в.д. Секретар: Василије Сеферовић

звање: дипл. економиста

тел. 031/321-052

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

е-адреса : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Секретаријата за комуналне дјелатности, 07.02.2022. године


Програм рада Секретаријата за комуналне дјелатности за 2024. годину

Регистар етажних власника (.xls)

Регистар управника (.xls)

Регистар стамбених зграда (.xls)

Извјештај о раду за 2018. годину и План рада за 2019. годину Секретаријата за комуналне дјелатности, екологију и енергетску ефикасност

Извјештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о регулисању друмског саобраћаја на територији Општине Херцег Нови


  Надлежности

Извод из  Одлуке  о организацији и начину рада локалне управе Општине Херцег Нови ("Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 041/21 од 16.12.2021)

Члан 15


Секретаријат за комуналне дјелатности врши послове управе који се односе на:
- припрему прописа којима се одређују општи услови одржавања комуналног реда и мјере за њихово спровођење, којима се утврђују начин и услови организовања и обављања комуналних дјелатности и услови за пружање комуналних услуга, односно испорука комуналног производа, о уређењу насеља, одржавање чистоће, заштиту и чување јавних површина, уклањање снијега и леда, управљање јавном расвјетом,одржавање мостова и отворених плажа, обала ријека, отворених одводних канала и сл., одржавање јавних тоалета, спрјечавање нарушавања комуналног реда буком, друга питања од значаја за коришћење, чување и одржавање јавних површина, комуналне инфраструктуре, објеката, уређаја, опреме и средстава за обављање комуналне дјелатности и задовољење јавног интереса у комуналној области, којима се уређују послови развоја, изградње, реконструкције, одржавања, заштите, коришћења и управљања општинским путевима - локални путеви, улице у насељима и некатегорисани путеви и комуналним објектима, којима се уређује јавни превоз путника у градском и приградском линијском и ванлинијском саобраћају, из стамбене области, израду норматива и стандарда за извођење нужних радова у стамбеним зградама; као и којима се утврђују комуналне накнаде и таксе;
   - обезбјеђивање развоја комуналних дјелатности (управљање комуналним отпадним водама, уређивање и одржавање јавних површина, управљање јавном расвјетом, јавни превоз у градским и приградским насељима, одржавање општинских путева, одржавање јавних гробља, капела и сахрањивање, одржавање пијаца, одржавање јавних простора за паркирање, одржавање јавних тоалета, збрињавање напуштених и изгубљених животиња(кућних љубимаца и одржавање склоништа за њихово збрињавање и
и праћење реализације инвестиционих програма у овој области које финансира Општина;
- израду и спровођење програма рада секретаријата; израду и спровођење стратешких, програмских и планских аката из дјелокруга органа, израде и/или спровођења програмских и планских аката који су посебним одлукама општине стављени у надлежност органа; учешћа у изради плана комуналног опремања грађевинског земљишта, односно програма уређења простора општине до доношења плана генералне регулације Црне Горе, и сл); праћења и спровођења државних планских аката и међународних конвенција у оквиру надлежности органа;
- израду програма развоја комуналних дјелатности и праћење остваривања истих;
- учешће у припреми предлога пројеката из надлежности секретаријата који се финансирају из међународних и других фондова, и праћење њихове реализације;
- утврђивање општих услова и издавање одобрења за привремено заузимање јавних површина, утврђивање услова и издавање одобрења за раскопавање јавних површина;
- вођење евиденције назива и граница насеља, улица и тргова и одређивање бројева зграда;
 - вођење регистра стамбених зграда, управника И етажних власника;
- обезбјеђивање извођења хитних радова на стамбеним зградама;
- подношење пријаве о разврставању органу надлежном за послове статистике;
 - праћење стања одржавања стамбених зграда, рјешавање по захтјевима за исељење у заједничке или посебне дијелове стамбене зграде без закљученог уговора о закупу стана или ако је уговор о закупу истекао;
