Секретарка:  Ана Замбелић Пиштало
звање: Професор српског језика и књижевности

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за културу и образовање, Објављено дана 06.03.2024. године


Одлука о измјени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за културу и образовање, 24.05.2022.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за културу и образовање, Објављено дана 18.02.2022. године


Извјештај о раду Секретаријата за културу и образовање за 2023. годину, Објављено дана 23.01.2024. године

Програма рада Секретаријата за културу и образовање за 2023. годину

Извјештај о раду Секретаријата за културу и образовање за 2022. годину, Објављено дана 20.02.2023. године

Одлука о суфинансирању пројекта издавачке дјелатности у 2022. години, Објављено дана 05.05.2022. године

Одлука о суфинансирању пројекта издавачке дјелатности у 2020. години, Објављено дана 21.09.2020. године

Одлука о суфинансирању пројекта издавачке дјелатности у 2019. години, Објављено дана 14.10.2020. године

Извјештај о раду за 2018. годину и План рада за 2019. годину Секретаријата за културу и образовање

Извјештај о раду за 2019. годину Секретаријата за културу и образовање

Програм рада за 2020. годину Секретаријата за културу и образовање


 Надлежности

Извод из Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 11

Секретаријат за културу и образовање врши послове управе који се односе на:
- Развој и унапређење културе, умјетничког стваралаштва, културних манифестација, библиотекарства, културно-умјетничког аматеризма, остваривање свих видова сарадње и заштите у области културе;
- Предлагање планова и програма развоја у областима културе (општински програм развоја културе);
- изада прописа ради стварања услова за рад установа културе чији је оснивач Општина, иницијативу за оснивање јавних установа у области културе (у позоришној, библиотечкој, музејској, кинематографској, археолошкој и другим областима), вршење послова управног надзора у вези са остваривањем права оснивача према установама из области културе (ЈУК Херцег Фест, ЈУ Градска библиотека и читаоница, ЈУ Градски музеј Мирко Комненовић и Галерија Јосип Бепо Бенковић), изради мишљења и сагласности на статут, програм рада и правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста јавних служби из области културе, изјашњење на извјештаје о раду јавних установа;
- Предлагање приоритета инвестиционих улагања у области културе и праћење реализације инвестиционих програма које финансира Општина, стварање услова за рад институција културе на нивоу општине, праћење и подстицање развоја и унапређења библиотечке, музејске, археолошке, кинематографске и позоришне дјелатности и других дјелатности из области културе и унапређивања издавачке дјелатности;
- Заштиту и очување културних добара од локалног значаја, вођење регистра културних добара од локалног значаја, чување, заштиту и одржавање спомен обиљежја, доношење Програма подизања спомен обиљежја и припрему и процјену анализе утицаја одлука и других прописа (РИА) које доноси Скупштина о подизању, измјени или уклањању спомен обиљежја, прати рад фондација и легата, води регистар сакралних објеката;
- Праћење стања у области јавног информисања и остваривања јавног интереса у овој области, развоја и унапређења медија, посебно локалних јавних емитера и обезбјеђивања приоритета инвестиционог улагања у области јавног информисања, вршење управног надзора над јавним сервисима који се баве пословима јавног информисања а чији је оснивач Општина Херцег Нови;
- Реализацију одлука Скупштине општине Херцег Нови о додјели стипендија ученицима и студентима као и вредновање и подстицај даљег школовања награђивањем талентованих ученика и студената, рјешавање по захтјевима за додјелу стипендија ученицима и студентима;
- Израду локалне стратегије за младе на основу претходно утврђених стварних потреба младих, припрему годишњег плана остваривања локалне стратегије за младе, сарадњу са надлежним органима Општине и органима државне управе ради обезбјеђивања услова за оснивање омладинских клубова, омладинских центара и слично, обезбјеђивање потпуних и правовремених информација младима о спровођењу омладинске политике, припрему извјештаја о реализацији омладинске политике;
- Утврђивање предлога мјера и мишљење у вези са информативним и другим материјалима установа културе чији је оснивач Општина који разматрају надлежни органи;
- Учествовање у припреми стручних мишљења по иницијативама за оцјену уставности и законитости општинских прописа из области из дјелокруга своје надлежности;
- Израда информативних и других материјала за Скупштину и предсједника општине и главног администратора,
- Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из дјелокруга Секретаријата;
- Вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.