logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Секретаријат за просторно планирање и изградњу

Секретарка: Марина Секулић

звање: Спец. Сци. Архитектуре

тел/фаx: 031 322- 640

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса :Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу, Oбјављен дана 09.02.2018. године

 

Измјене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу, Oбјављен дана 20.07.2018. године

 

 

 

 

 

 


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 43/16 од 13.10.2017)


Члан 15

Секретаријат за просторно планирање и изградњу врши послове управе који се односе на:

 •      Израду прописа из области просторног планирања и уређења простора, грађевинског земљишта и грађевинарства, прописа о нормативима и стандарда за нужне радове на заједничким дијеловима стамбене зграде;

 •      Припремне послове на изради и доношењу локалних планских докумената, спровођење поступка стратешке процјене утицаја на животну средину,  израду програма уређивања простора Општине, вођење документационе основе о простору, вођење информационог система о простору, вођење евиденције о простору, вођење евиденције о издатим условима за уређење простора, објектима изведеним супротно планској документацији и других евиденција;

 •      Издавање извода или смјерница из планске документације, урбанистичко-техничких услова, одобрења за изградњу и реконструкцију објеката, употребну дозволу за објекте, доношење рјешења о рушењу објеката, спровођење поступка легализације бесправних објеката;

 •      Вођење управног поступка за претварање заједничких и посебних дијелова зграде у стан или пословни простор;

 •    Издавање одобрења за изградњу помоћних објеката и постављање јавних чесми и фонтана, утврђивање услова и издавање одобрења за локацију сталних паркиралишта, одређивање локација за постављање споменика, спомен обиљежја и скулптура;

 •      Сачињавање извјештаја о стању уређења простора и других информативних и стручних материјала за Скупштину и предсједника општине, сарадњу са државним органима у поступку израде планских докумената;

 •      Подношење годишњег извјештаја главном администратору о рјешавању управних ствари из своје надлежности, поступку обезбјеђивања учешћа грађана у вршењу јавних послова, остваривању принципа транспарентности објављивањем аката на сајту Општине, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја о остваривању функције Секретаријата;

 •      Достављање планске документације органу локалне управе надлежном за послове имовине ради пописа и евиденције непокретности од општег интереса којима располаже Општина (грађевинског земљишта у оквиру генерално урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације) и других локалних добара од општег интереса чији попис и евиденција Законом или другим прописом није стављена у надлежност другим органима;

 •      Достављање планске документације органу локалне управе надлежном за послове развоја предузетништва ради пописа и евиденције локалних добара од општег интереса којима располаже Општина (пољопривредног, водног, шумског земљишта и шума које нису обухваћене посебном шумском основом а у оквиру генерално урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације);

 •      Управни надзор над радом Агенције за изградњу и развој Херцег Новог доо;

 •      Рјешавање по захтјеву за слободан приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата;

 •      Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.