grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

в.д. Директор:

звање:
тел. /фаx:  580-947
е-адреса:

e-адреса управе: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 


 Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 20

Управа локалних јавних прихода врши послове управе који се односе на:


  -Припрема прописа којима се утврђују локални јавни приходи (порези, прирези, таксе и накнаде) и анализирању ефеката примјене тих прописа у циљу предлагања одговарајуће фискалне политике; припрему информативних и других стручних материјала за предсједника општине, Скупштину и главног администратора, припрему стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских прописа и аутентична тумачења општинских прописа у овој области;
     -Утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода (пореза, приреза такса и накнада) и то: пореза на непокретности, приреза порезу на доходак физичких лица, локалне комуналне таксе, боравишне таксе, члански допринос за правна и физичка лица у складу са прописима из области туризма, накнада за коришћење општинских и некатегорисаних путева у складу са прописом Општине Херцег Нови, накнада за уређење градског грађевинског земљишта и других локалних јавних прихода у складу са законом, анализу степена и ефеката остварених прихода у циљу дефинисања одговарајуће фискалне политике, вођење електронског регистра пореских обвезника и редовно усаглашава стање регистра са регистром непокретности који води државни орган за некретнине, прописивање облика и садржаја пореске пријаве и вођење пореског књиговодства, спровођење поступка принудне наплате локалних јавних прихода (хипотека, залога, забрана преноса новчаних средстава преко рачуна обвезника, наплате пореске обавезе из новчаних средстава обвезника, наплата дуговања из имовине обвезника, вршење инспекцијског надзора у области локалних јавних прихода које Општина остварује у складу са посебним законима и општинским одлукама (локални порези, таксе, доприноси, накнаде) у складу са надлежностима из Закона о инспекцијском надзору, Закона о пореској администрацији и посебним прописима, доношење рјешења о предузимању мјера инспекцијског надзора у складу са законом, припремање периодичних извјештаја и информације о степену реализације локалних јавних прихода, обезбјеђивање функционалног јединственог информационог система за област локалних јавних прихода и обезбјеђивање мониторинга у овој области, обезбјеђивање тачности и ажурног вођења евиденције свих наплаћених локалних јавних Прихода као и ненаплаћених прихода;
-Вођење првостепеног поступка о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода у складу са законским, подзаконским прописима и општинским прописима;
     - Анализу остварених прихода и ефеката предузетих мјера;
- Подношење прекршајних налога за прекршаје прописане прописима;
     - Припрему извјештаја и информација о степену реализације локалних јавних прихода за предсједника општине, главног администратор аи Скупштину општине
- Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга;
- Вршење и других послова из надлежности.

Управа локалних јавних прихода врши послове управе кроз двије организационе јединице, и то:
   1. Одељења за утврђивање локалних јавних прихода
   2. Одјељења за инспекцијски надзор.

 Одјељење за инспекцијски надзор Управе локалних јавних прихода преузима управне мјере и радње у складу са законом.