zgradaohn2022Општина Херцег-Нови објављује јавни позив за давање у закуп пословног простора – бифеа у згради Општине Херцег-Нови, катастарски евидентираног као пословни простор у првој етажи подрума, ПД 14, површине 72 m2, у објекту бр.1 на кат.парц. 1245/2 уписаној у ЛН 494 к.о.Топла.

Пословни простор се издаје у закуп на период од пет година, са могућношћу продужења уговора на период до пет година без поновног јавног оглашавања, уколико уговорне стране буду сагласне око битних елемената уговора и према цијени закупа која тада буде процијењена према важећим тржишним параметрима.

Пословни простор се издаје по почетној цијени од 260 еура мјесечно, односно 3 120 еура годишње без урачунатог ПДВ-а.

Поред закупа, закупац је дужан плаћати и пропорционални дио утрошене електричне енергије и воде, према фактури коју ће мјесечно достављати надлежни орган локалне управе.

Уговор о закупу се закључује за потребе служења хране и пића запосленима и странкама у Општини Херцег-Нови те за потребе протокола.

Обавеза закупца је и да цјеновник одобри закуподавац, да цијене буду ниже од комерцијалних и да не могу бити увећане без претходне писмене сагласности закуподавца, под пријетњом раскида уговора.

Уговори о закупу ће посебно дефинисати обавезу закупца да пословни простор одржава у исправном стању и да закупнину плаћа мјесечно, до 5. у мјесецу за текући мјесец, односно да прва закупнина буде плаћена при закључењу уговора, а свака следећа до 5-ог у мјесецу за текући мјесец.

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 50 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег-Нови број: 510-208-95 уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.

Рок за пријаву је закључно са 05.04.2024. године до 14.00 часова док траје пријем писама на Грађанском бироу Општине Херцег-Нови за тај дан. Све пријаве пристигле на Грађански биро Општине Херцег-Нови након тог времена ће се сматрати неблаговременим.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу:

ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ“

Регистрација учесника за јавно надметање ће се одржати 10.04.2024.године у 8.30 часова у просторијама Дирекције за имовину и заступање.

Јавно надметање ће се одржати 10.04.2024.године са почетком у 9.00 часова, у присуству пријављених и регистрованих учесника. Надметање ће водити комисија именована од стране предсједника Општине.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива могуће је добити на број телефона: 031-321-052, локал 607 или непосредно у кацеларијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег-Нови, у вријеме пријема странака.

Потребну документацију и остале услове погледајте ОВДЈЕ.

logoTO