zgradaohn2022У циљу креирања Локалног акционог плана за младе за 2024. годину, чије је доношење предвиђено националном Стратегијом за младе за период 2023-2027. и Акционим планом за 2023-2024. годину, Секретаријат за културу и образовање објављује јавни позив свим заинтересованим невладиним организацијама на територији општине Херцег Нови за предлагање представница/ка за учешће у радној групи поводом израде Локалног акционог плана за младе за 2024. годину.

На основу оперативних циљева из националне Стратегије за младе, усвојене на сједници Владе 19. октобра 2023. године, Локалним акционим планом дефинисаће се активности које се могу реализовати у сарадњи са невладиним организацијама.
Стратегијом су предвиђена сљедећа четири оперативна циља, а невладине организације су позване да своје представнике делагирају за креирање активности у сљедећим областима:
Стратегијом су предвиђена сљедећа четири оперативна циља, а невладине организације су позване да своје представнике делегирају за креирање активности у сљедећим областима:
-развој одрживог система услуга за подршку младима у процесу њихове транзиције у одрасло доба – Активности у области унапређења омладинског рада, неформалне едукације, промоције програма мобилности за младе;
-стварање услова да младу буду активни грађани и грађанке, укључени у креирање и спровођење јавних политика – Активности у области унапређења механизама за подршку иницијативама младих,учествовања у доношењу одлука и развоју заједнице;
-унапређење положаја младих, кроз међуресорни приступ;
-унапређење нормативно-институционалног оквира за спровођење омладинске политике.
Рок за подношење пријава за учешће у радној групи за израду Локалног акционог плана је 15 дана од дана обављања јавног позива. Невладина организација је дужна да пријаву поднесе на пописаном обрасцу који чини саставни дио Јавног позива.
Пријаве се подносе у писаној форми са назнаком назива органа (Секретаријат за културу и образовање) којем се пријава доставља на шалтерима у ул. Трг Маршала Тита бр. 2 (зграда Општине Херцег Нови) у затвореној коверти са натписом – ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА (не отварати).

Представник невладине организације мора бити пунољетно лице са најмање 3 године искуства у области спровођења омладинске политике.
На основу поднијетих пријава, Секретаријат за културу и образовање као орган локалне самоуправе задужен за креирање и спровођење омладинске политике, сачиниће листу представника невладиних организација за учешће у радној групи.

Пријавни образац за израду Локалног акционог плана за младе