kuciceNSL05122023Из Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег Нови инфомишу да је објављен јавни позив за давање у закуп типских монтажних кућица за потребе угоститељских и продајних услуга путем јавног надметања.

Закуп се односи на период од 20. децембра до 3. марта 2024. године, односно током новогодишњих и Празника мимозе, на локацијама поред Омладинског парка у Игалу и у Парку Бока у центру града.

Право учешћа на јавном надметању имају предузетници и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на јавном надметању“.

Уз понуду, заинтересована лица су дужна доставити:
-личне податке (Извод из Централног регистра привредних субјеката за домаћа, односно доказ о регистрацији надлежног органа матичне државе страног понуђача за страна лица и контакт телефон),
-овјерену пуномоћ уколико понуђач не учествује лично у поступку надметања (оригинал или овјерена копија),
-доказ у уплаћеном депозиту из претходног члана, који за правна лица мора бити уплаћен са жиро рачуна тог правног лица,
-број жиро рачуна за враћање уплаћеног депозита,
-потврду издату од Управе локалних јавних прихода Општине Херцег Нови да нема дуговања према Општини Херцег Нови.

У понуди и на коверти је потребно навести за коју локацију и објекат се понуда подноси, са редним бројем локације и тачним описом. Уколико једно лице жели да достави понуде за више локација, за сваку се доставља посебна понуда. Увид у скице распореда кућица заинтересовани могу обавити у Секретаријату за просторно планирање и изградњу Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака.

Рок за подношење понуда је 8. децембар 2023.године.

Понуде се достављају у затвореним ковертама на адресу:
ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ (са назнаком „ПРИЈАВА ЗА НАДМЕТАЊЕ ЗА ЗАКУП ТИПСКИХ МОНТАЖНИХ КУЋИЦА ЗА ПОТРЕБЕ УГОСТИТЕЉСКИХ И ПРОДАЈНИХ УСЛУГА ПОД РЕДНИМ БРОЈЕМ – НЕ ОТВАРАЈ), закључно са 8. децембром 2023.године до 14.00 часова док траје пријем писама у Градјанском бироу Општине Херцег Нови.

Јавно надметање - аукција ће се одржати 11. децембра 2023.године са почетком у 8.30 часова у великој сали Општине Херцег Нови у присуству пријављених и регистрованих учесника.
Надметање ће водити Комисија коју је именовао предсједник Општине Херцег Нови.

Регистрација учесника ће се обавити 11. децембра 2023.године у великој сали Општине Херцег Нови са почетком у 8:15 часова, а присуство је обавезно.

Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање Општине Херцег Нови у вријеме пријема странака (7.30-11.00 часова) и путем е- маила: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Јавни позив