Руководитељка Службе: Наташа Мусић Поткоњак

звање: дипл. правница

е-адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Службe за израду и праћење усаглашености прописа, Објављено дана 16.03.2022. године


Извјештај о раду за 2018. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2019. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2020. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2021. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Извјештај о раду за 2022. годину Службе за израду и праћење усаглашености прописа


Програм рада за 2020. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Програм рада за 2021. годину Службе за праћење усаглашености прописа

Програм рада Службе за израду и праћење усаглашености прописа за 2022. годину

Програм рада Службе за израду и праћење усаглашености прописа за 2023. годину


Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 26

Служба за израду и праћење усаглашености прописа врши послове који се односе на:

   - Давање правног мишљења о усклађености прописа које припремају органи локалне управе са законским и подзаконским актима и о њиховој међусобној усклађености;
   - Врши припрему и процјену анализе утицаја одлука и др.пропис (РИА) које доноси Скупштина и Предсједник општине;
   - Давање мишљења на одлуке и друге опште акте које доноси предсједник општине и Скупштина општине;
   - Давање сагласности на нацрте и предлоге општинских прописа;
   - Израду прописа и појединачних аката по налогу предсједника Општине или лица којег он овласти;
   - Координира рад и учествује у изради одлука и других прописа и аката из надлежности Општине;
   - Покретање иницијативе за измјену и допуну општинских прописа;
   - Праћење примјене Статута Општине Херцег Нови;
   - Информисање предсједника општине о усаглашености прописа и општих аката са Уставом и законом и усаглашености са законодавством Европске уније;
   - Предлагање предсједнику општине обустављање од извршења општих аката или појединих њихових одредби које нијесу у сагласности са Статутом и другим актима локалне самоуправе;
   - Иницијативе за оцјену уставности и законитости општих аката јавних предузећа и служби чији је оснивач Општина Херцег Нови;
   - Обавјештавање органа о пропустима код припреме нормативних аката;
   - Обезбјеђивање методолошког јединства, нормативно-техничке и језичке ваљаности, као и редиговање коначног текса нацрта, односно предлога одлука и других правних аката;
   - Рјешавање по захтјевима за слободан приступ информацијама из дјелокруга Службе;
   - Припрему информација, анализа и обављање других послова из свог дјелокруга.