Zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu

Uz zahtjev se prilaže:

1. Tri primjerka Elaborata u pisanoj formi i jedan u elektronskom obliku

2. Rješenje o utvrđivanju potrebe procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat

3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi u iznosu od 50,00 eura, u skladu sa tarifnim brojem 27. Odluke o lokalnim administrativnim taksama (Sl. List CG - opštinski propisi, br/11, 29/13, 08/14)

FaLang translation system by Faboba