parcela na ZvinjamaКомисија за спровођење поступка продаје Општине Херцег Нови расписала је Јавни позив за продају земљишта на Жвињама путем јавног надметања – аукције.

Пријаве је могуће предати закључно са 9. октобром 2023. године до 14:00 часова.
Предмет продаје је катастарска парцела 5962/27 к.о. Суторина у нарави неплодно земљиште површине 22 917 м2, уписана у ЛН 172 к.о. Суторина, са правом својине Црне Горе и правом располагања Општине Херцег Нови.
Почетна цијена продаје износи 1.146.000,00 еура
Катастарска парцела се продаје ради изградње локалног објекта од општег интереса - спортских објеката на Жвињама, у складу са Одлуком о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса - спортских објеката на Жвињама (Сл. лист ЦГ- оп.проп.40/21).
Купац- инвеститор је обавезан да о свом трошку у складу са Одлуком о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса - спортских објеката на Жвињама предвиди и површине за саобраћај. Поред интерних саобраћајница у склопу комплекса, Инвеститор је у обавези да пројектује и изведе о свом трошку у склопу своје УП и саобраћајницу која ће имати јавни карактер и која ће омогућити несметан пролаз и комуникацију сусједних катастарских парцела кат.парц.5766/1, 5767/2, 5767/3, 5767/1, 5768/2 и 5770 к.о.Суторина са јавним путем катастарски означеним као кат.парц. 5984 к.о. Суторина.
Рок за привођење намјени локације је пет година од закључења уговора;
Обилазак локације заинтересована лица могу обавити дана 5. октобра 2023. године у присуству чланова комисије.
Пријаве за јавно надметање се, са свом потребном документацијом, подносе у затвореној коверти Општини Херцег Нови, Комисији за спровођење јавног надметања са назнакон „ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ БРОЈ 1/23 – НЕ ОТВАРАЈ“.
Пријаве се подносе на Грађанском бироу Општине Херцег Нови, закључно са 9. октобром 2023. године до 14:00 часова.
Све пријаве пристигле на Грађански биро Општине Херцег Нови након тог времена ће се сматрати неблаговременим.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се сматрају неважећим.

Регистрација учесника ће се обавити у згради Општине Херцег Нови, Трг Маршала Тита бр. 2, у Великој сали 13. октобра 2023. године у 9:00 часова, а потом и јавно надметање чији је почетак планиран у 11:00 часова.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива могу се добити у службеним просторијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака.

Јавни позив расписан је на основу члана 29, 34 и 40 Закона о државној имовини (Сл.лист ЦГ 21/09, 40/11), члана 5, 9 и 10 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини (Сл.лист ЦГ 44/10), члана 5 и 11 Уредбе о продаји акција и имовине путем јавне аукције (Сл.лист РЦГ 20/04), Одлуке о продаји кат. парц. 5962/27 к.о. Суторина (Сл.лист ЦГ-оп.проп.29/23), те рјешења предсједника Општине Херцег Нови број: 01-1-018-УПИ-1516/23 од 10. јула 2023. године.

Детаље јавног позива погледајте ОВДЈЕ.