Одлуком о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ,утврђује се организација локалне управе Општине Херцег Нови, образују се органи локалне управе, оснивају посебне и стручне службе, утврђује њихов дјелокруг и начин рада, као и друга питања од значаја за организацију и рад локалне управе.

Локална управа Општине Херцег Нови врше послове утврђене Законом, Статутом Општине Херцег Нови и другим актима.

У вршењу послова из свог дјелокруга органи локалне управе доносе опште акте (правилнике, одлуке) и појединачне акте (рјешења).

Локална управа:

  • Извршава законе, друге прописе и општа акта;
  • Врши процјену анализе утицаја одлука и др.прописа (РИА) које доносе Скупштина и Предсједник Општине;
  • Израђује прописе које доноси Скупштина и Предсједник општине;
  • Врши управни надзор над извршавањем прописа и других аката;
  • Обезбједјује вршење послова од јавног интереса за локално становништво;
  • Рјешава у првостепеном управном поступку о правима и обавезама физичких лица, правних лица и других странака;
  • Одлучују о правним љековима корисника услуга од општег интереса;
  • Води јавне и друге евиденције прописане законом и општим актима Скупштине и Предсједника општине;
  • Врши и друге послове утврђене Законом, Статутом општине, одлукама и другим актима Општине;
  • Поред послова из става 1 овог члана органи локалне управа врше и послове државне управе који су јој пренесени Законом или повјерени прописом Владе Црне Горе.

Секретаријати су:

1. Секретаријат за културу и образовање,
2. Секретаријат за локалну самоуправу,
3. Секретаријат за друштвене дјелатности и међународну сарадњу,
4. Секретаријат за просторно планирање и изградњу,
5. Секретаријат за комуналне дјелатности,
6. Секретаријат за екологију и енергетску ефикасност,
7. Секретаријат за финансије,
8. Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције.

Дирекција је:

1. Дирекција за имовину и заступање

Управа је:

1. Управа локалних јавних прихода

Посебне службе су:

1. Служба комуналне полиције и инспекцијског надзора
2. Служба за заједничке послове
3. Служба заштите и спашавања
4. Служба за унутрашњу ревизију
5. Служба за израду и праћење усаглашености прописа

Стручне службе су:

1. Кабинет предсједника општине;
2. Служба главног администратора;
3. Служба главног градског архитекте;
4. Служба за јавне набавке.