Уз захтјев је потребно приложити следећу документацију:

-Рјешење о издавању водне сагласности

-Извјештај о техничком пријему објекта

-Потврда из ЦРПС-а за правно лице које је урадило технички пријем водног објекта

-Лиценцу инжињерске коморе  Црне Горе за  вршиоца  техничке контроле

-Рјешење Министарства економије за организацију која је урадила технички пријем,

-Рјешење Министарства економије за вршиоца техничке контроле

Административна такса:

-за утврђивање водне дозволе-50 еура