Статутом Општине Херцег-Нови и Пословником Скупштине Општине Херцег-Нови дефинисан је институт "слободна столица" који омогућава представницима невладиних организација да активно учествују на сједницама Скупштине општине.

Извод из Пословника Скупштине Општине Херцег-Нови:

Члан 145

Учешће невладиног сектора у раду Скупштине и њеним радним тијелима остварује се на начин што предсједник Скупштине обезбјеђује невладним организацијама учешће њеног овлашћеног представника у расправи и претресу питања од интереса за невладине организације и локално становништво, без права одлучивања ("слободна столица").

Члан 146

Невладине организације које могу бирати представнике невладине организације и чији представници могу бити бирани за учешће по појединим тачкама дневног реда кроз институт "слободне столице" морају испуњавати сљедеће критеријуме:

- да је невладина организација регистрована најмање годину дана од дана пријављивања Служби Скупштине;

- да невладина организација има сједиште у Херцег-Новом;

- да је невладина организација у прошлој години: реализовала пројекте у вриједности изнад 5.000 еура или реализовала најмање један пројекат подржан од стране међународног донатора или учествовала у најмање једној кампањи или реализовала најмање двије једнократне акције или учествовала са конкретним предлозима у најмање 3 јавне расправе на нивоу локалне самоуправе;

- да невладина организација у својим актима има утврђен интерес за предметну област;

- да невладина организација има чланове који познају предметну тему и има чланове и сараднике са стручним референцама у одређеној области.

Невладине организације дужне су доставити Служби Скупштине одговарајућу документацију којом се потврђује испуњеност критеријума из става 1 овог члана.

Члан 147

Невладина организација која има интерес да учествује у раду Скупштине кроз институт "слободне столице" дужна је да достави сљедећа документа Служби Скупштине:

- Статут организације,

- Одлуку о оснивању,

Захтјев за коришћење права "слободне столице" овјерен од надлежног органа организације.

Члан 148

Служба Скупштине води евиденцију о невладним организацијама које испуњавају критеријуме из члана 39 ове одлуке.

Дио документације о невладним организацијама су акти прописани чланом 40 ове одлуке.

Невладине организације које се налазе у евиденцији Службе Скупштине позива предсједник Скупштине на заједнички састанак поводом свих тачака дневног реда који се одржава у Скупштини, 10 дана прије одржавања сједнице Скупштине.

Одлуку о представницима невладних организација по појединим тачкама дневног реда доносе саме присутне невладине организације међусобним договором или гласањем.

Изабрани представник невладине организације не може бити члан политичке партије, посланик, одборник, државни или локални функционер.

Заједнички састанак невладних организација води представник Службе Скупштине.

Записник са заједничког састанка невладних организација сачињава представник Службе Скупштине и доставља га Предсједнику Скупштине.

Предсједник Скупштине позива представнике невладних организација да учествују на сједници Скупштине по појединим тачкама дневног реда најкасније 5 дана прије одржавања сједнице.

Одлука о представницима невладних организација у "слободној столици" по појединим тачкама дневног реда објављује се на веб-сајту општине.