grbHNnew
Opština Herceg-Novi
Zvanična internet prezentacija

Potpredsjednici Opštine

Potpredsjednici opštine:

 - Vesna Samardžić, MSc turizma

 - Miloš Konjević, dipl. menadžer

Biografije:

 - Vesna Samardžić, rođena 5.10.1979. godine u Kotoru. Osnovnu školu završila u Risnu, a srednju turističku školu u Herceg Novom. Diplomirala, a nakon toga i magistrirala na Univerzitetu Crne Gore - Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, u Kotoru 2012. godine.
Od 2001. do 2009. godine radila kao sekretar u Mjesnoj zajednici Baošići. Nakon toga, do 2013. i od 2016. do 2017. bila zaposlena kao Koordinator za mjesne zajednice u Opštini Herceg Novi. Od 2013. do 2015. i od 2017. do danas bila sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu.
U periodu od 2012. do 2019. pohađala 13 obuka iz oblasti društvenih djelatnosti, Ipa programa prekogranične saradnje, socijale i socijalnog stanovanja. Učestvovala u studijskoj posjeti Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Sudžuu, Kina 2008. u okviru međunarodnog tehničkog treninga o zaštiti životne sredine u trajanju od 45 dana.
Objavila naučne radove: „Značaj hidrografskih resursa za održivi turistički razvoj Crne Gore“, VII Međunarodni naučni skup Mediteranski dani Trebinje 2012, Turizam: izazovi i mogućnosti – Turistička privreda i povezane teme, str. 343-351, Tematski zbornik ISBN 978-86-7329-096-6, COBISS.BH-ID 2222360, (štampano izdanje), Trebinje i „Hidrografski resursi kao determinanta održivog turističkog razvoja“, Zbornik radova VIII Majske konferencije o strategijskom menadžmentu MKSM012, str. 759-767, ISBN 978-86-80987-96-5 (štampano izdanje), Bor.
Član SNP Crne Gore od 2000.god., član Glavnog odbora i Izvršnog odbora SNPCG, potpredsjednik Opštinskog odbora SNP, bila  odbornik u lokalnom parlamentu u 2 mandata.

- Miloš Konjević, rođen 12.08.1977.godine u Kotoru. Diplomirao je poslovni menadžment na fakultetu u Beogradu i stekao zvanje menadžera. Svoj radni staž započeo je 1997.godine od kad radi u više privatnih firmi. Od 2005.godine je privatni preduzetnik i suvlasnik je dva ugostiteljska objekta. U periodu od 2012/13 bio je upravnik Sportskog centra Igalo 2013-2015, predsjednik OFK Igalo 2015-2016, volontirao je u Agenciji za izgradnju i razvoj Herceg Novi. Biran je u Skupštinu Opštine u tri mandata. Oženjen je i otac dva sina.

 


Nadležnosti

Izvod iz Statuta Opštine Herceg-Novi ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 001/19 od 09.01.2019.)

Član 89

Potpredsjednik Opštine

Opština ima dva potpredsjednika.

Član 90

Potpredsjednik Opštine prati rad organa lokalne uprave i javnih službi u oblastima za koje ga zaduži predsjednik opštine i stara se o sprovođenju politika u tim oblastima.
Potpredsjednik Opštine koga odredi predsjednik Opštine zamjenjuje predsjednika Opštine u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja funkciju, u okviru ovlašćenja koja mu predsjednik povjeri.
Mandat potpredsjednika traje koliko i mandat predsjednika Opštine.
Izuzetno, u slučaju prestanka mandata predsjednika Opštine, potpredsjedniku Opštine koga odredi Skupština da vrši funkciju predsjednika Opštine, mandat traje do izbora novog predsjednika Opštine, u skladu sa zakonom.

Član 91

Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran razrješenjem, podnošenjem ostavke i po sili zakona.

Član 92

Potpredsjednik Opštine može biti razrješen prije isteka mandata ukoliko poslove koje mu povjeri predsjednik Opštine ne obavlja u skladu sa zakonom.
Potpredsjednik Opštine može podnijeti ostavku, o čemu obavještava predsjednika Opštine.
Potpredsjedniku Opštine prestaje mandat po sili zakona u slučajevima utvrđenim za prestanak mandata po sili zakona predsjedniku Opštine.