zgradaohn2022Дирекција за имовину и заступање Општине Херцег Нови објавила је први Јавни позив за давање у закуп непокретности у згради бр.1 и бр.3 на кат.парц.270 КО Кумбор путем јавног надметања, на период од годину дана од дана потписивања уговора о закупу, и то:

- ПД 1 - Дом културе у приземљу стамбено-пословне зграде бр.1 површине 100м2;
- ПД 2 – Школа за основно образовање на првом спрату страмбено-пословне зграде бр.1 површине 120м2;
- ПД 2 - Пословни простор органа локалне управе на првом спрату Зграде Мјесне заједнице бр.3 површине 72м2;
- ПД 3 - Пословни простор органа локлане управе на другом спрату Зграде Мјесне заједнице бр.3 површине 64м2, по почетној цијени у износу од 800,00 еура мјесечно, односно 9.600,00 еура за читав период трајања закупа која цијена се плаћа одмах по закључењу уговора о закупу.
Предметне непокретности се дају у закуп за потребе обављања образовне дјелатности. Заинтересована лица могу извршити увид у предметне просторе сваког радног дана.
Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица, која доставе благовремену и комплетну документацију и доказ о уплаћеном депозиту у износу од 100,00 еура на жиро рачун Главног трезора Општине Херцег Нови, број: 510-208-95, уз напомену да се уплата врши на име „депозита за учешће на тендеру“.
Рок за подношење понуда је 18.08.2022.године. Пријаве се достављају у затвореним ковертама на адресу: ОПШТИНА ХЕРЦЕГ-НОВИ, ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ И ЗАСТУПАЊЕ (са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗГРАДИ БР.1 И БР.3 НА КАТ.ПАРЦ.270 КО КУМБОР – НЕ ОТВАРАЈ), закључно са 18.08.2022.године, до 14,00 часова док траје пријем писмена у Градјанском бироу Општине Херцег Нови.
Регистрација учесника ће се обавити 19.08.2022.године у Великој сали Општине Херцег Нови са почетком у 8:45 часова, а јавно надметање - аукција ће се одржати истог дана, са почетком у 9 часова у Великој сали Општине Херцег Нови у присуству пријављених и регистрованих учесника за надметање.
Ближа обавјештења по основу овог јавног позива се могу добити на телефон: 031-321-052 локал 257 или непосредно у канцеларијама Дирекције за имовину и заступање у згради Општине Херцег Нови, у вријеме пријема странака.
О условима и потребној документацији за пријаву, више у тексту Јавног позива.