2014.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, донио је Рјешење којим се даје сагласност на Елаборат о процјени утицаја на  животну средину уређеног  купалишта  у захвату Урбанистичког пројекта „Жагер-хотелски комплекс “, на  УП бр.4 која се састоји од   кат.парц. 1589, 1590, 1591, 1592  К.О.  Бијела, Општина Херцег-Нови.

Обавјештење (.pdf)
Рјешење (.pdf)


21.1.2014.

Секретаријат за просторно планирање и изградњу Општине ХерцегНови донио је Одлуку о непредузимању израде стратешке процјене утицаја на животну средину простора у захвату Урбанистичког пројекта комплекса мјешовите намјене "ВИЛДОР“ у Игалу, укупне површине од 1,83 хектара.

Одлука (.pdf)

30.12.2013.

Агенција за заштиту животне средине  је донијела Рјешење број 02 -УПИ – 86/24 од 30.12.2013. одине којим је дата сагласност Општини Херцег-Нови на Елаборат процјене утицаја на животну средину за изградњу санитарне депоније "Дубоки До". Изградња санитарне депоније се планира на урбанистичкој парцели УП1, коју чине катастарске парцеле број 660 и 661, као и дјелови катастарских парцела број 662, 659 и 665/2 КО Жлијеби и катастарске парцеле број  1465, 1469, 1470 и 1471, као и дјелови катастарских парцела број 1466/2, 1473 и 1474 КО Убли, у захвату Локалне студије за санитарну депонију "Дубоки До“, Општина Херцег-Нови, који је урадило Предузеће "Екобока пројект“ д.о.о. из Херцег-Новог.

Рјешење (.pdf)


27.12.2013.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је фирми АД Црногорски телеком из Подгорице, Рјешењем brој 02-4-353-65/2013 дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину на Пројекта изградње базне станице мобилне телефоније "ТКЦ Х-Н“ на згради поште у Херцег-Новом, на кат.парц.бр.1245/3 К.О.Топла, Општина Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


25.12.2013.

Из Секретаријата за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештавају да је Агенција за заштиту животне средине донијела Рјешење број 02-УПИ-1311/25 од 23.12.2013. године којим је дата сагласност предузећу "Приморје" а.д. из Тивта на Елаборат процјене утицаја на животну средину реконструкције хотела Центар, КО Топла, општина Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


20.12.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта, Црногорском телекому А.Д. из Подгорице, донијето Рјешење број 02-4-353-33/2013  од 18.12.2013.године, којим је дата сагласност на  Елаборат о процјени утицаја  на животну средину  базне станице мобилне телефоније "Каменари" Херцег-Нови, чија се реализација планира на локацији Каменари - кров Основне школе, дијелу кат.парц.бр.61  К.О.Јошице, Општина Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


18.12.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта донијето Рјешење број: 02-4-353-64/2013 од 13.12.2013.године, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину за Радио базну станицу мобилне телефоније "Дебели бријег" на локацији  објект МУП-а, Општина Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


18.11.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општине Херцег-Нови обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта донијето Рјешење број: 02-4-353-67/2013 од 14.11.2013.године, којим се утврђује да није потребна процјена утицаја на животну средину за изградњу породичне стамбене зграде на подручју уже зоне санитарне заштите изворишта Опачица, чија се реализација планира на К.О.Кути у Зеленици, Општина Херцег-Нови.

Рјешење (.pdf)


13.11.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носицу пројекта, доо "Politropus Alternative" из Тивта донијето Рјешење број: 02-4-353-70/2013 од 13.11.2013.године којим се утврђује да је потребна процјена утицаја на животну средину за  изградњу уређеног купалишта у захвату УП "Жагер-хотелски комплекс".

 
Рјешење
(.pdf)


22.10.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је за Пословни објекат - самоуслужна праона (I  фаза изградње стамбено пословног објекта),чија се реализација планира на кат.парц.782/1 К.О.Топла, Општина Херцег-Нови, потребна процјена утицаја на животну средину.

Рјешење
(.pdf)


7.10.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта, "Модеста гроуп" ДОО из Херцег-Новог, донијето Рјешење број: УПИ-718/24  од  30.09.2013.године, којим је дата сагласност на  Елаборат процјене утицаја на животну средину за пројекат издрадње Постројења за сакупљање, транспорт и обраду опасног отпада – отпадних возила на катастарској парцели брпј 6512 КО Суторина, Игало, Општина Херцег-Нови, коју је спровела Агенција за заштиту животне средине.

