Поштовани посјетиоци,

Ниже наведени пројектантски услови ЕКИП, ЕПЦГ и РВС су саставни дјелови свих УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА које издаје Секретаријат за просторно планирање и изградњу.

Агенција за електронске комуникације и поштанску дјелатност (ЕКИП)
Сајт: www.ekip.me

Документ: Услови за изградњу претплатничких комуникационих каблова, каблова за кабловску документацију и заједничког антенског система објеката

  • Сајт на коме се налазе релевантни прописи у складу са којим се обавља израда техничке документације: www.ekip.me/regulativa/
  • Сајт на коме Агенција објављује податке о постојећем стању електронске комуникационе инфраструктуре http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me
  • Адреса веб портала http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp преко кога све заинтересоване стране од Агенције за телекомуникације и поштанску дјелатност могу да затраже отварање корисничког налога, како би приступили геореференцираној бази података електронске комуникационе инфраструктуре.

Електропривреда Црне Горе АД Никшић (ЕПЦГ)
Сајт: www.epcg.co.me

Документ: Процедура - протокол којим се регулише поступање оператора дистрибутивног система у поступку издавања грађевинске дозволе о захтјеву надлежног органа


Регионални водоводни систем за Црногорско приморје (РВС)