grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званични интернет портал

Локална управа

Објављен Јавни позив за прикупљање понуда за избор суинвеститора за изградњу објекта мјешовите намјене у центру Игала

NSL mapa investicijaОпштина Херцег Нови објављује Јавни позив за избор суинвеститора на изградњи објекта у зони мјешовите намјене у центру Игала.

Локација предвиђена за изградњу је урбанистичка парцела која се састоји од кат.парц. 545/8 к.о.Топла, у захвату Просторно урбанистичког плана Општине Херцег Нови за период до 2030.године – ГУР Игало („Сл.лист ЦГ“-оп.проп. бр. 52/18, 4/19). Мјешовита намјена на овој локацији подразумијева индекс покривености 0,4, индекс заузетости 1,2 и максимално до 3 надземне етаже, са могућношћу изградње подземне етаже за потребе гаражирања.

Детаљни услови су одређени урбанистичко-техничким условима број: 02-3-350-UPI-800/2019 од 05.09.2019.године који су саставни дио Јавног позива.
Како је одређено Јавним позивом који је расписала Комисија за спровођење јавног шпозива, учешће у заједничкој изградњи лица која су евидентирана као корисници и учесници у заједничкој изградњи је земљиште за изградњу које је процијењено на износ од 1.250.000,00 еура. Учешће у заједничкој изградњи заинтересованог понуђача су сви трошкови који се односе на реализацију пројекта, закључно са укњижбом објекта подобног за употребу.
Право учешћа на јавном позиву имају сва правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију са понудом и доказом о уплаћеном депозиту.
Рок за подношење понуда је 25.05.2020. године до 9 часова на Грађанском бироу Општине Херцег Нови. Све понуде пристигле након тог датума и времена на Грађански биро Општине Херцег Нови ће се сматрати неблаговременим.
Уз документацију којом се доказује испуњеност услова за учешће и доказ о плаћеном депозиту, понуда треба да садржи: идејно рјешење планираног мјешовитог објекта које мора да подразумијева употребу материјала високог квалитета, понуђену површину изграђеног објекта и подземне етаже које морају бити у складу са условима Јавног позива, као и предложени рок изградње објекта, који од дана закључења уговора до предаје објекта подобног за употребу не може бити дужи од двије године.
Отварање понуда ће се одржати дана 25.05.2020.године у 10 часова у сали Општине Херцег Нови, а могу присуствовати понуђачи или њихови пуномоћници.
Како стоји у Јавном позиву, прворангирани понуђач је дужан у року од осам дана од проглашења за прворангираног да приступи закључењу уговора са сукорисницима. Приликом закључења уговора ће се детаљно дефинисати питања која се односе на пројекат и извођење радова, те бити приложене све потребне лиценце ученика у тим поступцима.
Више детаља о условима за учешће на јавном позиву, доказивању испуњености услова, критеријумима за бодовање, садржини понуде и начину достављања, као и урбанистичко-техничке услове можете прочитати и преузети испод текста.

Јавни позив

Урбанистичко - технички услови

Ближа обавјештења по основу овог Јавног позива се могу добити на телефон: 031-321-052, локал 256 и 268.

 

testimonials icon

 Ваше мишљење нам је важно!

 vodic
Водич кроз поступке

 

zahtjev i orasci simbol
    Захтјеви и обрасци

 

konkursi

 Огласи и конкурси