Вд. Секретарка: Сузана Мемаровић

звање:

тел: 031/321 052 

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Одлука о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције, 16.04.2024

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције, 05.02.2024.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције, Објављено дана 30.03.2022. године


Годишњи план и програм рада Секретаријата за туризам, економски развој и инвестиције за 2023. годину, 10.02.2023

Пословник о измјени пословника о раду Комисије за расподјелу средстава за подршку женском предузетништву, 28.09.2022.


 Надлежности

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21)

Члан 18

Секретаријат за туризам, економски развој и инвестиције врши послове управе који се односе на:

-  Припремање прописа и предлога активности за подстицање равномјерног регионалног развоја Општине прилагођавањем потреба развоја на општинском и регионалном нивоу са приоритетима развоја на нивоу Црне Горе у складу са средствима обезбијеђеним на нивоу Државе, Општине и средствима за развој из Фондова Европске Уније, праћење и предлагање мјера за спровођење Стратегије регионалног развоја Црне Горе за регију и општину, учествовање у припреми и поступку доношења Стратешког плана развоја Општине, израду и достављање Министарству годишњег извјештаја о реализацији развојних пројеката, предлагање спровођења подстицајних мјера за равномјерни регионални развој Општине у складу са Законом и Стратегијом и учешће у спровођењу подстицајних мјера, учешће у изради програма развоја општине и појединих дјелатности; прикупљање и ажурирање информације о заинтересованости предузећа за улагања, пројектима подршке донаторским активностима и кредитним линијама за предузећа и предузетнике; праћење стања, прикупљање и обрада података о иницијативама за развој појединих привредних дјелатности и њиховог значаја за развој предузетништва, учествовање у процес реорганизације јавних предузећа из комуналне дјелатности, анализирањем и предлагањем аранжмана за укључивање приватног сектора у реорганизацију предузећа из комуналне дјелатности и услова за додјељивање концесија, и реализацију државних мјера стимулације развоја стратешких привредних грана (туризам, пољопривреда,) и прикупљање и обрада података у циљу сагледавања потенцијала у стратешким областима; припремање програма активности и начина стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу; остваривање сарадње и пружање информације заинтересованим субјектима за развој предузетништва а посебно малих и средњих предузећа у циљу коришћења ресурса и реализацији планова и програма у овим областима; пружање подршке и других услуга за реализацију иницијатива заинтересованих лица;
-  Припрема прописа и других аката којима се стимулише политика развоја малих и средњих предузећа и предузетника/пореска политика: пореске стопе, олакшице и ослобађање од плаћања, формирање базе података и др.;
-  Учествовање у промовисању и реализацији активности за развој туризма у општини; утврђивање и бирање најбољих предузетника и привредних друштава за додјелу награда у области туризма и пољопривреде; учествовање у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација; давање сугестија и подршке за реализацију појединих иницијатива путем кредита, промовисање и реализацији активности за развој туризма, иницирање и реализације промоције атрактивних туристичких дестинација општине; учествовање у раду Скупштине локалне туристичке организације и остваривање одговарајуће сарадње;
-  Припрема прописа којим се уређује радно вријеме у дјелатностима од непосредног интереса за грађане и одређивање подручја у којима се може обављати одређена дјелатност;
-  Праћење стања у привреди; прикупљање и обраду података о привреди; давање мишљења о могућем утицају развоја појединих дјелатности на укупни развој локалне привреде; праћење пословања привредних субјеката, статус и степен њихове реорганизације преко надлежних институција; утврђивање програма активности и начин стимулисања предузетничких иницијатива на локалном нивоу; учжешће у изради програма развоја општине, појединих дјелатности и вишегодишњег инвестиционог плана; остваривање сарадње и пружање информација заинтересованим субјектима за развој предузетништва, а посебно малих и средњих предузећа, у циљу коришћења ресурса и реализације планова и програма у овим областима, праћење цијене услуга за област занатства, праћење снабдјевености основним робама локалног становништва; учешће у стварању услова и организовању сајмова и других сличних манифестација;
-  Вршење послова локалне управе сагласно прописима о туризму који се односе на сарадњу са туристичким организацијама и другим привредним субјектима из области туризма и угоститељства и комплементарим дјелатностима, доношење програма мјера и активности за припрему туристичке сезоне и праћење реализације истих, сачињавање информација о реализацији предвиђених активности и оствареном туристичком промету на мјесечном и годишњем нивоу, учешће у раду координационог тијела за припрему и праћење туристичке сезоне и достављање информације координационом тијелу државе и ресорном министарству, прикупљање и обраду података о оствареном туристичком промету и другим показатељима, сарадњу са Монстатом и надлежним министарством, пријаве за обављање угоститељских услуга у домаћинству и упис у ЦТР (централни туристицки регистар), као и рјешавање по захтјевима за категоризацију смјештајних просторија у домаћинству (собе , апартмани, земљиште за камповање), одобрења за изводјење  музичког програма за одржавање јавних скупова, забавних и спортских приредби и других активности на отвореном простору, одобрења за продужење радног времена дужег од прописаног, вођење регистра издатих одобрења, давање мишљења и података другим службама на њихов захтјев, а у сврху израде планова, програма и будућих инвестиционих активности, предузетништва и слично, учешће у давању мишљења код доношења прописа првенствено из области туризма;

