в.д. Секретар : Владислав Велаш

звање: дипломирани геодетски инжењер

тел: 031 321-052, локал 215

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу, Oбјављен дана 16.11.2021. године

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за просторно планирање и изградњу, Oбјављен дана 30.10.2019. године

Извјештај о раду за 2018. годину и Програм уређења простора Општине Херцег-Нови за 2019. годину Секретаријата за просторно планирање и изградњу


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 30/18 од 24.08.2018, 10/19, 39/19)

Члан 14

 Секретаријат за просторно планирање и изградњуврши послове управе који се односе на:  
- Израду прописа који се односе на уређивање и финансирање грађевинског земљишта;  
- Припремне послове на изади и доношењу урбанистичких пројеката, односно доношења локалних планских докумената по скраћеном поступку у складу са Законом, учешће у поступку израде планског документа у складу са Законом; 
- Издавање урбанистичко техничких услова, издавање грађевнске и употребне дозволе за изградњу и реконструкцију објекта за које је надлежна општина у започетим поступцима;издавање одоборење за грађење и употребу објекта од општег интереса; издавање одобрења за постављање  односно грађење помоћних објеката; 
- спровођење поступка легализације бесправних објеката у складу са Законом, вођење евиденције бесправних објеката на основу података Катастра односно Геопортала, систематизација и утврђивање листе  бесправних  објеката,  за  које  није  поднијет  захтјев  за  легализацију  односно  који  нису  испунили услове за легализацију;  
- Израду прописа о нормативима и стандардима за нужне радове на заједничким дјеловима стамбене зграде, вођење управног поступка за претвање заједничких  и  посебних  дијелова  зграде  у  стан  или пословни простор;   
- Припрема  програма  привремених објеката, утврђивање техничког –естетских услова, технички преглед, издавање одобрење за постављање и употребу монтажних објеката привреног карактера, издавање   одобрења   за   постављање   односно   градјење   и   уклањање   објеката   привременог карактера,  
- Утврђивање услова и издавање одобрења за изградњу приступних рампи, лифтова и сличних објеката за приступ и кретање лица смањене покретљивости и лица са инвалидитетом;
- Достављање планске докуменације  органу локалне управе надлежном за послове имовине ради пописа   и   евиденције   других   локлалних  добара  од  општег  интереса  којима  располаже  општина (грађевинског земљишта у оквиру генерално урбанистичког плана, односно просторно урбанистичког плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације) и других локалних добара од општег интереса чији попис и евиденција Законом или другим прописом није стављена у надлежност другим органима;  
- Достављање  планске  документације  органу  локалне  управе  надлежном  за  послове  развоја предузетништва ради пописа и евиденције локалних добара од општег интереса којима располаже Општина (пољопривредног, водног, шумског земљишта и шума које нису обухваћене посебном шумском основом  а  у  оквиру  генерално  урбанистичког  плана,  односно  просторно  урбанистичког  плана, детаљног урбанистичког плана, урбанистичког пројекта и локалне студије локације);
- Припрему извјештаја  и инфорамција из своје надлежности; 
- Припрему  извјештаја  и  информација  о  стању  у  областиза  коју  је  надлежан,   као   и   припрему информативних  и  других  стручних  материјала  за  скупштину,предсједника  Општине    и    главног администратора;  
- Управни надзор над радом Агенције за изградњу и развој Херцег Новог доо;   
- Рјешавање по захтјеву за слободан приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата;
- Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.Ради  обезбјеђивања ефикасног, еконичног и ефективног  вршења послова из дјелокруга Секретаријата образују се у оквиру Секретаријата:   
1. Сектор за изградњу и легализацију објеката,    
2. Сектор за правне послове,   
3. Сектор за просторно планирање.