Рјешење (.pdf)


24.9.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта, ДОО МТЕЛ-у из Подгорице, донијето Рјешење број: 02-4-353-39/2013  од  24.09.2013.године, којим је дата сагласност на  Елаборат процјене утицаја на животну средину за Радио базну станицу мобилне телефоније "ХН17СИТНИЦА", чија се реализација планира на дијеловима кат.парц.3833/1 и 3822/1  К.О.Крушевице, Општина Херцег-Нови.
Рјешење (.pdf)


18.07.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је констатовао да захтјев носиоца пројекта Црногорски телеком а.д. из Подгорице за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Базну станицу мобилне телефоније на локацији "Хотел Металург“ у Игалу садржи податке за одлучивање и донио рјешење да је потребна процјена утицаја на животну средину . (преузми)

15.07.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је констатовао да захтјев носиоца пројекта Црногорски телеком а.д. из Подгорице за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Радио базну станицу мобилне телефоније "ДЕБЕЛИ БРИЈЕГ“садржи податке за одлучивање и донио рјешење да је потребна процјена утицаја на животну средину . (преузми)

15.07.2013.

Секретаријат за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине обавјештава заинтересовану јавност да је констатовао да захтјев носиоца пројекта Црногорски телеком а.д. из Подгорице за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за Базну станицу мобилне телефоније "ТКЦХЕРЦЕГ НОВИ“  садржи податке за одлучивање и донио рјешење да је потребна процјена утицаја на животну средину . (преузми)

 


17.06.2013.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је  носиоцу пројекта ДОО "МТЕЛ", донијето Рјешење број: 02-4-353-22/2013  од 17.06.2013.године, којим се утврђује да је, за Радио базну станицу мобилне телефоније "ХН17Ситница", чија се реализација планира на дијеловима кат.парц.3833/1 и 3822/1 К.О.Крушевице, Општина Херцег-Нови, потребна процјена утицаја на животну средину. (преузми)


17.06.2013.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је  носиоцу пројекта Шушић Милутину, донијето Рјешење број: 02-4-353-26/2013  од 17.06.2013.године, којим је утврђено да није потребна процјена утицаја на   животну средину за  пројекат изградње породичног стамбеног објекта, на кат. парцели број 3086/1 К.О. Кути у Херцег Новом (преузми)


25.02.2013.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је  носиоцу пројекта Цркви Свете Тројице,   донијето Рјешење број: 02-4-353-1/2013  од 25.02.2013.године, којим је утврђено да није потребна процјена утицаја на   животну средину за  пројекат реконструкције парохијалног дома у постојећим габаритима, на кат. парцели број 55 К.О. Кути у Херцег Новом (преузми)

01.02.2012.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је  носиоцу пројекта Милији Лазовићу,   донијето Рјешење број: 02-4-353-55/2012  од 01.02.2013.године, којим је утврђено да није потребна процјена утицаја на   животну  за  пројекат изградње   породичне сатмбене зграде са економским објектом сеоског газдинства, на кат.парц 87/1 КО Кути  у Херцег Новом. (преузми)


07.08.2012.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је  носиоцу пројекта, A.Д.Црногорском Телекому из Подгорице, донијето Рјешење број: 02-4-353-16/2012  од 07.08.2012.године, којим је дата сагласност на   Елаборат процјене утицаја на животну пројекта изградње Радио-базне станице мобилне телефоније "Драгомир" , на кат.парц. 699/2 КО Сасовићи у Зеленици ,Општина Херцег -Нови, који је за потребе носиоца пројекта урадио Институт "Сигурност" д.о.о. из Подгорице. (преузми)


24.02.2012.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је  носиоцу пројекта,  Друштву за телекомуникације "М:ТЕЛ" ДОО донијето Рјешење број: 02-4-353-23/2011  од 20.02.2012.године, којим је дата сагласност на   Елаборат процјене утицаја на животну  за радио-базну станицу " Бијела ХН 08" , на дијелу кат.парц. 1012/1 КО Бијела ,Општина Херцег -Нови, који је за потребе носиоца пројекта урадио „ЛАРС ФИРЕ “ ДОО из Подгорице. (преузми)