- израду предлога пројекта регулације саобраћаја, измјене у режиму саобраћаја, одређивање врсте паркиралишта, издавање одобрења и услова за паркиралишта на којима се врши наплата накнаде за паркирање возила или накнаде за паркирање и чување возила, издавање одобрења и утврђивање услова за изградњу привремених паркиралишта, издавање одобрења и услова за привремено резервисање мјеста на паркиралишту или другим јавним површинама правним лицима, издавање саобраћајне сагласности, утврђивање услова и издавање одобрења за привремено постављање заштитних ограда и других комуналних објеката дуж саобраћајних површина, доношење рјешења о потпуној или дјелимичној забрани саобраћаја и измјени режима саобраћаја за вријеме извођења радове на путевима (локални путеви, улице у насељима и некатегорисани путеви), издавање одобрења за кретање моторних возила у забрањеним зонама у складу са законом и другим прописима, издавање знака приступачности којим се обиљежава возило лица са инвалидитетом;
- учешће и израду Средњорочног програма развоја и одржавања и Годишњег плана развоја, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; израду Плана зимског одржавања општинских и некатегорисаних путева у општој употреби; израду предлога Плана за отклањање елементарних непогода у циљу безбједног одвијања саобраћаја;
- сарадњу са органима мјесних заједница приликом одлучивања о остваривању локалних потреба и интереса грађана у областима: одржавања и заштите локалних и некатегорисаних путева, одржавања и заштите објеката за водоснабдијевање и третман отпадних вода, превоза путника у локалном саобраћају и другим пословима од непосредног и заједничког интереса значајних за живот и рад грађана из надлежности овог Секетаријата;
- одређивање аутобуских и такси стајалишта, издавање одобрења за постављање аутобуских стајалишта, доношење плана линија и расписивање и спровођење конкурса за избор превозника за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, издавање привременог одобрења другом превознику за обављање јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, за линије од којих је превозник сам одустао или које су му одузете, утврђивање, регистровање и овјеравање реда вожње по појединим линијама, праћење цијена услуга превоза у линијском и ванлинијском превозу путника и давање мишљења и припрема предлога аката о давању сагласности на исте, издавање одобрења за локацију и саобраћајне услове за привремена такси стајалишта;
- праћење стања изградње, одржавања, коришћења и заштите путева из надлежности локалне самоуправе као и комуналних објеката, вођење евиденције и издавање лиценце за обављање превоза у друмском саобраћају из надлежности локалне управе, издавање одобрења за превоза за личне потребе;
- обезбјеђивање учешћа градјана у вршењу јавних послова, сарадња за невладиним организацијама у областиме које се тичу надлежности Секретаријата;
- вршење управног надзора код привредних субјеката којима је повјерена функција обављања јавног превоза путника у градском и приградском линијском саобраћају, субјеката који врше послове изградње, реконструкције и одржавања локалних путева, путева у насељима и некатегорисаних путева, према субјектима којима су повјерени послови;
- вршење управног надзора над законитошћу рада вршилаца комуналне дјелатности у дијелу одлучивања по правним љековима корисника услуга од општег интереса, давање мишљења на програме рада и извјештаје о раду; давање мишљења на програм рада и извјештаје о раду вршилаца комуналних дјелатности, припрема предлога сагласности на статут, закључка о Извјештају о раду, припрема одлуке о давању сагласности на цијене комуналних услуга;
- обезбјеђивање учешћа градјана у вршењу јавних послова, остаривања принципа транспаретнстност, објаљивањем аката на сајту Општине, сарадња за невладиним организацијама:
- припрему информација за медије из свог дјелокруга и достављање Кабинету предсједника на обраду и објављивање у медијима, веб сајту и друштвеним мрежама;
- припремање стручних мишљења и изјашњења по иницијативама за оцјењивање уставности и законитости Општинских прописа из области за које је надлежан,
- припрему извјештаја и информација о стању у области, као и припрему информативних и других стручних материјала за скупштину, предсједника Општине и главног администратора;
- рјешавање по захтјеву за слободан приступа информацијама из дјелокруга Секретаријата;
- вршење и других послова у складу са Законом, Статутом и другим прописима.”

Ради обезбјеђења ефикасног, економичног и ефективног вршења послова из дјелокруга рада Секретаријата у оквиру Секретаријата образују се:

1. Сектор за градску инфраструктуру и саобраћај;
2. Сектор за комунално стамбену област и правне послове