На основу члана 42и. став 5. Закона о туристичким организацијама ("Сл. лист РЦГ" бр. 11/04 и 46/07) и члана 36. став 1. тачке 3. и 9. Статута Општине Херцег Нови ("Сл. лист РЦГ - општински прописи", бр.: 15/04, 31/06 и 14/07), Скупштина општине Херцег Нови, на сједници одржаној дана 29.07.2008. године, донијела је

 

ОДЛУКА

 

о начину и роковима плаћања туристичке таксе

 

("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 26/08 од 26.08.2008)

 

Члан 1.

     Овом одлуком утврђује се висина, начин и рокови обрачунавања и плаћања туристичке таксе коју плаћају сва домаћа и страна физичка лица која у туристичком мјесту "А" категорије на територији општине Херцег Нови, посједују секундарну стамбену јединицу намјењену за одмор.

 

Члан 2.

     Обвезник плаћања туристичке таксе је свако физичко лице које је власник секундарне стамбене јединице на дан 1. јануара године за коју се утврђује обавеза туристичке таксе.

     Секундарном стамбеном јединицом, у смислу ове одлуке, сматра се некретнина (апартман, стан, или кућа) коју користи за одмор и рекреацију власник, његова породица и гости, а која не представља стално мјесто боравка власника некретнине ни чланова његове уже породице.

 

Члан 3.

     Висина годишњег износа туристичке таксе утврђује се као производ броја кревета у секундарној стамбеној јединици, износа боравишне таксе у општини, процјењеног броја дана попуњености секундарне стамбене јединице у току године и коефицијента 0,5.

     Број кревата у секундарној стамбеној јединици утврђује се у складу са стандардом 15м2 - 1 кревет.

     Процијењени број дана попуњености утврђује се на 45 дана у календарској години.

     Коефицијент 0,5 представља коефицијент умањења износа боравишне таксе.

 

Члан 4.

     Средства остварена наплатом туристичке таксе усмјеравају се:

- 40% за финансирање локалне самоуправе Општине Херцег Нови,

- 40% за финансирање Туристичке организације Општине Херцег Нови, и

- 20% за финансирање Националне туристичке организације.

 

Члан 5.

     Обавеза по основу туристичке таксе се утврђује рјешењем надлежног пореског органа локалне управе, на основу евиденције која се води за обрачун пореза на непокретности.

 

Члан 6.

     Обавеза туристичке таксе утврђена рјешењем доспијева за плаћање у року од 10 (десет) дана од дана достављања рјешења.

 

Члан 7.

     Новчаном казном од двоструког до десетоструког износа минималне зараде у Црној Гори казниће се за прекршај физичко лице ако не плати туристичку таксу у прописаној висини и утврђеном року.

 

Члан 8.

     На сва питања која нијесу посебно уређена овом одлуком (жалбени поступак, принудна наплата, камата.) примјењиваће се закон којим је уређен порески поступак.

 

Члан 9.

     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Црне Горе - општински прописи".

 

   

 Број: 01-3/29-08

     Херцег Нови, 29. јул 2008. г.

 

     Скупштина општине Херцег Нови

     Предсједник,

др Предраг Анђелић, с.р.