Уз Захтјев је потребно приложити:

  • Препис листа непокретности
  • Уговор о закупу
  • Потврду о пријему отказа о закупу

Административна такса за акт којим се одређује исељење из стана - 50€.