12.12.2011.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је  носиоцу пројекта,  Друштву за телекомуникације "М:ТЕЛ" ДОО донијето Рјешење број: 02-4-353-22/2011  од 12.12.2011.године, којим је дата сагласност на   Елаборат процјене утицаја на животну  за радио-базну станицу " Хотел Металург ХН 12" , на дијелу кат.парц. 619 КО Топла ,Општина Херцег-Нови, који је за потребе носиоца пројекта урадио „ЛАРС ФИРЕ “ ДОО из Подгорице. (преузми)


19.09.2011.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је  носиоцу пројекта, „ ЈП „ЧИСТОЋА“ Херцег Нови , донијето Рјешење број: 02-4-353-12/2011  од 16.09.2011.године, којим је дата сагласност на   Елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта за Рециклажни центар у Мељинама, на дијелу кат.парц. 1980/1 КО Топла ,Општина Херцег Нови, који је за потребе носиоца пројекта урадио „Биро за урбанизам и пројектовање“ ДОО из Херцег Новог. (преузми)

7.6.2010.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је носиоцу пројекта, Кабинету Предсједника  општине Херцег-Нови, донијето рјешење број 02-4-353-61/2009 од  7.6.2011. године којим се даје сагласност  на Елаборат процјене утицаја на животну средину Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), чија је реализација планирана  на дијелу кат.парц.бр.1981/1  К.О.Топла у Мељинама, Општина Херцег-Нови. (преузми)


20.09.2010.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је за Кабинет предсједника  општине Херцег Нови, донијето рјешење број 02-4-353-61/2010 од  20.09.2010.године којим се одбија захтјев за давање сагласности  на Елаборат процјене утицаја на животну средину Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ),чија је реализација планирана  на дијелу кат.парц.бр.1981/1  К.О.Топла у Мељинама,Општина Херцег Нови,који је за потребе носиоца пројекта урадио ЈУ Институт за развој и истраживања у области заштите на раду- Завод за Екологију из Подгорице.(преузми)


20.09.2010.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је за Мориц Неђељка, донијето рјешење број 02-4-353-54/2010 од  20.09.2010.године којим је утврђено да није потребна израда Елабората  процјене утицаја на животну средину за пројекат  изградње „Пољопривредног објекта - уљара“ на Луштици. (преузми)


02.09.2010.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је за Косовић Миливоја, донијето рјешење број 02-4-353-51/2010 од  02.09.2010.године којим је утврђено да није потребна израда Елабората  процјене утицаја на животну средину пројекта изградње пословног објекта са намјеном стовариште грађевинског материјала и складиште са канцеларијским простором . (преузми)


25.06.2010.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је за Анискин Микхаила, донијето рјешење број 02-4-353-37/2010 од  25.0362010.године којим је утврђено да није потребна израда Елабората  процјене утицаја на животну средину пројекта  реконструкције стамбено-пословног објекта. (преузми)


25.03.2010.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је за ЈП „Морско добро“ из  Будве, донијето рјешење број 02-4-353-11/2010 од  25.03.2010.године којим је утврђено да није потребна израда Елабората  процјене утицаја на животну средину пројекта  Конструктивне санације каменог моста код Цитаделу Херцег Новом. (преузми)

 18.05.2009.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је за ДОО „SATURNUS“ из  Херцег Новог , донијето рјешење број 02-4-353-34/2008 од 23.03.2009.године којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта изградње привременог пословног  објекта  са намјеном АУТОПРАОНЕ  на кат.парц.бр.76/2 К.О.Поди у Мељинама,Општина Херцег Нови,који је за потребе носиоца пројекта урадило Друштво за пројектовање и инвестиције доо„ARHIJAS“  из  Херцег Новог. (преузми)


18.05.2009.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је за ДОО „COMPANY D.A.J.M.I.“ из  Херцег Новог,донијето рјешење број 02-4-353-18/2008 од 18.05.2009.године којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта изградње Пословног  објекта  са намјеном АУТОЦЕНТАР на кат.парц.бр.6015 К.О.Суторина,Општина Херцег Нови,који је за потребе носиоца пројекта урадило Друштво за пројектовање,инжињеринг,консалтинг и трговину „MAJAART & TO“из Подгорице. (преузми)

08.09.2008.

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је за ДОО „REBRACOMMERCE“ из  Херцег Новог , донијето рјешење број 02-4-353-16/2008 од 08.09.2008.године којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта изградње привременог пословно-производног објекта ФАРМЕ КОКА НОСИЉА на катастарској парцели број317  К.О.Камено, који је за потребе носиоца пројекта урадило предузеће „Medix“д.о.о. из   Подгорице. (преузми)