Уз захтјев је потребна следећа документација:

Документација потребна за подношење  захтјева за добијање одобрења за улазак возила у зоне са посебним режимом саобраћаја

 а) за возила власника или снабдјевача трговина, угоститељских објеката и других правних и физичких лица које имају сједиште односно обављају дјелатност унутар зоне са посебним режимом саобраћаја

дужни су уз захтјев приложити следеће:

-          доказ о регистрацији да обавља пословну дјелатност;

-      Уговор о пословној сарадњи с трговином, угоститељским објектом или другим правним и физичких лицем које имају сједиште односно обављају дјелатност унутар зоне са посебним режимом саобраћаја;

-          копија саобраћајне дозволе;

-       административна таксаза возила власника и снабдјевача трговина, угоститељских објеката и других правних или физичких лица које имају сједиште, односно обављају дјелатност унутар зоне са посебним режимом саобраћаја 10,00 € по возилу / мјесечно;

-       административна таксаза власнике возила који имају закупљене тезге на градској (зеленој) пијаци - 50,00 € по возилу / годишње.

б) за власнике возила који имају пребивалиште унутар зоне са посебним режимом саобраћаја

дужни су уз захтјев приложити следеће:

-          увјерење о пребивалишту издато од стране МУП-а и јавне управе;

-          фотокопија саобраћајне дозволе;

-          овјерено пуномоћје за управљање возилом које није преведено на новог власника

-          административна такса за власнике возила који имају пребивалиште унутар зоне са посебним режимом саобраћаја 3,00 € по возилу / годишње;

в) за инвеститоре за извођење грађевинских радова унутар зоне са посебним режимом саобраћаја

дужни су уз захтјев приложити следеће:

-          доказ о власништву објекта или грађевинску дозволу, уколико се изводе радови за које је потребна грађевинска дозвола;

-          копија саобраћајне дозволе;

-          уговор о извођењу радова уколико се радови обављају путем трећег лица;

-          административна такса за инвеститоре за извођење грађевинских радова унутар зоне са посебним режимом саобраћаја 10,00 € по возилу на дан;