Уз захтјев треба приложити следећу  документацију:

  • Овјерена фотокопија потврде о регистрацији у ЦРПС у Подгорици;
  • Доказ о ријешеним имовинско-правним односима на предметној локацији (доказ о власништву на кат. парц. од Дирекције за некретнине ПЈ Херцег-Нови или Уговор о закупу);
  • Техничка документација:

              -          нацрт натписа са димензијама и техничким описом;

              -          статички прорачун темеља;

              -          приказ натписа(рекламе) у простору у природној боји;

  • Потврда о измиреној висини једнократне накнаде за постављање рекламе(табле, паноа, ознаке, натписа или јарбола) у путном појасу издате од стране ЈП "Комунално-стамбено“ ;
  • Административна такса за издавање одобрења за постављање рекламих натписа, паноа у путним појасевима из надлежности локалне управе - 30,00 €;
  • Административна такса за издавање рјешења којим се одобрава постављање огласних и рекламних паноа на грађевинском земљишту - 50,00 €;
  • Административна такса за издавање рјешења којим се одобрава постављање рекламних транспарената, рекламних застава и слично - 10,00 €.