в.д. Секретар: Дејан Радонић

звање: дипл. правник

тел/факс: 031/322-592

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови ("Сл. лист Црне Горе - општински прописи", бр. 16/11 од 13.05.2011)

Секретар Скупштине 

 

Члан 53

Скупштина има секретара.

Секретара именује Скупштина на предлог Предсједника Скупштине.

Мандат секретара Скупштине траје колико и мандат Скупштине.

Члан 54

Секретар Скупштине:

- стара се о обављању стручно - техничких и других послова у вези са сазивањем и одржавањем сједница Скупштине и њених радних тијела;

- координира рад радних тијела и о томе обавјештава Предсједника Скупштине;

- стара се о примјени одредаба закона, Статута, Пословника Скупштине и других аката којима се уређује начин рада Скупштине и њених радних тијела;

- прати реализацију Програма рада Скупштине и припрема извјештај о реализацији тог Програма;

- стара се и одговоран је за вођење записника, биљежења аудио и видео записа, и других питања од којих зависи основна реализација тока сједнице;

- руководи скупштинском службом;

- помаже предсједнику Скупштине у раду;

- стара се о остваривању права и дужности одборника;

- прима предлоге упућене Скупштини и усмјерава их другим органима и службама на упознавање и даљу обраду;

- организује и стара се о пословима протокола Скупштине;

- у сарадњи са другим органима и службама обезбјеђује услове и програм јавне расправе о питањима које Скупштина процесуира у складу са Статутом и Пословником;

- врши и друге послове одређене прописима, које му повјери Скупштина и предсједник Скупштине.

Члан 55

Секретар Скупштине се именује на основу јавног оглашавања.

За секретара Скупштине може бити именовано лице које има завршен правни факултет, положен стручни испит за рад у органима управе и најмање пет година радног искуства.

За свој рад и рад скупштинске Стручне службе, секретар је одговоран Скупштини и предсједнику Скупштине.

Члан 56

Секретар Скупштине може бити разрјешен дужности и прије истека мандата, уколико не обавља дужности сагласно члану 54. овог статута и у другим случајевима прописаним Законом.

Предлог подноси предсједник Скупштине или најмање једна трећина укупног броја одборника.

У поступку разрјешења секретар има право да се на сједници Скупштине изјасни о разлозима за које се тражи разрјешење.