Секретарка: Весна Самарџић

звање:

тел: 031//353-487

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за локалну самоуправу, Објављено дана 10.05.2022. године


Извјештај о резултатима јавне расправе на Нацрт Одлуке о остваривању права на социјално становање, 17.05.2024.

Програм рада Секретаријата за локалну самоуправу за 2024. годину, 07.02.2024.

Годишњи план и програм рада Секретаријата за локалну самоуправу за 2023. годину, 21.07.2023

Правилник о додјели једнократне помоћи за лијечење неплодности поступцима медицински потпомогнуте оплодње, 16.05.2023.

Одлука о приступању изради Нацрта локалног акционог плана социјалне и дјечје заштите за Општину Херцег Нови за период 2022-2026. годину, 04.05.2022.

Правилник о критеријумима и мјерилима за утврђивање цијене услуга у ЈУ ''Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју Херцег Нови'', 15.12.2021.

Локални акциони план у области инвалидности Општине Херцег Нови, 12.04.2021

Пословник о раду Комисије за утврђивање једнократне помоћи за породична домаћинства без прихода ради превазилажења последица епидемије заразних болести Covid-19, 14.05.2020

Извјештај о раду за 2023. годину Секретаријата за локалну самоуправу

Извјештај о раду за 2019. годину Секретаријата за локалну самоуправу


Матична служба

 Тел: 031/321-052 локал 207

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.   


 Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 12

Секретаријат за локалну самоуправу врши послове управе који се односе на:

- Праћење и унапријеђивање локалне самоуправе;
- Израду прописа који се односе на систем локалне самоуправе, израду прописа о мјесним заједницама и послове везане за оснивање и рад мјесних заједница, вођење регистара мјесних заједница, усклађивање и усмјеравање мјесних заједница у вршењу послова од непосредног и заједничког интереса за грађане, организацију и вршење стручних и административно-техничких послова за мјесне заједнице;
- Уређење односа и примјену прописа из области социјалне и дјечије заштите, обезбјеђење кућне његе и помоћи старим и инвалидним лицима, вођење евиденције о лицима која су у стању социјалне потребе, одлучује о остваривању права на једнократне новчане помоћи лицима у стању социјалне потребе која имају пребивалиште у Општини Херцег Нови, обезбјеђивање поклон пакетића за новорођенчад и друге видове накнаде дјеци које пропише Општина,
- Израду прописа у области социјалне и дјечије заштите, спровођење прописа из области социјалне и дјечије заштите, рјешавање о остваривању права из области социјалне и дјечије заштите, заштите старих и лица са инвалидитетом, контролу намјенског коришћења једнократне новчане помоћи и помоћи у кући, превенцију и сузбијање болести зависности, рјешавање у остваривању права из области борачко-инвалидске заштите, предузимање мјера за рјешавање питања расељених и интерно расељених лица са надлежним државим органима;
- Припрему информативних и других стручних материјала за Предсједника општине и Скупштину општине, стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости општинских одлука из дјелокруга рада Секретаријата;
- Вршење послова управног надзора, давање мишљења и припрему сагласности на Статут, Програм рада и правилник о унутрашњој систематизацији и организацији радних мјеста установама из области социјалне и дјечије заштите (ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама и тешкоћама у развоју);
- Поступак закључења брака, матични регистар књиге вјенчаних, издавање електронских и јавних исправа из регистра;
- Рјешавање у поступку по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата,
- Припрему извјештаја и информација о стању у области као и припирему других материјала за скупштину, предсједника општине и главног администратора;
- Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.