Уз захтјев (Образац 1) се доставља сљедећа документација:
  
 а) за изградњу објекта:
  • Доказ о уплати накнаде за издавање урбанистичко-техничких услова
 
б) за реконструкцију објекта:
    уз горе наведени доказ (који се доставља и за изградњу објекта), додатно приложити:
  • Фотокопију одобрења за грађење објекта
  • Уколико је одобрење за грађење добијено прије излагања новог катастарског операта, доставити налаз којим се потврђују да честица земљишта одговара садашњој катастарској парцели. (Налаз издају овлашћене геодетске организације)