-  Утврђивање испуњености минимално техничких услова пословних простора и угоститељских објеката, издавање одобрења за: обављање угоститељских дјелатности, услуга изнајмљивања путничких возила -рент-а цар и других превозних средстава, пружање туристичких услуга у велнес туризму  као и пружање туристичких услуга на купалиштима;
-Уписивање у ЦТР (централни туристички регистар): за обављање дјелатности пружања туристичких услуга које укључују спортско рекреативне и авантуристичке активности, туристичке услуге у наутичком туризму;
- вођење-евидентирање занатске дјелатности,
-водјење-евидентирање регистра трговине,
-као и друга одобрења за дјелатности из надлежности локалне самоуправе;
-  Праћење стања и предлагање мјера за подстицање пољопривреде, сточарства и заштите биља и припремање прописа из ове области, давање сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта, рјешавање по захтјевима за привремено коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, предлагање мјера за заштиту пољопривредног земљишта од елементарних непогода, предлагање мјера за сузбијање пољских штета, издавање увјерења индивидуалним произвођачима о производњи пољопривредних производа, вођење евиденције о старачким надокнадама домаћинствима која се искључиво баве пољопривредом;
-  У Секретаријат учествује у изради Стратешког плана развоја Општине, ажурирају информације о текућим инфраструктурним пројектима, прати реализација инфраструктурних пројеката, иницира развој појединих привредних дјелатности, анализира значај и предлаже укључивање приватног сектора у поједине области привреде као и услови за додјелу концесија;
-  Секретаријат обавља и послове у вези са реализацијом инвестиција који се финансирају из буџета Општине, као и по основу и у вези реализације инвестиционих пројеката који се финансирају кредитима и донацијама и са међународном подршком односно по основу других прихода утврђеним законским И подзаконским прописима;
- Израда нацрта, одлука, рјешења, закључака, сагласности И других аката које доноси предсједник Општине из области инвестиција као и у другим областима које покрива Секретаријат;
- Истраживање развојних потенцијала општине, припрему и управљање пројектима инвестиционог развоја као И праћење реализације инвестиција општине;
-  Креирање политика усмјерених на подстицај и развој инвестиција општине;
-  Припрему информативних и других стручних материјала за Скупштину, предсједника општине и главног администратора, из свих области за коју је основан;
-   Остваривање сарадње са невладиним организацијама у областима за које је основан;
-  Рјешавање по захтјеву за слободан приступ информацијама из свог дјелокруга;
- Вршење и других послова из надлежности локалне управе која му буду пренешене односно повјерене у складу са законом и другим прописима”.