Предсједник општине: Стеван Катић

звање: дипл. економиста

(изабран на I редовној сједници Скупштине општине Херцег-Нови, одржаној 08.06.2017. године)

Биографија

Стеван Катић рођен је у Херцег-Новом 1980. године и своју судбину везао је за наш град. У родном граду је завршио основну и средњу школу. Дипломирани је економиста.

Као успјешан дипломац наставља своје образовање као магистрант на заједничком студијском програму Економског факултета Универзитета у Новом Саду и Факултета за логистику Универзитета у Марибору, на смјеру „Логистика система у економији“.

Као допуну школовања, завршио је и Школу демократског руковођења.

Дуги низ година обављао је руководеће функције у приватном сектору гдје је за свој рад награђиван више пута. Биран је да обавља послове у органима локалне самоуправе на мјестима начелника Службе заштите и спашавања и потпредсједника Општине Херцег-Нови.

За одборника Скупштине Општине Херцег-Нови, биран је у два наврата. Изабран је за предсједника Општинског одбора Демократа Херцег-Нови, као и за члана Предсједништва Демократске Црне Горе. Ожењен је супругом Сандром.

Списак свих начелника – предсједника општине нашег града,  од 1865. године до данас


Надлежности

Извод из Статута Општине Херцег-Нови (" Службени лист Црне Горе - општински прописи", бр. 001/19 од 09.01.2019.)


Предсједник Општине

Члан 77

Предсједник Општине је извршни орган општине.
Функција предсједника Општине је професионална.
Предсједник Општине бира се на вријеме од четири године.
За предсједника Општине може бити изабрано лице које испуњава услове за избор одборника.

Члан 78

Кандидата за предсједника Општине има право да предложи најмање једна трећина одборника у скупштини.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Предлог за избор предсједника општине подноси се предсједнику Скупштине у писаној форми и мора бити својеручно потписан од стране подносилаца.
Предлог садржи име и презиме кандидата, краћу биографију, образложење предлога и име и презиме одборника који ће у име подносиоца предлога образложити предлог.
Уз предлог се подноси писана сагласност кандидата за предсједника Општине о прихватању кандидатуре.

Члан 79

Поступак избора предсједника Општине врши се сходном примјеном одредаба овог Статута којим се уређује поступак избора предсједника Скупштине.

Члан 80

Предсједник општине пред Скупштином даје свечану изјаву.
Текст свечане изјаве гласи: "Свечано се обавезујем да ћу дужност предсједника Општине обављати у складу са Уставом, законом и Статутом општине".


Послови предсједника Општине

Члан 81

У вршењу извршне функције предсједник Општине:
   1) представља и заступа Општину;
   2) предлаже прописе и друге акте које доноси Скупштина;
   3) стара се и одговоран је за извршавање закона, других прописа и општих аката, стратешког плана развоја општине и других развојних планова и програма, као и за спровођење стратешких докумената од државног значаја;
   4) стара се и одговоран је за извршавање пренесених и повјерених послова;
   5) подноси извјештај о стању имовине општине;
   6) одлучује о отуђењу имовинских права на непокретностима непосредном погодбом, у складу са законом којим се уређује државна имовина;
   7) утврђује организацију и начин рада локалне управе, по прибављеном мишљењу Главног администратора;
   8) именује и разрјешава потпредсједника Општине, уз сагласност Скупштине;
   9) именује и разрјешава Главног администратора, старјешине органа, односно посебних служби;
   10) именује и разрјешава главног градског архитекту;
   11) поставља и разрјешава менаџера;
   12) подноси Скупштини годишњи извјештај о свом раду и раду органа локалне управе;
   13) усмјерава и усклађује рад органа локалне управе и јавних служби, ради ефикаснијег остваривања њихових функција и квалитетнијег пружања јавних услуга, о чему доноси одговарајуће акте;
   14) даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији органа локалне управе и јавних служби;
   15) врши управни надзор над радом органа локалне управе и јавних служби;
   16) доноси акте из своје надлежности и акте у извршавању пренесених и повјерених послова, ако посебним прописом није друкчије утврђено;
   17) одговоран је за извршавање одлука и других аката које доноси скупштина и доноси акте за њихово извршавање;
   18) доноси акте којима обезбјеђује извршење буџета општине;
   19) доноси кадровски план;
   20) доноси план интегритета;
   21) доноси годишњи план обука локалних службеника и намјештеника;
   22) врши и друге послове утврђене законом, овим статутом и актима општине.
Предсједник општине има стручну службу којом руководи.
Предсједник општине доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији стручне службе из става 2 овог члана, одлучује о избору кандидата у поступку заснивања радног односа и правима и обавезама запослених у служби.

Акти предсједника Општине
Члан 82

У вршењу послова утврђених законом и овим статутом, предсједник Општине доноси: одлуке, упутства, правилнике, наредбе, рјешења и закључке.
Одлуком се утврђује организација и начин рада органа локалне управе и одлучује о другим питањима у складу са овлашћењима утврђеним законом, или другим прописом.
Упутством се прописује начин рада и извршавања послова органа локалне управе и других субјеката који врше послове од интереса за општину у извршавању закона, одлука Скупштине општине и других прописа.
Правилником се ближе разрађују поједина питања која су уређена законом, одлуком Скупштине општине и другим прописом.
Наредба се доноси ради рјешавања одређене конкретне ситуације која има општи значај у случајевима када је то законом или другим прописом предвиђено.
Рјешењем се одлучује о појединачним правима и обавезама, именовању и разрешењу, образовању стручних савјета и комисија, рјешава сукоб надлежности, даје сагласност на акта која доносе органи локалне управе и други субјекти који врше послове од јавног интереса и другим случајевима, у складу са законом.
Закључком се утврђују нацрти општих аката који се стављају на јавну расправу, одређују задаци органима локалне управе и субјектима који врше послове од јавног интереса, заузимају ставови, одлучује о одобравању средстава из буџета Општине и о другим питањима из надлежности предсједника о којима се не одлучује другим актима.

Члан 83

За вршење послова из сопствене надлежности општине, предсједник Општине одговара Скупштини.
За вршење пренесених и повјерених послова предсједник Општине одговара и Влади.

Престанак мандата
Члан 84

Предсједнику општине престаје мандат истеком времена на које је изабран, разрјешењем од стране скупштине, разрјешењем од стране Владе, подношењем оставке и по сили закона.
Престанак мандата предсједника општине због подношења оставке и по сили закона констатује се актом Скупштине.

Разрјешење предсједника Општине
Члан 85

Скупштина може разријешити предсједника Општине у случајевима утврђеним законом.
Предлог за разрјешење предсједника општине може поднијети најмање једна трећина одборника.
Предсједник Општине има право да се на сједници Скупштине изјасни о поднијетом предлогу. Скупштина о предлогу за разрјешење предсједника Општине одлучује већином гласова укупног броја одборника, у року од 30 дана од дана подношења предлога.

Члан 86

На садржај предлога и поступак по предлогу за разрјешење предсједника Општине, сходно се примјењују одредбе Статута којим се уређује поступак разрјешења предсједника Скупштине.

Члан 87

Одредбе Закона о престанку мандата предсједнику Општине прије истека времена на које је изабран, подношењем оставке, по сили закона или разрјешењем од стране Владе, непосредно се примјењују.

Члан 88

У случају престанка мандата предсједнику Општине, функцију предсједника, до избора новог предсједника Општине, врши потпредсједник Општине, кога одреди Скупштина,на предлог предсједника Скупштине.
У случају престанка мандата предсједнику Општине, избор предсједника Општине извршиће се најкасније у року од 30 дана од дана престанка мандата.