zgradaohn2024Секретаријат за културу и образовање Општине Херцег Нови расписао је Конкурс за расподјелу средстава из Буџета Општине Херцег Нови опредијељених за изадавачку дјелантост у 2024. години.

На конкурсу могу учествовати физичка и правна лица која имај пребивалиште у Црној Гори, односно која су у Црној Гори регистрована за обављање дјелатности из области културе, осим невладиних организација, Јавних установа и других субјеката чији се рад финансира из буџета Општине. Пријаву на конкурс кандидати су дужни поднијети у пројектној форми уз пратећу документацију наведену у формулару.
Средства која ће буџетом Општине за 2024.г. обезбиједити за издавачку дјелатност, расподјељују се првенствено пројектима који на најбољи начин испуњавајусљедеће критеријуме:
-умјетнички квалитет и значај за развој културе,
-референце реализатора,
-допринос развоју мултинационалних и мултикултуралних вриједности,
-доприноси подстицају међународног дијалога и развоју партнерства,
-међународна афирмација црногорске културе,
-допринос очувању традиције и културне баштине,
-афирмација перспективних талената,
-допринос афирмацији стваралаштва лица са инвалидитетом,
-остваривост буџета пројекта и обезбијеђеност услова за његову реализацију,
-допринос очувању локалних традиција и наслеђа,
-допринос афирмацији посебног карактера локалног културног амбијента и локалног културног стваралаштва.
Средства из буџета Општине може се суфинансирати пројекат највише до 50% износа укупних средстава потребних за његову реализацију. Изузетно, пројекат од нарочитог значаја за Општину може се суфинансирати у износу већем од 50% од износа укупних средстава потребних за његову реализацију.
Пријаве са попратном документацијоми пројектном формом подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса. Пројектну форму у електронској верзији учесници конкурса могу преузети на веб сајту Општине.
О достављеним уредним пријавама одлучиваће комисија формирана од стране Секретаријата за културу и образовање у року од 30 дана од дана закључивања конкурса.
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати ( непотпуним пријавама сматрају се оне које нису достављене у прописаној пројектној форми и уз које није приложена прописана пратећа документација).
Пријава на конкурс са прилозима доставити на адресу: Општина Херцег Нови, Секретаријату за културу и образовање, Трг Маршала Тита 2, 85340 Херцег Нови, са назнаком: „Пријава на конкурс за издавачку дјелатност“, или непосредно предајом на грађанском бироу Општине Херцег Нови, на истој адреси.