в.д. Секретар : Владислав Велаш

звање: дипломирани геодетски инжењер

тел: 031 321-052

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу, Објављен дана 12.03.2024. године

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу, Oбјављен дана 06.10.2023. године


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу, Oбјављен дана 16.06.2022. године


Извјештај о раду за 2018. годину и Програм уређења простора Општине Херцег Нови за 2019. годину Секретаријата за просторно планирање и изградњу


Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 14 

Секретаријат за просторно планирање и изградњу врши послове управе који се односе на:

- Израду прописа о уређење и финансирању грађевинског земљишта;
- Припремне послове на изади и доношењу урбанистичких пројеката, односно доношења и локалних планских докумената по скраћеном поступку у складу са Законом као и учешће у поступку израде планског документа у складу са Законом;
- Издавање урбанистичко техничких услова, издавање грађевинске и употребне дозволе за изградњу и реконструкцију објеката из надлежности Општине по започетим поступцима; издавање одоборење за грађење и употребу објекта од општег интереса; издавање одобрења за постављање односно грађење помоћних објеката;
- спровођење поступка легализације бесправних објеката у складу са Законом, вођење евиденције бесправних објеката на основу података Катастра односно Геопортала, систематизација и утврђивање листе бесправних објеката, за које није поднијет захтјев за легализацију односно не испуњавају услове за легализацију;
- Израду прописа о нормативима и стандардима за нужне радове на заједничким дјеловима стамбене зграде, вођење управног поступка за претвање заједничких и посебних дијелова зграде у стан или пословни простор;
- Припрема програма привремених објеката, утврђивање техничког - естетских услова, технички преглед, издавање одобрење за постављање и употребу монтажних објеката привременог карактера, издавање одобрења за постављање односно градјење и уклањање објеката привременог карактера,
- Утврђивање услова и издавање одобрења за изградњу приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом;
- Достављање планске докуменације органу локалне управе надлежном за послове имовине ради пописа и евиденције других локлалних добара од општег интереса којима располаже општина (грађевинског земљишта у оквиру генерално урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације) и других локалних добара од општег интереса чији попис и евиденција Законом или другим прописом није стављена у надлежност другим органима;
- Достављање планске документације органу локалне управе надлежном за послове развоја предузетништва ради пописа и евиденције локалних добара од општег интереса којима располаже Општина (пољопривредног, водног, шумског земљишта и шума које нису обухваћене посебном шумском основом а у оквиру генерално урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације);
- Припрему извјештаја и информација из надлежности;
- Припрему извјештаја и информација о стању у области за коју је надлежан, као и припрему информативних и других стручних материјала за скупштину, предсједника Општине и главног администратора;
- Управни надзор над радом “Агенције за изградњу и развој Херцег Новог” д.о.о. Херцег Нови;
- Рјешавање по захтјеву за слободан приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата;
- Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.