grbHNnew
Oпштина Херцег-Нови
Званична интернет презентација

Локална управа

Годишњи план издавања енергетских дозвола за 2019 годину

  • четвртак, 19 септембар 2019 10:48

zgradaohnУ складу са Законом о енергетици („Службени лист“ ЦГ“, број 5/16 и 51/17) поступак за издавање енергетске дозволе покреће се подношењем захтјева за издавање енергетске дозволе од стране привредног друштва, правног или физичког лица, односно предузетника, у складу са Годишњим планом који доноси Скупштина Општине Херцег Нови. Енергетска дозвола се издаје на начин и у поступку, као и на основу процјене испуњености критеријума утврђених Законом о енергетици.

Годишњи план, који доноси Скупштина Општине Херцег Нови, припрема Секретаријат за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност у складу са Стратегијом развоја енергетике, Акционим планом и акционим планом коришћења енергије из обновљивих извора. Имајући у виду да закон предвиђа да се захтјеви за издавање енергетске дозволе могу поднијети само на основу Годишњег плана, даном доношења плана створиће се законски услови за издавање енергетских дозвола, по условима и према динамици предвиђеним планом.

Енергетска дозвола издаје се на период од 2 године, а овај период се може продужити на захтјев имаоца дозволе , најдуже за годину дана.

Процедура за добијање енергетске дозволе за изградњу енергетских објеката до 1 МW представља поједностављену процедуру ауторизације изградње енергетских објеката мале инсталисане снаге, а која је утврђена Законом о енергетици. Енергетски објекти се граде у складу са законом којим се уређује изградња објеката и уређење простора и техничким прописима, уз претходно прибављену енергетску дозволу, без спровођења поступка јавног надметања.

На основу члана 80 став 3 Закона о енергетици (“Службени лист ЦГ” број 5/16) Министарство економије донијело је Правилник о садржају захтјева за издавање енергетске дозволе и садржају регистра енергетаких дозвола.
Општина Херцег Нови – Секретаријт за комуналне дјелатности, екологију И енергетску ефикасност преузео је образце “О-3” и “О - 4” .

Узимајући уобзир чињеницу да је Црна Гора близу остваривања Националног циља од 33% произведене енергије из обновљивих извора у бруто финалној потрошње енергије,Општина Херцег Нови овим Планом предвиђа могућност издавања нових енергетских дозвола за изградњу енергетских објеката за производњу електричне енергије у 2019 години, по основу захтјева који се тичу постављање соларних панела, изградњу објекта за дистрибуцију топлотне енергије за даљинско гријање и/или хлађење или индустријску употребу.

Правилник можете погледати на http://hercegnovi.me/rss/usvojeni-planovi-akcija