velika sala SOHNПредсједник Скупштине општине Херцег Нови, Иван Отовић заказао је 20. редовну сједницу локалног парламента, за 30. мај са почетком у 10 сати, са дневним редом:

1. Предлог Завршног рачуна Буџета Општине Херцег Нови за 2023. годину;

2. Предлог Одлуке о социјалном становању;
3. Предлог Одлуке о доношењу Локалног програма социјалног становања Општине Херцег Нови за период 2024-2025. године;
4. Предлог Одлуке о партиципацији превоза ученика у градском, приградском и међуградском саобраћају;
5. Предлог Одлуке о субвенцији трошкова боравка дјеце у ЈПУ „Наша радост“ у Херцег Новом;
6. Предлог Одлуке о успостављању сарадње и братимљењу Општине Херцег Нови са градом Источно Сарајево;
7. Предлог Одлуке о успостављању сарадње и братимљењу Општине Херцег Нови са Градском општином Сопот;
8. Предлог Одлуке о измјенама Одлуке о мјесним заједницама;
9. Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о коначном регулисању права и обавеза на изградњи објекта и регулацији потока Пијавица („Сл. лист ЦГ – општински прописи, бр. 11/15);
10. Предлог Одлуке о измјени Одлуке о одређивању локације за привремено складиштење неопасног грађевинског и зеленог отпада на територији Општине Херцег Нови („Сл. лист ЦГ – општински прописи“ бр. 1/18, 6/20 и 18/22);
11. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу „Водовод и канализација“ Херцег Нови („Сл. лист ЦГ - општински прописи“ број 29/13, 8/15, 17/15 и 27/17);
12. Предлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о регулисању друмског саобраћаја на територији Општине Херцег Нови („Сл. лист ЦГ – оп. проп.“ бр. 46/22, 3/24);
13. Предлог Одлуке о давању претходне сагласности на Одлуку Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Паркинг сервис Херцег Нови“ Херцег Нови, бр. 03-1-277/2024 од 08.03.2024. године;
14. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – примарног канализационог колектора за насеље Њивице - од пумпне станице „Ушће“ до хотела „Иберостар“;
15. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – 10 кВ кабловског вода од постојеће СТС 10/0,4 кВ „Забрђе“ до планиране ДТС 10/0,4 кВ „Забрђе“, на локацији која се састоји од кат. парцела бр. 690, 990, 151/1, све К.О. Забрђе, Општина Херцег Нови;
16. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – 10 кВ кабловског вода од ТС 35/10 кВ „Клинци“ до СТС 10/0,4 кВ „Забрђе“, на локацији која се састоји од кат. парцела бр. 240/2, 240/4, 233, 1566, све К.О. Росе, кат. парцела бр. 690, 990 све К.О. Забрђе, Општина Херцег Нови;
17. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – ДТС 10/0,4, 1x630 кВА „Ђурићи“ са 10 кВ прикључним кабловским водом, на локацији која се састоји од кат. парцела бр. 389, 398, 400, све К.О. Јошица, кат. парцела бр. 1052, 1030, све К.О. Бјелске Крушевице;
18. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – 10 кВ кабловски вод ТС 10/0,4 кВ „Крашићи ИИ/2“ – СТС 10/0,4 кВ „Петровићи“ – дионица од тачке А до СТС 10/0,4 кВ „Петровићи“, Херцег Нови, на локацији која се састоји од кат. парцела бр. 990, 122/1, све К.О. Забрђе, Општина Херцег Нови;
19. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – каблирање дијела далековода 35 кВ, ТС 35/10 кВ Топла – ТС 35/10 кВ Игало и ТС 35/10 кВ Топла – ТС 110/35 кВ Поди, на локацији која се састоји од кат. парцела бр. 2631/14, 2631/23, 2631/24, 2631/25, све К.О. Топла, Општина Херцег Нови;
20. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – водоводни подсистем за снабдијевање са водом потрошача који гравитирају у првој висинској зони на простору Бијеле;
21. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно грађење локалног објекта од општег интереса – локалног пута на Луштици, на локацији која се састоји од дијелова кат. парцела бр. 1650/14, 1650/18, све К.О. Радованићи, Херцег Нови;
22. Предлог Одлуке о утврђивању локације за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – локалног пута на Луштици, на локацији која се састоји од дијела кат. парцеле бр. 1650/1 К.О. Радованићи, Херцег Нови;
23. Предлог Одлуке за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – каблирање дијела далековода 35 кВ, ДВ ТС 35/10 кВ Бијела – од ЧР стуба бр. 1 до ЧР стуба бр. 2, на локацији кп 301/3, 298/1, 323/1, све К.О. Бијела, Херцег Нови;
24. Предлог Одлуке за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – надземни пролаз – пасарела у Баошићима, на лоакцији кп 726/1, 778, 781, 748, све К.О. Баошићи, Херцег Нови;
25. Предлог Одлуке за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – канализационе инфраструктуре у Баошићима, на локацији кп 404/1 К.О. Баошићи, Херцег Нови;
26. Предлог Одлуке за постављање односно изградњу локалног објекта од општег интереса – водоводне мреже за насеља Требесин, Камено, Мокрине, Крушевице и Врбањ;
27. Извјештај о раду предсједника Општине и органа и служби локалне управе за 2023. годину;
28. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о реализацији програма обављања комуналних дјелатности са билансом стања и успјеха ДОО Водовод и канализација Херцег Нови за 2023. годину;
29. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о реализацији програма обављања комуналних дјелатности са билансом стања и успјеха ДОО Чистоћа Херцег Нови за 2023. годину;
30. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о реализацији програма обављања комуналних дјелатности са билансом стања и успјеха ДОО Комунално стамбено Херцег Нови за 2023. годину;
31. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о реализацији програма обављања комуналних дјелатности са билансом стања и успјеха ДОО „Друштво за изградњу водоводне и канализационе инфрастраструктуре у Општини Херцег Нови“ Херцег Нови за 2023. годину;
32. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о реализацији програма обављања комуналних дјелатности са билансом стања и успјеха ДОО Паркинг сервис Херцег Нови за 2023. годину;
33. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о раду са финансијским извјештајем ДОО Спортски центар Игало;
34. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о раду са финансијским извјештајем ДОО Агенција за изградњу и развој Херцег Новог;
35. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о раду са финансијским извјештајем ДОО Агенција за заштиту и развој Орјена;
36. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о раду са финансијским извјештајем ДОО Агенција за управљање градском луком Шквер;
37. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о раду са финансијским извјештајем ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови;
38. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о раду са финансијским извјештајем ЈУ Музеј и галерија;
39. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о раду са финансијским извјештајем ЈУК Херцег фест;
40. Предлог Закључка о усвајању Годишњег извјештаја о раду са финансијским извјештајем ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови.
41. Одборничка питања и одговори.

Материјали за 20. редовну сједницу СОХН