logo
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора

Начелница: Марија Андрић

звање: Спец. Сци. правних наука

тел/факс: 031/321-919; 031/321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора, Објављено дана 12.02.2018. године

Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службе комуналне полиције и инспекцијског надзора, Објављено дана 25.05.2018. године

 

 


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег- Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 009/16 од 16.02.2016)

Члан 21

Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора обезбјеђује комунални и инспекцијски надзор кроз два сектора, и то:


1. Сектор комуналне полиције
2. Сектор за инспекцијски надзор

Сектор комуналне полиције врши послове којима се обезбјеђује:

 • Комунални надзор и одржава комунални ред у областима: снабдијевања водом, пречишћавања отпадних вода; одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, изградње, одржавања и коришћења депонија, уређивања и одржавања пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, одржавања улица, саобраћајница и других јавних површина и јавне расвјете; изградње, одржавања и коришћења локалних путева, саобраћајних ознака и сигнализације, превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси и ванредног превоза, паркирања на јавним паркиралиштима, изградње, одржавања и коришћења мостова, јавних објеката и регулације и одржавања ријечних корита, постављања привремених, помоћних и монтажних објеката привременог карактера, становања у стамбеним зградама, држања кућних љубимаца, заштите од буке у животној средини; употребе симбола Општине, контроле радног времена; одржавања кафилерија и у другим областима у којима Општина врши сопствене послове у складу са законом;

 • Издавање прекршајних налога и покретање прекршајног поступка у обављању повјерених послова државне управе из надлежности Управе полиције који се односе на премјештање возила;

 • Пружање помоћи у извршењима одлука надлежних органа локалне управе и јавних служби у складу са законом;

 • Давање мишљења у поступку издавања сагласности на употребу акустичних и електрокустичних уређаја;

 • Припрему информативних и других стручних материјала из своје надлежности за Скупштину, предсједника општине и органе локалне управе;

 • Припрему годишњег извјештаја за Главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, остваривању принципа транспарентности, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја у остваривању његове функције координирања рада локалне управе;

 • Друге послове из дјелокруга комуналног надзора, у складу са законом и другим прописима.

Сектор за инспекцијски надзор врши послове којима се обезбјеђује:

 • Инспекцијски надзор у областима: јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада; изградње, одржавања и коришћења депонија; уређивање и одржавање пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвјете, општинских и некатегорисаних путева и улица, саобраћајних ознака и сигнализације; превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, ауто-такси и ванредног превоза; постављања привремених, помоћних и монтажних објеката привременог карактера; становања у стамбеним зградама, држања кућних љубимаца, заштите од буке у животној средини, употребе симбола Општине, контроле радног времена; одржавања кафилерија, управљања водама јавног водоснабдијевања, прикупљања, пречишћавања и испуштања отпадних вода и прикупљања и испуштања атмосферских вода и другим областима у складу са посебним прописима;

 • Инспекцијски надзор у обављању повјерених послова државне управе из надлежности Управе полиције који се односе на премјештања возила, изузев послова издавања прекршајног налога и покретања прекршајног поступка.

 • Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора врши и послове који се односе на :

 • Слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;

 • Припрему информација о планираним и реализованим активностима органа и њихово достављање надлежној служби ради објављивања у медијима;

 • Припрему годишњег извјештаја за Главног администратора о рјешавању управних ствари из своје надлежности, остваривању принципа транспарентности објављивањем прописаних аката на wеб сајту Општине, сарадњи са невладиним организацијама и других извјештаја у остваривању његове функције координирања рада локалне управе;

 • Припрему информативних и других стручних материјала из своје надлежности за Скупштину, предсједника општине и органе управе;

 • Попис и евиденција покретних ствари које служба користи за остваривање својих функција (опрема, превозна средства и сл.), у складу са законом којим се уређује државна имовина; достављање те евиденције у електронској форми органу локалне управе надлежном за послове имовине са свим промјенама насталим у току године;

 • Друге послове из свог дјелокруга, у складу са законом и другим прописима.